"niin" - Englanninkielinen käännös

FI

"niin" englanniksi

EN
volume_up
niin kauan {interjektio}
EN
FI

niin {adverbi}

volume_up
niin
Seuraavaksi keskustellaan alkoholista ja niin edelleen, ja niin edelleen.
We shall soon be discussing the subject of alcohol, and so on, and so on.
Arvoisa puhemies, miten oli mahdollista tehdä niin paljon niin lyhyessä ajassa?
(PT) Mr President, how was it possible to do so much in so little time?
Koskaan ennen ei inhimillisessä politiikassa niin harva ole huijannut niin montaa.
Never before in the field of human politics have so many been conned by so few.
Jos ei, niin kertokaa minulle, niin pääsemme eroon tästä kuvitelmasta.
If not, please tell me; then we will not have this illusion hanging over our heads.
Valitse Ryhmitys-luettelosta Unicode-alialue, niin Ryhmitä-ruutu avautuu.
Click the Group by list, and then click Unicode Subrange to open the Group By box.
Niin tapahtui ensimmäistä kertaa Wulf-Mathiesin kohdalla, muuten niin ei ole menetelty.
That was the case the first time with Mrs Wulf-Mathies, and only then.
niin (myös: näin, siten, täten)
ja Ranskan taloudet toisiinsa niin, että sotilaallisten konfliktien syntyminen
thus tying together, above all, the economies of France and Germany, so that
Niin ollen me emme polta sekajätettä niin kuin eräissä maissa tehdään.
Thus, we do not incinerate mixed waste, as they do in certain countries.
Vain niin voimme varmistaa eurooppalaisen maatalousmallin säilymisen.
Only thus can we guarantee the continued existence of the European agriculture model.

Esimerkkejä "niin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNiin ei tapahtunut, ja sen vuoksi asiat vaikeutuvat tulevaisuudessa entisestään.
It did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
FinnishPäätös pannaan kuitenkin tästä huolimatta täytäntöön niin pian kuin mahdollista.
Nevertheless, the decision has now been taken to proceed as quickly as possible.
FinnishEmme halua ainoastaan tukea teitä siinä vaan myös rohkaista teitä tekemään niin.
We would not only support you in doing so but would also encourage you to do so.
FinnishJos he eivät ymmärrä muuta, niin ainakin tämä argumentti heidän on ymmärrettävä.
They might understand no other argument, but they must understand this argument.
FinnishOnhan eläinkunnassa ilmiöitä, joissa on niin sanottua luonnollista kannibalismia.
After all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
FinnishSiksi ajattelin tehdä niin kuin hän haluaa ja olla antamatta äänestysselityksiä.
That is why I thought I should make her happy by not giving explanations of vote.
FinnishEntä mitä hyötyä näistä niin sanottujen korjaavien toimien murusista sitten on?
And then, what use is being made of even these crumbs of so-called 'restitution?
FinnishVoimme käsitellä nämä kysymykset yhdessä, jos parlamentin jäsenet niin haluavat.
If the honourable Members are in agreement, we can take these questions together.
FinnishMuutoin meille jää käteen keskitetysti hallinnoitu niin sanottu "euroskleroosi".
Otherwise, we shall end up with a centrally administered form of ‘eurosclerosis’.
FinnishKyse on niin kutsuttujen vähiten kehittyneiden maiden väkirikkaimmasta valtiosta.
This is the most heavily populated of the so-called 'less-developed countries' .
FinnishSe on todellakin kuullut meitä, se jatkaa sitä edelleen, se teki niin taas eilen.
It consulted us effectively, it continues to do so and it even did so yesterday.
FinnishÄänestin tämän mukaisesti eli niin, etten vastustaisi toissijaisuusperiaatetta.
I have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
FinnishKoska hän kuitenkin sanoi niin mukavia asioita skoteista, en aio oikaista häntä.
But as he said such nice things about the Scots I was not going to correct him.
FinnishKukaan ei ole ollut niin määrätietoinen yhtenäisvaluutta-asiassa kuin Lamfalussy.
No one has been more single-minded about the single currency than Mr Lamfalussy.
FinnishIstunto hyväksyy, hylkää, tekee niin kuin parhaaksi näkee, sillä on päätösvalta.
Parliament, in its wisdom, accepts, rejects, does what it wants, it is sovereign.
FinnishNiin me yritämme tehdä, ja näin ollen tämä keskustelu on erittäin ajankohtainen.
This is what we are trying to do and, therefore, this debate is a very timely one.
FinnishUEN-ryhmä kannattaa niin parlamentin kuin neuvostonkin asiaa koskevia suosituksia.
I commend the recommendations from both Parliament and Council on these aspects.
FinnishEmme saisi olla huolissamme tai pelätä niin kutsutun vuoropuhelun keskeyttämistä.
We should not be worried or fearful about the suspension of so-called dialogue.
FinnishRatifioinnille on aikaa, ja jos tarvitsemme ylimääräistä aikaa, niin otetaan se.
There is time for ratification, even if we need extra time, let us take that time.
FinnishEhkäpä kollegat jaksavat kuunnella, jos selitän nyt, miksi asia on niin tärkeä.
Perhaps colleagues will bear with me if I just set out why that is so critical.