"osiin" - Englanninkielinen käännös

FI

"osiin" englanniksi

EN
FI

osiin {adverbi}

volume_up
Teimme maatalousvaliokunnassa hyvän kompromissin, eikä sitä pitäisi purkaa osiin tässä vaiheessa.
We had a good compromise in the Agriculture Committee and it should not be picked apart at this stage.
Kun Eurooppa revittiin osiin 1900-luvulla, usko ja kirkko olivat rautaesiripun takana institutionaalinen siteemme ajatukseen Euroopasta.
During the years of the twentieth century when Europe was torn apart, behind the Iron Curtain, faith and the church represented for us the institutional bond to the idea of Europe.
2:10 Eilisiltana hotellilla purin osiin tämän nenäliinalaatikon. Minä vain katselin sitä, ja uskokaa pois… (Naurua) Se on kaunis esine.
2:10 And last night in the hotel, I took apart the Kleenex box. I was just looking at it.
Prosessi on jaettu useisiin osiin, jotta se olisi paremmin hallittavissa.
To make the process more manageable, it has been broken up into several sections.
Maanosa on ajautumassa taantumaan, ja me jaamme osiin muutamia murusia.
A continent is about to go into recession and we are dividing up a few crumbs.
Herää kysymys, pitäisikö meidän aina sallia hankkeiden jakaminen osiin alueilla.
The question arises as to whether we should always allow projects to be sliced up locally.

Esimerkkejä "osiin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishVoit myös siirtää leikkeitä paikasta toiseen, jakaa niitä osiin tai yhdistää niitä.
You can also move clips from one spot to another, split clips, or combine clips.
FinnishItä-Euroopan jakautuminen osiin on johtanut sirpaloitumiseen monissa paikoissa.
The segmentation of Eastern Europe has led to fragmentation in many places.
FinnishLisäksi haluamme sisällyttää sukupuolten tasa-arvon kaikkiin strategian osiin.
Furthermore, we want to integrate gender equality into all aspects of this strategy.
FinnishNe hajottavat EU:ta osiin. Kolmannessa pilarissa päätösten tekeminen vie aikaa.
They fragment the EU and are it also takes time to make decisions in the third pillar.
FinnishKomission jäsen voi vastata niihin keskustelun osiin, joihin hän haluaa vastata.
The Commissioner can choose to reply to those parts of the debate he wishes to reply to.
FinnishTästä huolimatta komissiolla on yksityiskohtaisia huomioita mietinnön eri osiin.
Despite this, the Commission has some detailed observations on various parts of the report.
FinnishEmme kuitenkaan usko, että yhteiskunnallisen syrjäytymisen torjuntaa voidaan jakaa osiin.
But we do not feel that social exclusion can be eradicated in a piecemeal fashion.
FinnishSamanaikaisesti aseellisia ryhmiä ilmaantuu uudestaan maan muihin osiin.
At the same time, armed groups are re-emerging in other parts of the country.
FinnishSe on metallialan yritys, joka sijaitsee Ranskan itäosassa ja on erikoistunut koneen osiin.
Metallurgy Company, based in the east of France, specialized in mechanical parts.
FinnishSe paljastaa, missä määrin laittomuus on juurtunut eräisiin Filippiinien osiin.
It reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
FinnishEn myöskään yritä hajottaa mietintöänne yksittäisiin pikku osiin, mikä olisi muuten helppoa.
Nor will I try to dissect his report in detail, although it would be easy to do.
FinnishUskon vahvasti Euroopan unioniin, joka on ankkuroitu Euroopan eri osiin.
I firmly believe in an EU that is anchored in its various parts of Europe.
FinnishTarvittaessa muistutan siitä, että me vastustamme Kosovon jakamista osiin.
I may remind you, if you need reminding, that we are opposed to Kosovo being partitioned.
FinnishJos olet köyhä, menetät mahdollisuuden osallistua laajoihin osiin kansalaisyhteiskuntaa.
If you are poor, you lose the opportunity to contribute to large parts of civil society.
FinnishDemokratiaa ei voi jakaa osiin, ja siihen kuuluu myös lehdistön vapaus.
Democracy is indivisible, and the freedom of the press is part of it.
Finnish(DE) Todettakoon, että tekstin muihin osiin ei tehdä muutoksia.
(DE) and then the remainder of the text. There would be no other changes to the text.
FinnishHeitä saapuu idän ja etelän suunnalta Euroopan eteläisimpiin osiin.
They arrive all along the southeastern flank, right down to the southernmost tip of Europe.
FinnishAlgerian hallitus ei näytä aina pystyvän rakentamaan siltoja väestön tärkeisiin osiin.
The Algerian Government does not always seem able to make bridges to large sections of the public.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, ihmisoikeuksia ei voida jakaa osiin.
Mr President, ladies and gentlemen, human rights are indivisible.
FinnishPoraukset ulottuvat merialueiden syvempiin osiin yhä kauempana merellä.
Extraction is reaching into deeper parts of sea basins in areas which are ever further offshore.