"noin" - Englanninkielinen käännös

FI

"noin" englanniksi

volume_up
noin {subst.}
EN
volume_up
noin {interjektio}
EN
EN
FI

noin {adverbi}

volume_up
Noin 20 % maasta on Vuoristo-Karabahin armenialaisten joukkojen hallinnassa.
About 20 % of the country is occupied by Nagorno-Karabakh Armenian forces.
Euroopan tekstiiliteollisuudessa työskentelee tällä hetkellä noin kaksi miljoonaa ihmistä.
About 2 million people are currently employed in the European textile industry.
Noin 10 prosentilla näkövammaisista on visuaalisia hallusinaatioita.
And about 10 percent of the visually impaired people get visual hallucinations.
Se tarkoittaa noin 7 600 euroa hehtaaria kohti, noin 7 600 euroa viljelijää kohti.
That means approximately EUR 7 600 per hectare, approximately EUR 7 600 per farmer.
Ensinnäkin rakennerahastoja, joiden osuus talousarviosta on noin 35 prosenttia.
Firstly, concerning the Structural Funds - approximately 35% of the budget.
Näistä sääntöjenvastaisuuksista noin kolmannes oli suoria petoksia.
Approximately a third of these irregularities were cases of direct fraud.
noin
volume_up
ish {adv.} (e.g. "fourish")
Palveluiden osuus EU:n BKT:stä on noin 75 prosenttia (täsmällisistä luvuista keskustellaan/kiistellään jonkin verran), kun maatalouden osuus on vain noin kaksi prosenttia.
Services represent 75% or thereabouts (there is some debate/disputes over the exact numbers) of the EU's GDP compared to only about 2% for agriculture.

Esimerkkejä "noin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSlovenian hallituksella ei kuitenkaan ole varaa ylläpitää niistä kuin noin 90:ää.
However its government currently only has enough money to man around 90 of them.
FinnishSe on noin 30 metriä syvä keskisyväykseltään ja olosuhteet ovat sangen vaikeat.
It is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
FinnishSiinä ei rajoiteta muiden noin 2 000:n savukkeissa käytetyn kemikaalin käyttöä.
It does not limit the use of the other 2 000 or so chemicals used in cigarettes.
FinnishTanska koostuu Jyllannin niemimaasta ja noin 400 saaresta, joista 82 on asuttua.
Denmark consists of the peninsula of Jutland (Jylland) and some 400 named islands.
FinnishNoin 15 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista elää köyhyysrajan alapuolella.
Around 15% of citizens in the European Union live below the poverty threshold.
FinnishIrlannin laivastolla on velvollisuus valvoa noin 20 %: a EU: n rannikkovesistä.
The Irish navy has the responsibility of policing some 20 % of EU coastal waters.
FinnishVuosina 1997-2002 noin 96 prosenttia uusista työpaikoista syntyi palvelualoille.
During the period 1997-2002 approximately 96% of new jobs were in service sectors.
Finnish(Naurua) Noin 8000 kilometrin päässä Delhistä on pieni kaupunki nimeltä Gateshead.
(Laughter) Approximately 5,000 miles from Delhi is the little town of Gateshead.
FinnishUudet raja-arvot tullevat voimaan uusien rengastyyppien osalta noin vuonna 2012.
The new limits would be expected to come into force for new tyre types around 2012.
FinnishTaloudellisten kokonaistarpeiden on arvioitu olevan noin kaksi miljardia euroa.
The total financial requirement is estimated to be in the region of EUR 2 billion.
FinnishMaailmassa on noin 260 vesiallasta, jotka ovat useann maan yhteisessä käytössä.
Worldwide, there are some 260 reservoirs that are shared by various countries.
FinnishNoihin maksuihin kuluu Euroopan unionissa vuosittain noin 250 miljoonaa euroa.
Every year we in the European Union pay around EUR 250 million in such charges.
FinnishNizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otettiin käyttöön noin 30 määräyksessä.
The Nice Treaty introduced qualified majority voting into some 30 provisions.
FinnishSiitä on pitkä aika, kun olen nähnyt noin naurettavan ja monimutkaisen ehdotuksen.
I have not seen a proposal as ridiculous and complex as this one for a long time.
FinnishTelecom Eireann käsitteli viime vuonna noin 30 000 virallista asiakasvalitusta.
Telecom Eireann last year dealt with some 30 000 formal complaints from customers.
FinnishFood and Drugs Administration Amerikassa työllistää noin 5000-6000 virkailijaa.
The American Food and Drug Administration has some five to six thousand officials.
FinnishTässä operaatiossa on koulutettu noin 1 500 irakilaista korkean tason virkamiestä.
Approximately 1 500 Iraqi high officials have been trained within this mission.
FinnishJärjestelmässä on tällä hetkellä tallennettuna noin 13 miljoonaa erilaista tietoa.
Some 13 million items of information are at present stored in the current system.
FinnishMinun tietojeni mukaan tämä vaikuttaa noin 80 lentoasemaan Euroopan unionissa.
As far as I am aware, this will affect some 80 airports in the European Union.
Finnish(FR) Komissio on rahoittanut noin 200:ta hanketta kielten teemavuoden aikana.
The Commission has funded some 200 projects in the course of the Year of Languages.