FI

osoittaa [osoitan|osoittanut] {verbi}

volume_up
Nyt on viranomaisten tehtävä osoittaa, että kemikaalit eivät ole turvallisia.
At present, it is the authorities who have to demonstrate that a chemical is unsafe.
Tulevana keskiviikkona aiomme Alankomaissa osoittaa mieltä vapautemme puolesta.
This coming Wednesday, we will be in the Netherlands to demonstrate for our freedom.
Albanian täytyy osoittaa selkeästi sitoumuksensa uudistukseen.
Albania must demonstrate unequivocally that it is committed to the path of reform.
Se ansaitsee mahdollisuuden osoittaa ansionsa liittymisprosessin aikana.
They deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
Ydinenergian pakeneminen unionista osoittaa ponnistustemme olevan näennäisiä.
The flight of nuclear energy from the Union will show our efforts to be illusory.
Ympäristötilinpidon on tarkoitus osoittaa pelkästään vuorovaikutukset.
The environmental accounts are intended to only show the interactions.
Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin osoittaa teille toisen lyhyen jälkihuomautuksen.
I would like to address another minor postscript to you as Members of Parliament.
Arvoisa puhemies, haluan osoittaa sanani suoraan komission jäsenelle Špidlalle.
Mr President, I would like to address Commissioner Špidla more directly.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan osoittaa puheenvuoroni komission jäsen Dallille.
(DA) Mr President, I would like to address Commissioner Dalli.
Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin osoittaa teille toisen lyhyen jälkihuomautuksen.
I would like to address another minor postscript to you as Members of Parliament.
Arvoisa puhemies, haluan osoittaa sanani suoraan komission jäsenelle Špidlalle.
Mr President, I would like to address Commissioner Špidla more directly.
Tahtoisin ehdottomasti myös osoittaa sanani neuvoston puheenjohtajalle.
I would like also to address the President of the Council.
Siksi on niin tärkeää osoittaa asianmukaista rahoitusta tätä tavoitetta varten.
This is why it is so important to allocate appropriate funding for this aim.
Vertailuni tarkoitus on osoittaa koheesiopolitiikan oikea tie.
The aim of my comparison is to show the true path of the cohesion policy.
Mielestäni tämä osoittaa, että uusi komissio on erittäin sitoutunut köyhyyden torjumiseen.
I believe that this shows that this Commission feels extremely committed to the aim of combating poverty.
Jälleen kerran haluan tänäänkin osoittaa sanani teille, puheenjohtaja Barroso.
Once again, I would like to direct my remarks today at you, Mr Barroso.
Tamás Deutschia koskeva tapaus todellakin osoittaa sen välittömän hyödyn.
Indeed, the case involving Tamás Deutsch demonstrates its direct benefit.
Suoraa yhteyttä ilmastonmuutokseen ei vielä voida osoittaa.
They can find no direct link to climate change as yet.
Tämäkö on se määrä, minkä verran voimme osoittaa solidaarisuutta Euroopassa?
Is this the level of solidarity we are able to display in Europe?
Toivomme, että komissio osoittaa samanlaista lujuutta.
We hope that the Commission will also display such determination.
Sanomalehdet saavat osoittaa tiettyä jakomielisyyttä mutta poliitikot ja päätöksentekijät eivät.
Newspapers may display a certain amount of schizophrenia, but not politicians and policy makers.
Tšekissä vallitseva tilanne osoittaa, että ongelma on todellinen.
The situation in the Czech Republic provides evidence of the fact that there is a real problem.
Se osoittaa, että jäsenvaltioissa ollaan järjestämässä tehokasta valvontaa.
It is evidence that there is effective control by the national parliaments.
"Todisteita" laiminlyönnistä on huomattavasti vaikeampi osoittaa kuin "syy uskoa".
'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.
Se osoittaa, että ensi vuoden budjettiesitykseen ei sisälly erityisiä painopistealueita.
That indicates that next year' s draft budget will not exhibit any special areas of focus.
Luulen, että se osoittaa joitakin selviä heikkouksia.
I believe it exhibits important weaknesses.
Omasta puolestamme meidän pitää tuoda julki, että unionin taloudellinen tilanne osoittaa, että sen ratkaisevissa osatekijöissä on eräitä merkittäviä puutteita.
As far as we are concerned, the economic situation in the Union exhibits significant deficiencies in crucial aspects which need to be stressed.
Haluan osoittaa heidän perheilleen solidaarisuutta, tukea ja myötätuntoa.
I would like to express our solidarity, support and care to their families.
Halusimme osoittaa tätä epäuskoisuutta sillä, että valiokunnassa pidätyimme äänestämästä.
We wanted to express our perplexity as regards these points by abstaining in committee.
Haluankin osoittaa myötätuntoni niille, jotka ovat menettäneet perheenjäseniään.
