FI

oikeudet {monikko}

volume_up
oikeudet
On oikeutettua taata tämän vähemmistön oikeudet, erityisesti kielelliset oikeudet.
Of course, the rights - in particular language rights - of that minority should be guaranteed.
Kansallisten vähemmistöjen oikeudet ovat kiistaton osa perusoikeuksia.
The rights of national minorities are an inalienable component of fundamental rights.
Kaikki nämä oikeudet on palautettu heille, joten nämä oikeudet on vahvistettava nyt.
All these rights have been returned to them; we therefore need to restore these rights now.

Esimerkkejä "oikeudet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKeskustelun aiheena ovat EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudet.
What is under discussion is the rights of EU citizens and their family members.
FinnishVähemmistöjen ja etenkin kristittyjen uskonnolliset oikeudet ovat myös huolenaihe.
Minority religious rights, in particular Christian, also give cause for concern.
FinnishSe vaarantaa työntekijöiden oikeudet ja saattaa johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin.
It threatens employees’ rights and it is in danger of leading to social dumping.
FinnishOikeudet ilman velvollisuuksia ovat moraalisen maailman subprime-asuntolainoja.
Rights without responsibilities are the subprime mortgages of the moral world.
FinnishMe emme ainakaan halua, että tuomioistuin määrittelee työntekijöiden oikeudet.
We, for our part, do not want employees’ rights to be determined by the Court.
FinnishMielestäni työntekijöiden oikeudet turvataan riittävän hyvin tällä kompromissilla.
This compromise will, in my view, provide adequate protection for workers’ rights.
FinnishKyseessä on kompromissi, joka kattaa kaikki jäsenten matkoihin liittyvät oikeudet.
This is a compromise which covers all Members' entitlements with regard to travel.
FinnishOn myös tärkeää myöntää samat oikeudet kaikille Euroopan unionin kansalaisille.
It is also important to grant the same rights to citizens throughout the EU.
FinnishEnsi näkemältä tuntuu tietenkin siltä, että tällaiset oikeudet suojelevat kuluttajaa.
It is immediately apparent that consumers are protected by rights such as these.
FinnishUnohdamme aina työntekijöiden oikeudet puhuessamme Lissabonin toimintaohjelmasta.
We always forget about workers' rights when we talk about the Lisbon agenda.
FinnishOikeusvaltioperiaate ja vähemmistöjen oikeudet ovat keskeisiä eurooppalaisia arvoja.
The rule of law and the rights of minorities are at the heart of European values.
FinnishMedia Player lataa kaikki käytettävissä olevat oikeudet automaattisesti ostohetkellä.
The Player downloads all available rights automatically at the time of purchase.
FinnishKomissio on ehdottomasti sitä mieltä, että työntekijöiden oikeudet pitää turvata.
The Commission is extremely keen that workers' rights should be safeguarded.
FinnishArvoisa puhemies, ne oikeudet, joihin herra Kerr viittaa, ovat erittäin tärkeitä.
- Mr President, the rights Mr Kerr refers to are of the greatest importance.
FinnishMeidän on varmistettava, että näiden henkilöiden oikeudet ulottuvat myös rajojen yli.
We need to ensure that the rights of such people can be carried across borders.
FinnishKirjaudu tietokoneeseen käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Log on to your computer with a user account that has administrator rights.
FinnishHaluamme, että nämä oikeudet myönnetään myös köyhempien valtioiden työntekijöille.
We want these rights to also be afforded to workers in the poorer countries.
FinnishKaikille kansalaisille ja kuluttajille olisi taattava samat oikeudet unionin sisällä.
Every citizen and consumer should be guaranteed the same rights within the Union.
FinnishPoliittiset oikeudet ovat kuitenkin olennainen osa koko integraatiopolitiikkaa.
Political rights are, however, an integral part of any integration policy.
FinnishOn paljon helpompi vaatia tasavertaista kohtelua, kun oikeudet ovat selkeät.
It is much easier to demand equality of treatment when you have clear rights.