"olla peräisin" - Englanninkielinen käännös

FI

"olla peräisin" englanniksi

FI olla peräisin
volume_up
{verbi}

olla peräisin (myös: polveutua, periytyä)
Se suodattaa viestit virusten, tahattoman roskapostin ja muun sellaisen vahingollisen sisällön varalta, joka voi olla peräisin yrityksen palomuurin sisältä.
It filters them for viruses, unintentional spam, and other malicious content that can originate from behind your company’s firewall.
olla peräisin (myös: aiheutua, johtua, padota, polveutua)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "olla peräisin" englanniksi

olla verbi
perätä verbi
English

Esimerkkejä "olla peräisin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTulosi voivat olla peräisin eri lähteistä, kuten ansiotyöstä, vanhemmiltasi tai puolisoltasi.
Income can come from different sources, such as your parents, your spouse, or, of course, work.
FinnishKatsomme myös, että kuluttajilla on oltava mahdollisuus olla ostamatta rokotetuista eläimistä peräisin olevaa lihaa.
We also believe that consumers are entitled to opt not to buy vaccinated meat.
FinnishTällainen oikeutus voi olla peräisin ainoastaan parlamentaarikoilta.
That legitimacy can only flow from parliamentarians.
FinnishMutta luulen, että varsinaisen aloitteen pitää olla peräisin jäsenvaltioilta, ei parlamentilta eikä komissiolta.
But I think that initiative as such should lie with the Member States and Parliament, not the Commission.
FinnishTärkeimmän rahoituslähteen pitäisi olla peräisin EU:n päästökauppajärjestelmän päästöjen huutokaupasta.
The main source of funding should be coming from the auctioning of emissions under the European Emissions Trading Scheme.
FinnishTämän keskuksen henkilöstön ja infrastruktuurin pitää aluksi olla peräisin Länsi-Euroopan unionin satelliittikeskuksesta.
The staff and infrastructure of this centre should come, to begin with, from the WEU' s satellite centre.
FinnishVirukset voivat olla peräisin sähköpostiviestien liitetiedostoista, CD- tai DVD-levyillä olevista tiedostoista tai Internetistä ladatuista tiedostoista.
Viruses can come from attachments in e‑mail messages, files on CDs or DVDs, or files downloaded from the Internet.
FinnishAllekirjoittamattoman ohjaimen alkuperäinen versio voi olla peräisin laitteen valmistajan sivustosta.
The original version of an unsigned driver might have actually come from the manufacturer of your device, but if the driver is unsigned, someone might have altered it.
FinnishJa paistinvartaiden, burgundinpadan, grillivartaiden ja valmisruokien lihanpalat voivat olla peräisin kaikkialta Ranskasta ja kaikkialta Euroopasta.
And in the case of kebabs, stews, sautés and ready meals, pieces of meat may come from the whole of France or the whole of Europe.
FinnishJos näin on, voivatko nämä eläinjauhot todella olla peräisin sairaiden eläimien kierrätyksestä - oli kyse sitten BSE-taudista tai muualla vesikauhusta?
If so, can this meal really be made from the recycling of sick animals, whether the sickness be BSE or rabies or anything else.
FinnishValmistajan ei tarvitse olla peräisin siitä maasta, jossa hän haluaa rekisteröityä, ja lopuksi me haluamme, että kuljetuksia valvotaan tiiviisti.
The producer does not have to come from the country in which he wishes to register and, finally, we want close monitoring of shipments.
FinnishMietinnössäni ei kuitenkaan ole kyse siitä, pitäisikö meillä olla aseita, vaan paremminkin sitä, mistä tarpeellisina pitämiemme aseiden tulisi olla peräisin.
My report, however, is not about whether or not we should have arms but rather about where the arms we think we need should come from.
FinnishJotkin tarkistuksista koskevat ennen kaikkea eläinten alkuperää, sillä eläimet tai myös eläinrehut voivat olla peräisin myös perinteisesti tuotetuista kasvi- ja eläinkannoista.
Some of the amendments concern in particular the origin of the animals, as animals or feedingstuffs can come from conventional holdings.
FinnishNämäkin tuotteet voivat olla peräisin eläimistä, joita ei ole pidetty eläinten hyvinvointia koskevien hyvin standardien mukaisesti, joten meidän on oltava tässä tarkkoja.
Those products too can be from animals that were not kept in accordance with good animal welfare standards, so we must also be careful on that point.
FinnishEU:n ulkoministereiden kokouksessa Bremenissä ensi perjantaina eli niin kutsutussa Gymnichin kokouksessa aion korostaa, että varat eivät voi olla peräisin pelkästään EU:n talousarviosta.
At the EU Foreign Ministers' meeting in Bremen on Friday, the Gymnich meeting, I will stress that resources cannot come from the EU budget alone.
FinnishEstrogeenit voivat olla peräisin useista lähteistä, muun muassa kemiallisista saasteista ja ympäristöaltistuksesta mutta myös lääkkeiden tai ehkäisymenetelmien käytöstä.
These can be oestrogens from various sources, including chemical pollution, or exposure to environmental factors, but also the use of medicines or contraceptives.
FinnishEnsimmäinen on se, että julkisista varoista kehitysmaille tarjottavan tuen on oltava uutta ja täydentävää, eikä sen pitäisi olla peräisin nykyisistä kehitysavun talousarvioista.
There are two key points here - the first is that the public money given to these developing countries must be new, additional money and should not come from existing aid budgets.
FinnishRahoitus voi olla kokonaan peräisin julkisista varoista minkä muotoisena tahansa, se voi olla tarvittaessa televisiolupamaksun muodossa, kuten arvoisan parlamentin jäsenen esimerkissä.
This funding may come entirely from public funds, in whatever form, and, if appropriate, in the form of a licence fee, as in the example put forward by the honourable Member.