I would therefore like to express my sympathy with those who have lost family members.
Tämä toimekkuus osoittaa, miten tärkeitä ihmisoikeudet ovat Itävallalle.
Such actions serve to illustrate the high priority which Austria attaches to the subject of human rights.
Haluaisin osoittaa tämän kolmella esimerkillä.
Let me illustrate this by citing three examples.
Tämä itse asiassa osoittaa, kuinka kurja nykyinen viisumijärjestelmämme on.
This serves, in effect, to illustrate the sheer misery of our current visa regime.
Se kuitenkin osoittaa, että virkamiesten palkat ovat kohtuuttoman suuret.
But it does indicate that the salaries paid to officials are excessive.
Minkään muun väittäminen osoittaa täydellistä fiksaatiota Euroopan unioniin.
To suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.
Tämän vuoksi oli välttämätöntä osoittaa oikea tie ja rajanylityskohdat.
That is why it was necessary to indicate which road to take and where to cross borders.
Samalla on kuitenkin tärkeää todeta, että tilanne osoittaa, ettemme ole Euroopassa edistyneet niin paljon kuin meidän olisi pitänyt.
However, at the same time, it is important to note that this situation has shown us that we have not made as much progress in Europe as we should have done.
On myös tärkeää panna merkille, että kaikki jäsenvaltiot ovat laatineet ohjelman, mikä osoittaa niiden pitävän tärkeinä sekä mehiläishoitoa että alan tarpeita.
It is also important to note that all Member States have devised a programme, which shows their interest both in beekeeping and in the needs of this sector.
Olen tietoinen siitä, mistä neuvoston edustaja puhui, eli että Ranska osoittaa osan Afrikan maiden velasta aidsin vastaiseen taisteluun.
I have taken note of the words of the Council representative to the effect that France will allocate part of the African countries' debt to the fight against Aids.
Puhuttaessa laittomasta maahanmuutosta on hyvin helppoa osoittaa toisia sormella.
On the issue of illegal immigration, it is very easy to point fingers at others.
Voitteko osoittaa, kuka on syypää tähän tilanteeseen?
Are you in a position to point a finger at who is to blame for this situation?
On ehkä jossain määrin harhaanjohtavaa osoittaa sormella yksittäistä verkkotyyppiä.
Perhaps it is somewhat misleading to point the finger at one particular type of net.
Haluan osoittaa täysin vääräksi jäsen Allisterin väitteen, että yritys olisi ollut räikeän piittaamaton.
I would like to refute completely Mr Allister's claim that the company showed wanton disregard.
(RO) Haluan osoittaa vääräksi kollegojeni Csaba Sógorin ja László Tőkésin Romaniaa vastaan esittämät syytteet.
(RO) I refute the accusations levelled by my fellow Members, Csaba Sógor and László Tőkés, against Romania.
Aion osoittaa väitteen vääräksi, sillä katson, että nimenoman Eurooppaa ei ole nöyryytetty.
Ladies and gentlemen, I am going to refute that argument, since I believe that it has not been Europe that has been humiliated.
Haluan osoittaa loppuhuomautukseni meille täällä Euroopan unionissa.
I should like to devote my closing remark to ourselves here in the European Union.
Haluaisin osoittaa vielä yhden huomion kollega Tannockille.
I should like to address one further remark to Mr Tannock.
Tämän huomautuksenhan osoittaa todeksi myös se, että yksi jäsenkansoista ei ole edes hyväksynyt perustuslakia.
This remark is all the more true, of course, when the basic constitutional charter has not even been approved by one of the member nations.
Balkanien tapaus osoittaa, että viime vuosien ulkopolitiikkamme on ollut onnistunutta.
We have demonstrated our skills over recent years in foreign policy, witness the Balkans.
Tämä visio osoittaa näkemystä Euroopan unionin poliittisista rajoituksista Lähi-idässä.
This view bears witness to an understanding of the political constraints of the European Union in the Middle East.
Vain tällaisilla otteilla voitaisiin osoittaa, että kansallisia etuja tosiaan vaalitaan.
Only action of this kind would bear witness to an intention to truly serve the interests of the country.
Turvallisuuden osalta haluan korostaa jälleen maanteiden turvallisuuden ensisijaisuutta toiminnassamme, kuten Euroopan ensimmäinen tieliikenneturvallisuuspäiväkin osoittaa.
As far as safety is concerned, I should like to emphasise again the priority of road safety in our action, as the first European Road Safety Day attests.
Menettelynne osoittaa suurta kunnioitusta eurooppalaisia toimielimiä kohtaan.
Such a method denotes a marked feeling for the European institutions.
osoittaa (myös: ilmaista)
Tiedän, että yhtä tiettyä jäsenvaltiota on vaikea osoittaa sormella.
I know it is difficult to try and pinpoint any one individual state.
