FI

ne {pronomini}

volume_up
ne (myös: he, hän)
Jos ne täyttävät vaatimukset, ne voivat todellakin auttaa tilapäisessä tarpeessa.
If they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
Ne on arvioitava huolellisesti, jotta ne eivät johda vastakkaisiin vaikutuksiin.
They therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.
Ne päättivät itse lähteä, ja ne päättävät itse myös siitä, palaavatko ne vai ei.
They themselves chose to leave. It is up to them whether they wish to come back or not.
EN

Ne {substantiivi}

volume_up
1. "Neon"
Ne (myös: neon)

Esimerkkejä "ne"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällaisia maita on, ja ne ovat mielestäni sopivia vuoropuhelukumppaneita EU:lle.
Yes, there are, and, in my view, they are suitable dialogue partners for the EU.
FinnishUudistuksia on tietenkin toteutettava ja joillekin tahoille ne ovat tuskallisia.
Of course, there are reforms that are needed, and they will be painful for some.
FinnishToki meillä on lukuisia ongelmia, mutta ne eivät kosketa pelkästään markkinoita.
Of course, we have a number of problems, but they do not only concern the market.
FinnishNe uhkaavat keskeisiä ihmisoikeuksia kuten oikeutta elämään ja terveydenhuoltoon.
They threaten fundamental human rights such as the right to life and healthcare.
FinnishSiksi on tietenkin tärkeää, kuinka me hoidamme eläimiä ja millä me ruokimme ne.
Therefore, how we treat animals and what we feed them on is naturally important.
FinnishMarkkinoiden vapauttamisessa on riskinsä, mutta ne eivät koske toimitusvarmuutta.
There are risks from liberalisation, but they do not concern security of supply.
FinnishNe ovat tietyssä mielessä yksi osa sitä triptyykkiä, josta demokratia muodostuu.
They are, in a sense, the other element of the triptych which makes up democracy.
FinnishKun maamme yhdistyivät, ne päättivät samalla ylläpitää ja edistää näitä arvoja.
By coming together, our countries decided to uphold and to promote these values.
FinnishJos ne siis ovat osa perussääntöä, miten niiden voidaan väittää heikentävän sitä?
Accordingly, if they are part of it, surely they cannot be said to undermine it?
FinnishJokainen jäsenvaltio voi päättää itse, myöntävätkö ne verohelpotuksia vai eivät.
Whether or not there are fiscal advantages is to be decided by the Member States.
FinnishNe ovat keskittyneet kolmen yrityksen käsiin, ja ne ovat Cargill, ADM ja Bunch.
They are concentrated in the hands of three enterprises: Cargill, ADM and Bunch.
FinnishNe saatetaan teidän saatavillenne, ja voitte tarkastella niitä milloin tahansa.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
FinnishYksittäisiä kostotoimenpiteitä on tosiaan havaittu, ja meidän on tuomittava ne.
Personal acts of revenge are indeed being carried out and we must condemn these.
FinnishOlemassa olevat ohjelmat keskeytyvät ennen kuin ne muutetaan uusiksi ohjelmiksi.
Existing programmes will stall before they are transformed into new programmes.
FinnishMinulla on ne täällä lavalla mukanani: Viiniköynnöksiä, magnolioita, tyrmäävät.
Actually, I have them on stage with me: grapevines, magnolias -- truly stunning.
FinnishKiitän siis neuvostoa ja komissiota siitä, että ne vihdoin suostuivat pyyntöön.
I thank the Council and the Commission for finally having answered this request.
FinnishNe haluavat myös syöstä Bahrainin hallituksen vallasta yksinkertaisesta syystä.
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
FinnishJos ne täyttävät vaatimukset, ne voivat todellakin auttaa tilapäisessä tarpeessa.
If they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
FinnishNe ovat alueita, jotka erityisesti talvisin kärsivät eristyneisyyden ongelmista.
They are regions which, especially in winter, face special problems of isolation.
FinnishMailla on oltava oikeus valita teknologia, jota ne käyttävät energian saamiseen.
Countries must have the right to choose the technology they use to obtain energy.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Ne":

Ne