FI

odottaminen {substantiivi}

volume_up
odottaminen (myös: odotus)
Se tuli ulos hitaasti, mutta odottaminen kannatti.
It was slow in coming but well worth waiting for.
Sen perusteella, mitä rintasyöpää sairastavat naiset ovat kertoneet, odottaminen on kaikkein pahinta.
From talking to women with breast cancer, it is the waiting which is the most worrying.
Tarvittavat toimet ovat ankaria ja vaaditaan poliittisia uhrauksia, mutta odottaminen olisi vastuutonta.
Action will be hard and demand political sacrifices, but waiting longer would be irresponsible.
odottaminen (myös: varautuminen, ennakointi)

Esimerkkejä "odottaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLissabonin strategian seuraaminen on tähän mennessä ollut samanlaista kuin Godot'n odottaminen.
Following the Lisbon Strategy has so far been rather like Waiting for Godot.
FinnishSen perusteella, mitä rintasyöpää sairastavat naiset ovat kertoneet, odottaminen on kaikkein pahinta.
From talking to women with breast cancer, it is the waiting which is the most worrying.
FinnishParhaimmassa tapauksessa odottaminen ei muuttaisi mitään ja pahimmassa tapauksessa se johtaisi taantumiseen.
Further waiting at best would change nothing and at worst would lead to a move backwards.
FinnishTarvittavat toimet ovat ankaria ja vaaditaan poliittisia uhrauksia, mutta odottaminen olisi vastuutonta.
Action will be hard and demand political sacrifices, but waiting longer would be irresponsible.
FinnishPitempi odottaminen on vastuutonta. Myös Euroopan unionin on otettava selkeä kanta tähän asiaan.
It would be irresponsible to delay any longer, and the European Union must also adopt a clear stance here.
FinnishPahoittelujen esittäminen ja jäsenvaltioissa käytävien keskustelujen tarjoaman ratkaisun odottaminen ei riitä.
It is not enough to express one’s regret and to wait for national debates to provide a solution.
FinnishKysymys on siitä, onko näin pitkä odottaminen toivottavaa.
The question is whether this long wait is desirable.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, tämä on hyvä alku adventtiajalle - Lissabonin sopimuksen voimaantulon odottaminen.
Mr President, this is a good beginning for Advent time - looking forward to the Lisbon Treaty coming into force.
FinnishSe tuli ulos hitaasti, mutta odottaminen kannatti.
It was slow in coming but well worth waiting for.
FinnishHaamuehdokkaan odottaminen olisi virhe.
To wait for a phantom candidate would be a mistake.
FinnishPaikallaan odottaminen ei voi olla vaihtoehto.
FinnishNeljävuotiaalle karkin odottaminen 15 minuutin ajan on sama kuin me odottaisimme kahvia kaksi tuntia.
To tell a four-year-old kid to wait 15 minutes for something that they like, is equivalent to telling us, "We'll bring you coffee in two hours."
FinnishOhjelman lopettaminen Tehtävienhallinnan avulla saattaa olla nopeampi tapa kuin odottaminen, mutta tallentamattomat muutokset menetetään.
Using Task Manager to end a program yourself might be faster than waiting, but any unsaved changes will be lost.
FinnishNyt odottaminen kuitenkin riittää.
FinnishLähtökohtana ei ollut puhtaampien tekniikoiden odottaminen vaan toimivalta rajoittaa liikennettä asettamalla enimmäismääriä.
The underlying principle was not to wait for cleaner technologies, but to empower a government to limit transport by establishing ceilings.
FinnishSopimuksen voimaantulon odottaminen ennen toimintaan ryhtymistä merkitsisi kuitenkin sen ajan odottamista, jolloin on jo myöhäistä toimia.
However, waiting for the Treaty to enter into force before acting would be to wait for the time when we can cry over spilt milk.
FinnishOdottaminen on pahasta.
FinnishPyytäisin teitä kaikkia ottamaan huomioon, että odottaminen on joka tapauksessa pahasta meille – sekä Euroopan unionille että Euroopan maataloudelle.
I would ask you all to consider that waiting is in any event bad for us, for the European Union, and also for European agriculture.
FinnishAmsterdamin sopimuksen ratifioimisen odottaminen vaikuttaa minusta pitkältä viipeeltä, erityisesti niiden maiden kannalta, jotka hakevat unionin jäsenyyttä.
Waiting for ratification of the Amsterdam Treaty seems to me to amount to a long delay, especially for the applicant countries.
FinnishOdottaminen ei ole tarpeen, koska kahden toimielimen välinen sopimus ja nyt käsiteltävänä olevat ehdotukset ratkaisevat nämä ongelmat suurelta osin.
There is no need to wait, since the agreement between the two institutions and the proposals now before us largely resolve these problems.