Tässä silmät aukaisevassa puheessaan hän osoittaa arvot, joita liberaalit ja konservatiivit tapaavat eniten arvostaa.
In this eye-opening talk, he pinpoints the moral values that liberals and conservatives tend to honor most.
Se voisi osoittaa, miten tekopyhä Ranska on jatkaessaan tuontikieltoa.
It could point out the hypocrisy of France continuing the ban.
Haluaisin nyt osoittaa, miten parlamentti on toiminut epäjohdonmukaisesti.
Here I would like to point out a lack of consistency in the way this House has acted.
Hallituksilla on siksi velvollisuus osoittaa nämä epäkohdat ja ryhtyä toimiin niitä vastaan.
Governments are therefore urged to point out these defects and adopt measures to counter them.
The figures speak for themselves.
Ymmärrämme, että meidän on tärkeää osoittaa olevamme uskottavia puhuessamme laajentumisen ehdoista.
We understand it is important to show how credible we are when we speak about the conditions for enlargement.
Näin unioni osoittaa aitoa poliittista yhtenäisyyttä ja puhuu yhdellä äänellä kansainvälisellä näyttämöllä.
The latter will thus demonstrate genuine political coherence and will speak with one voice on the international stage.

Esimerkkejä "osoittaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSe osoittaa, miten monimutkainen asia on, ja sen lisäksi meillä on jäsenvaltiot.
That indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
FinnishTämä kompromissi osoittaa, että Eurooppa ottaa nyt ilmastonmuutoksen vakavasti.
The present compromise shows that Europe is now taking climate change seriously.
FinnishTämä ei ole täysin teoreettista, kuten tanskalaisten sarjakuvien tapaus osoittaa.
This is not entirely theoretical as the case of the Danish cartoons illustrates.
FinnishAjankohtainen esimerkki E10-bensiinistä Saksassa osoittaa, että näin ei tapahdu.
The current example of E10 in Germany demonstrates that this is not happening.
FinnishTämä osoittaa, että uudet tulokkaat kykenevät paitsi seuraamaan myös johtamaan.
This will prove that the newcomers are able not only to follow, but also to lead.
FinnishTämä osoittaa, että jäsenvaltiot toimivat kurinalaisemmin ilmoittamisen osalta.
This indicates better discipline by Member States where notification is concerned.
FinnishSe osoittaa, että EU:lla voi olla merkittävä asema kansainvälisellä näyttämöllä...
It is demonstrating that Europe can have a presence on the international stage...
FinnishTämä osoittaa mielestäni jälleen kerran selkeästi, mitkä ovat painopistealoja.
I think this shows very clearly, yet again, where the priorities are being set.
FinnishVasta käytäntö kuitenkin lopullisesti osoittaa, ovatko toimet olleet onnistuneita.
Nevertheless, the proof of the pudding is in the eating - as we say in Britain.
FinnishTämä osoittaa myös poliittista tietoisuutta meitä koskevista ympäristöongelmista.
This also displays political awareness of the environmental problems affecting us.
FinnishTulostinkuvakkeessa näkyy valintamerkki, joka osoittaa, että se on oletustulostin.
A check mark is displayed on the printer icon to mark it as your default printer.
FinnishSe olisi tarpeen, jotta voidaan selvästi osoittaa, mihin Euroopan unioni pyrkii.
That would be necessary to make it clear where the European Union is heading.
FinnishSe, mistä keskustelemme nyt, osoittaa, että olemme hyvin vaikeassa tilanteessa.
What we are discussing here shows that we are in an extremely difficult situation.
FinnishTilapäisen BSE-tautia käsittelevän valiokunnan mietintö jo osoittaa tämän tarpeen.
The report of the Temporary Committee on BSE already points to the need for this.
FinnishTämä mietintö osoittaa selvästi, että konflikti voidaan välttää yritysten sisällä.
This report clearly demonstrates that conflict can be avoided inside companies.
FinnishNämä kollegat olisivat voineet osoittaa hieman kiinnostusta Ranskan tapahtumiin.
These colleagues might have taken an interest in what was going on in France.
FinnishEuroalueesta onkin tullut entistä houkuttelevampi, kuten Islannin tapaus osoittaa.
The euro area has therefore become more attractive, as the case of Iceland shows.
FinnishTämä lähestymistapa osoittaa myös, että unioni pystyy toimimaan yksimielisesti.
This approach also shows that the Union is capable of speaking with a single voice.
FinnishSe osoittaa, että tarvitaan parempaa lainsäädäntöä mutta myös parempaa valvontaa.
It shows that improved legislation is required, but also improved monitoring.
FinnishTämä voi osoittaa käytännössä, että ne maat ovat väärässä, jotka eivät ole mukana.
It can prove in practice that States that do not participate are in the wrong.