"osoitus" - Englanninkielinen käännös

FI

"osoitus" englanniksi

FI osoitus
volume_up
{substantiivi}

Tämä on häpeällinen osoitus Euroopan demokratiavajeesta.
This is a disgraceful demonstration of Europe's democratic deficit.
Se oli selkeä osoitus siitä, että kaikki osallistujat kuuluvat eurooppalaiseen perheeseen.
It was a clear demonstration that all participants are part of the European family.
Kriisin vastaiset toimet ovat selvä solidaarisuuden osoitus.
Anti-crisis measures are a clear demonstration of solidarity.
osoitus (myös: ilmaisu, ilme, ilmaus, sanontatapa)
Päinvastoin, se on osoitus demokraattisen toimielimen toiminnasta.
On the contrary, it is an expression of democratic institutional function.
Uskon, että päätös pidättyä äänestämästä ei ollut osoitus välinpitämättömyydestä.
I personally believe that the decision to abstain was not an expression of indifference.
Taloudellisen vaikutuksen lisäksi se on osoitus eurooppalaisesta solidaarisuudesta.
Apart from its financial impact, it also conveys an expression of European solidarity.
osoitus (myös: enne, ennusmerkki, merkki, kilpi)
volume_up
sign {subst.}
Islamilainen huivi on osoitus naisten sortamisesta ja miesten ylemmyydestä.
The Islamic headscarf is a sign of oppression of women, a sign of male superiority.
Se on luottamuksen osoitus, joka vastaa toimielimenne kehitystä.
It is a sign of confidence that corresponds to the development of your institution.
Oman vaalipiirini äänestäjien mielestä tämä oli osoitus pelkuruudesta.
That was a sign which was interpreted by my own constituents as being cowardly.
volume_up
display {subst.}
Se olisi myös osoitus solidaarisuudesta ja yhteisen edun puolustamisesta.
It would also be a display of solidarity and shared interests.
Se on osoitus asiasta, jota kutsuisin sokeaksi optimismiksi.
It is a display of what I would term blind optimism.
Tämä on konkreettinen osoitus solidaarisuudesta.
This is a practical display of solidarity.
osoitus (myös: oire, manifestaatio)
Vapauttaminen olisi erinomainen osoitus Turkin hyväntahtoisuudesta.
It would be an extraordinary manifestation of Turkey's goodwill.
. - (PL) Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat osoitus ihmisarvon kunnioittamisen puutteesta.
Poverty and social exclusion are a manifestation of lack of respect for human dignity.
Se on selkeä osoitus EU:n merkityksestä Euroopan kansalaisten jokapäiväisessä elämässä.
It is a clear manifestation of the importance of the Union to the everyday lives of every European citizen.
volume_up
testament {subst.}
Monimutkainen jäsenten ohjesääntö on vaikea asia, ja Nicole Fontainen johtama kova työ on osoitus siitä.
The complex Members' statute is difficult and the hard work led by Nicole Fontaine is testament to that.
Lasse Lehtisen mietintö on osoitus sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan erinomaisesta työstä.
Mr Lehtinen's report is testament to the excellent work of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection.
Mielestäni tämä on osoitus siitä, että suojelemme päättäväisesti Irlannin karjan terveydentilaa.
I think that stands as a testament to our determination to protect the health status of our cattle herds in Ireland.

Esimerkkejä "osoitus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTämä on kuitenkin myös osoitus siitä, että meillä on vastuu tuosta taistelusta.
However, that also demonstrates that we have a responsibility to wage that war.
FinnishTämä on äärimmäisen tekopyhyyden osoitus, jossa ryhmämme ei halua olla mukana.
All that is hypocrisy on a massive scale, and our group will have no part of it.
FinnishTonavan strategia on osoitus siitä, että Tonava on tosiaan ylikansallinen joki.
The Danube Strategy is evidence that the Danube is indeed a supra-national river.
FinnishNe ovat räikeä osoitus kapitalistisesta kehityksestä, joka vei meidät kriisiin.
They are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
FinnishUskon, että Kathalijne Maria Buitenwegin mietintö on erinomainen osoitus siitä.
I believe that this report by Mrs Buitenweg is a perfect illustration of this.
FinnishTämä teko oli komissiolta nimittäin äärimmäinen osoitus Eurooppa-kielteisyydestä.
Indeed, in doing so, the Commission performed the ultimate anti-European act.
FinnishHyvä puheenjohtaja, mietintö on osoitus lahjakkuudestanne ja on maineenne veroinen.
Mr President, in this case you have done justice to your talent and reputation.
FinnishTämä on jo sellaisenaan osoitus jonkinlaisesta edistymisestä kohti demokratiaa.
That is in itself an indication of some degree of progress towards democracy.
FinnishRomanien kansanmurhan tunnustaminen on siksi osoitus aidosta muistamisesta.
The recognition of the Roma genocide is therefore a genuine act of remembrance.
FinnishSe on jälleen yksi osoitus pyrkimyksestä Euroopan unionin sotilaallistamiseen.
It is just further evidence of the tendency towards militarising the European Union.
FinnishTämä on selvä osoitus pyrkimyksestä saada lisää valtaa hinnalla millä hyvänsä.
It clearly demonstrates the desire to gain further competences at any cost.
FinnishMietintö on selkeä osoitus parlamentin osoittamasta merkityksestä Välimeren alueelle.
It clearly shows the importance that Parliament gives to the Mediterranean region.
FinnishSe on osoitus siitä, että muutamat hyvin hankalat kysymykset ymmärretään käytännössä.
That reflects a very practical understanding of some of the very difficult issues.
FinnishVain kuukauden takaiset tapahtumat ovat osoitus nykyisten järjestelmien hauraudesta.
Examples from as recently as November show the fragility of current systems.
FinnishHallituksen yhtäkkinen hajottaminen on jälleen yksi osoitus tästä kehityksestä.
The sudden dissolution of the government is further illustration of this.
FinnishMeillä on talousarvio, joka on osoitus parlamentin runsaasta hyvästä tahdosta.
We have a budget which reflects considerable good will on the part of this Parliament.
FinnishTämä on syrjintää ja samalla osoitus parlamentin puutteellisesta solidaarisuudesta.
What is happening is discriminatory, and it shows a lack of solidarity by Parliament.
FinnishMietintö on oireellinen osoitus Euroopan unionin sotilaallisesta luonteesta.
This report is symptomatic of the militaristic nature of the European Union.
FinnishMielestäni tämä on jälleen osoitus siitä, että parlamentti on omistautunut urheilulle.
I think this constitutes further proof that Parliament is committed to sport.
FinnishIrakin sekasortoinen tilanne on osoitus siitä, mitä tapahtuu, kun tasapainoa ei ole.
The turmoil in Iraq is proof of what happens when we get the balance wrong.