FI

odottaa [odotan|odottanut] {verbi}

volume_up
Todennäköisesti Turkki odottaa hyötyvänsä parlamentin päätöslauselmasta enemmän.
Turkey is likely to expect Parliament's resolution to benefit it more.
Heillä on oikeus odottaa tuloksia ja asettaa vaatimuksia niiden toteutumisesta.
They are entitled to expect results and also to demand that they be achieved.
Voimmeko odottaa liian nopeiden palkankorotusten tarkistustoimenpiteitä?
Can we expect measures to check the already over-accelerated wage increase?
Naiset eivät kuitenkaan voi odottaa, maailmalla ei ole varaa odottaa.
But women cannot afford to wait; the world cannot afford to wait.
Ei ollut lainkaan välttämätöntä odottaa kiinalaisten suostumusta tai kesäkuuhun asti.
It was not at all necessary to wait for agreement from the Chinese, nor to wait until June.
Emme voi odottaa uutta merenkulkualan säännöstöä tai jättää tilannetta huomiotta.
We cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
Tämän lisäksi, voimmeko odottaa sen esittämistä tämän vuoden loppuun mennessä?
Moreover, can you anticipate the proposal to be tabled before the end of the year?
Parlamenttina osasimme odottaa, että toisinaan törmäämme tähän ongelmaan.
As a parliament, We anticipated that we may from time to time find ourselves with such a problem.
Meidän täytyy huolehtia siitä, että seuraava kriisi ei ole näin syvä ja että se tulee hitaammin kuin voisimme mahdollisesti odottaa.
We need to ensure that the next crisis is not as deep and can be held off for longer than we might anticipate.
Sen vuoksi on järkevää odottaa onnettomuustutkintapöytäkirjan valmistumista.
It is therefore prudent for us to await the accident investigation report.
Minun mielestäni olisi hyödyllistä odottaa tämän työryhmän työn tuloksia.
I think that it would be useful to await the outcome of this committee's work.
Komissio odottaa näissä jutuissa tehtäviä päätöksiä, ennen kuin se ottaa asiaan kantaa.
The Commission will await the outcome of these judgments before taking a position.
Ydinvoimaa koskeva keskeinen kysymys odottaa vastausta, ja kysymmekin: kuinka tästä edetään?
The crucial nuclear question is on hold, and we ask the question: what is the way forward?
Älä käytä sitä vielä vaan odota, että Windows on etsinyt ja asentanut ohjaimen.
Hold on to that until Windows has finished looking for and installing a driver.
Komission olisi pitänyt odottaa parlamentissa käytyjä keskusteluja.
The Commission should have waited for Parliament to have held its discussion.

Esimerkkejä "odottaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKolmanneksi: milloin hän odottaa asian ratkeavan lopullisesti ja tyydyttävästi?
Third: When does he expect the matter to be finally and satisfactorily resolved?
FinnishEmme voi odottaa, että ihmeparantumisia tapahtuu kolmessa neljässä kuukaudessa.
We cannot expect miracle cures to be found within the next three or four months.
FinnishEmme voi odottaa uutta merenkulkualan säännöstöä tai jättää tilannetta huomiotta.
We cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
FinnishKuukausi on pitkä aika odottaa ja pitkä aika antaa uusien epäilyksien kehittyä.
One month is a long time to wait and a long time for further doubts to develop.
FinnishKomissio odottaa toiveikkaana yhteistyön jatkamista tutkintavaliokunnan kanssa.
The Commission looks forward to continuing working with the Committee of Inquiry.
FinnishMielestäni tässä vaiheessa voidaan odottaa, että Brysselin tulos on kammottava.
In my view, the result expected in Brussels at this stage appears to be dreadful.
FinnishVäitetty rikoksentekijä on ilmoittautunut poliisille ja odottaa oikeudenkäyntiä.
The alleged perpetrator has turned himself in to the police and is awaiting trial.
FinnishVähempää ei kukaan voisikaan odottaa Daskalakin kaltaiselta lehdistön edustajalta.
Nothing less would be expected from a member of the press such as Mrs Daskalaki.
FinnishMitä muuta Venäjän kansalaisyhteiskunta voi odottaa kuin tällaista provokaatiota?
Can civil society in Russia expect nothing more than this kind of provocation?
FinnishSementti- ja terästehtaita sekä muita yrityksiä odottaa tuotannon supistaminen.
Cement works, steel works and other undertakings have to cut their production.
FinnishTörmään siis täällä sellaiseen annokseen optimismia, jota en osannut odottaa.
I have therefore found a great deal of optimism here, which I was not expecting.
FinnishMyönnämme kuitenkin, että on oikeutettua odottaa enemmän kuin mitä nyt saavutimme.
We agree, however, that it is legitimate to expect more than what was achieved.
FinnishEuroopan parlamentti odottaa innokkaana, että sitä kuullaan näistä aloitteista.
The European Parliament looks forward to being consulted on these initiatives.
FinnishKomissio odottaa, että Tsekin viranomaiset panevat täytäntöön tämän määräyksen.
The Commission expects this provision to be enforced by the Czech authorities.
FinnishEmme voi odottaa, että amerikkalaiset tekevät sen tulevaisuudessa aina puolestamme.
However, we cannot always expect the Americans to be there for us in the future.
FinnishJoten emme voi odottaa Komorien kaltaisen maan tietävän, mitä kalaa on kalastettu.
We cannot expect a country like the Comoros to know what fish has been taken out.
FinnishMiten paljon avoimuutta voidaan odottaa olevan, jotta sidosryhmät osallistuisivat?
How much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
FinnishKuten alussa totesin, Euroopan parlamentti odottaa pääsevänsä mukaan neuvotteluihin.
As I said at the outset, Parliament expects to be fully involved in discussions.
FinnishSen vuoksi ei ole realistista odottaa, että olisimme valmiita ennen joulukuuta.
It is therefore unrealistic to expect the issues to have been resolved by December.
FinnishMilloin voimme odottaa normia, joka sisältää varoitustekstien fontin vähimmäiskoon?
When can we expect a standard that includes minimum font sizes for warning texts?