FI

nousu {substantiivi}

volume_up
nousu (myös: kohoaminen, nouseminen)
Lääkkeiden hintojen merkittävä nousu viime vuosina herättää myös huolta.
The marked rise in the cost of medicines in recent years is also cause for concern.
Tiedän, että loistavien elokuvantekijöiden nousu on paljolti sattuman kauppaa.
I know that the rise of brilliant filmmakers depends largely on chance.
Elintarvikkeiden hintojen jyrkkä nousu uhkaa kuitenkin valtion vakautta.
The massive rise in food prices is threatening the stability of the country, however.
nousu (myös: lähtö)
Siellä yhden 2 lukuun kuuluvan lentokoneen nousu ja lasku aiheuttaa yhtä paljon melua kuin viiden 3 lukuun kuuluvan lentokoneen nousut ja laskut yhteensä.
The takeoff or landing of one Chapter 2 aircraft takes up the noise space of five comparable Chapter 3 aircraft.
Minkä arvoinen sitten olisi taloudellinen nousu, joka tuhoaisi jonkin maan luonnon ja uhraisi sen ekologiset varat?
What, though, would be the point of an economic take-off which would destroy the environment of a country, sacrificing its ecological potential?
Schipholin lentokentällä H2-lentokoneen nousu ja lasku vie vähintään viiden vastaavanlaisen H3-lentokoneen käyttämän " äänitilan" .
At Schiphol airport the take-off and landing of a Chapter 2 plane takes up the 'noise space' of a minimum of five comparable Chapter 3 planes.
nousu (myös: pääsy, hankinta)
nousu (myös: ylämäki)
nousu (myös: nouseminen)
volume_up
ascension {subst.} [vir.]
Uusien viestintäkanavien ja vaihtoehtoisten verkkojen nousu uhkaa vanhaa järjestystä.
The emergence of new communication channels and alternative networks is threatening the old order.
nousu (myös: voitto, hyöty, kasvu, lisäys, ansio)
Jos tätä miettii, tyypillinen seuraus dieetistä on painon nousu pitkällä aikavälillä painon laskun sijasta.
If you think about this, the typical outcome of dieting is that you're more likely to gain weight in the long run than to lose it.
nousu (myös: kohoaminen)
nousu (myös: liito, liitely)
Maailmanlaajuinen elintarvikekriisi ja hintojen nousu on seurausta siitä, että ruoasta on tullut hyödyke, kapitalistisen keinottelun väline, henkiinjäämiskeinon sijaan.
The global food crisis and soaring prices are the result of food becoming a common commodity, an object of capitalist speculation rather than a means of survival.

Esimerkkejä "nousu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPolttoaineen hinnan nousu tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen hinnan nousua.
An increase in fuel prices means an increase in the price of goods and services.
FinnishVoi jopa olla, että välittömänä vaikutuksena on päinvastoin hintojen nousu.
There could even be some perverse upward movement of prices in the short term.
FinnishYksi Tunisian kansannousun syistä on ollut elintarvikkeiden hintojen nousu.
One of the causes of the uprising in Tunisia has been the increase in food prices.
FinnishSuhdanteiden voimistamista on vältettävä niin nousu- kuin laskukaudenkin aikana.
Pro-cyclicality has to be averted both during an upswing and a downswing.
FinnishAsiantuntijoiden mukaan rakennusmarkkinoiden nousu ei ala vuoden 2011 aikana.
According to the experts, there will be no upturn in the construction market in 2011.
FinnishLisäksi öljyn hinnan viimeaikainen nousu on aiheuttanut uusia nousupaineita hintoihin.
Moreover, recent oil price increases have exerted additional upward pressure.
FinnishTästä seuraisi hintatason merkittävä nousu esimerkiksi säilyvyyden takia.
That would push prices up substantially, for example in relation to perishability.
FinnishElintarvikkeiden hintojen nousu Euroopan unionissa ja kehitysmaissa (äänestys)
Rising food prices in the European Union and developing countries (vote)
FinnishTyöllisyystason nousu on varsin myönteinen ja selvä esimerkki siitä, mitä tarvitaan.
A very nice, obvious, example of what is needed is an increase in the employment rate.
FinnishLääkkeiden hintojen merkittävä nousu viime vuosina herättää myös huolta.
The marked rise in the cost of medicines in recent years is also cause for concern.
FinnishLopputuloksena on ollut USA:n työtä tekevien köyhien määrän dramaattinen nousu.
What it has done is increase dramatically the number of working poor in the United States.
FinnishTiedän, että loistavien elokuvantekijöiden nousu on paljolti sattuman kauppaa.
I know that the rise of brilliant filmmakers depends largely on chance.
FinnishÖljyn hinnan räjähdysmäinen nousu, maatalousongelmat, euron kurssin lasku.
Exploding oil prices, agricultural problems, the depreciation in the euro.
FinnishKannattaa pitää mielessä, että jo 1 %: n nousu voi johtaa ekosysteemin vahingoittumiseen.
It is worth bearing in mind that a 1 % increase can lead to ecosystem damage.
FinnishElintarviketuotteiden hintojen nousu EU:ssa ja kehitysmaissa (keskustelu)
Rising food prices in the European Union and developing countries (debate)
FinnishElintarvikkeiden hintojen jyrkkä nousu uhkaa kuitenkin valtion vakautta.
The massive rise in food prices is threatening the stability of the country, however.
FinnishOtin verinäytteen ennen ja jälkeen, ja minulla oli todella iso oksitosiinin nousu.
I took my blood before and after, and I had a huge spike of oxytocin.
FinnishÖljyn hintojen jyrkkä nousu viime vuonna aiheutti vakavia ongelmia monille lentoyhtiöille.
Last year’s steep rise in oil prices led to major problems for a number of airlines.
FinnishInflaatio kätkee meiltä sen, että pohjimmiltaan meillä on ainoastaan 4,9 prosentin nousu.
Inflation is hiding the fact that, basically, we really only have an increase of 4.9%.
FinnishSyyriassa presidentti al-Assadin nousu valtaan on herättänyt paljon toiveita.
In Syria, the arrival in power of President Al-Assad has given rise to a great deal of hope.