FI

näyttää [näytän|näyttänyt] {verbi}

volume_up
Siihen näyttää liittyvän tiettyjä väärinkäsityksiä tai kenties väärintulkintoja.
There appear to be a number of misunderstandings or perhaps misinterpretations here.
Jos nämä kaksi tarkistusta hyväksytään, sovittelumenettely näyttää väistämättömältä.
Should these amendments be adopted, conciliation would appear inevitable.
Toimenpiteiden koordinoinnista näyttää esiintyvän erilaisia tulkintoja.
There appear to be differing interpretations of what is meant by operational coordination.
Esimerkiksi :) näyttää hymyileviltä kasvoilta sivusuunnasta katsoessa.
For example, :) looks like a smiling face when you look at it sideways.
Ihmisoikeustilanne näyttää erittäin synkältä monissa maailman valtiossa.
Things look very bad for respect for human rights in many countries worldwide.
Lainaan sitä sanasta sanaan, sillä se näyttää hyvältä historian kirjoissa: "
I will quote it verbatim, as this will look good in the historical records.
näyttää (myös: tuntua)
Mutta näyttää siltä, että tässäkin käytännön tilanteessa tulee aina ongelmia.
But it would seem that there are always problems with this in practice.
Periaatteen täytäntöönpanossa näyttää kuitenkin edelleen olevan puutteita.
However, there still seem to be some gaps in the implementation of this principle.
Tietyt komission ehdottamat suuntaviivat saattavat näyttää myönteisiltä.
A number of guidelines proposed by the Commission may seem positive.
Lain tulee näyttää, mistä jäsenvaltiot ovat tosiasiassa päässeet yksimielisyyteen.
The legislation should show what the Member States have actually agreed upon.
19:35 Taikurina yritän näyttää ihmisille asioita, jotka vaikuttavat mahdottomilta.
19:35 As a magician I try to show things to people that seem impossible.
Piilotettu tiedosto voidaan näyttää muuttamalla sen ominaisuuksia Windowsissa.
You can show a hidden file by changing its properties in Windows.
Internet Explorer osaa etsiä ja näyttää syötteitä käyttämistäsi sivustoista.
Internet Explorer can discover and display feeds as you visit websites.
Voit näyttää syötteen Syötteiden otsikot -pienoisohjelmassa seuraavien ohjeiden avulla.
To display the feed in Feed Headlines, see the procedure below.
Kummankin edellä mainituista pitäisi näyttää automaattisesti tietokoneen näkymä.
Both of them should automatically display what's on your computer.
Oppositio tarkastaa parhaillaan vaaliluetteloita, jotta se voi näyttää väitteensä toteen.
The opposition is checking the electoral roles in order to produce evidence of this claim.
Arvoisa puhemies, tämä päätöslauselma ei ole luotettava, sitä ei voi näyttää toteen.
Madam President, this resolution lacks credibility and supporting evidence.
Aion näyttää teille koetuloksia, mutta todisteita on helppo löytää lähempääkin.
Though I'm going to show you some experimental evidence, you don't have to look very far for evidence.
Dioksiinikriisi näyttää osoittavan, että niin on tapahtunut.
This incident appears to indicate that is the case.
Tämän mietinnön tavoitteena on näyttää suunta, johon parlamentti haluaa keskustelun kulkevan.
The aim of this report is to indicate the direction which the Parliament wants the discussion to take.
Alustavana suuntauksena näyttää olevan hintojen lähentyminen entisestään, ja uskomme prosessin olevan täysin hallinnassa.
Initial trends indicate greater price convergence and we believe the process is fully under control.
   Arvoisa puhemies, haluaisin vain huomauttaa, että kello näyttää olevan 18.56.
   Mr President, I should just like to point out that the clock says it is 6.56 p.m.
Kun vain osoittaa kameralla luokkaa, se näyttää aina tältä.
You just point a camera at a class, and it always looks like this.
Arvoisa puhemies, työjärjestyspuheenvuoro, historia näyttää toistavan itseään.
Mr President, on a point of order, history seems to be repeating itself.
Kroatian liittyminen näyttää olevan tällä hetkellä laajentumisen ainoa painopiste.
The accession of Croatia seems to be the only priority in that regard at present.
Tällä hetkellä se näyttää todella synkältä kalastusyhteisöjen näkökulmasta.
It certainly looks very bleak at present for those fishing communities.
Näyttää siltä, että me päätämme siitä ympäristöpolitiikassa tällä hetkellä.
We seem to be moving away from that at present in environmental policy.
   Arvoisa puhemies, haluaisin vain huomauttaa, että kello näyttää olevan 18.56.
   Mr President, I should just like to point out that the clock says it is 6.56 p.m.
Haluaisin korostaa, että näyttää vallitsevan yksimielisyys tavasta, jolla ensi vuoden suuntaviivoja suunnitellaan ja pannaan täytäntöön.
I would like to point out that apparently there is an agreement on how we should draft and implement guidelines for next year.
Haluan myös huomauttaa, että Euroopan keskuspankki (EKP) näyttää vihdoin olevan halukas siirtymään paremmin kasvua edistävään rahapolitiikkaan.
I should also like to point out that the European Central Bank (ECB) finally appears willing to adopt more growth-friendly monetary policies.
Esittele matkan tai syntymäpäivien valokuvat kuvaesityksenä, joka näyttää viimeistellyltä ja ammattitaitoiselta.
Show off your road trip or birthday party photos with a slide show that looks polished and professional.

Esimerkkejä "näyttää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTänä vuonna parlamentin on aika näyttää, mihin se kykenee ja mihin se ei kykene.
This year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.
FinnishNäyttää vähän siltä, kuin te olisitte nyt tässä asemassa, ettekä ansaitse sitä.
It rather looks as if you are in that position today, and you do not deserve it.
FinnishBrittiläisten ja saksalaisten viranomaisten välillä näyttää olevan väärinkäsitys.
There seems to be a misunderstanding between the British and German authorities.
FinnishNiiden puuttuminen näyttää olevan ikävä tosiasia erityisesti terveydenhoitoalalla.
Their absence seems to be a fact of life, particularly in the healthcare sector.
FinnishNäyttää siltä, että lentokieltoalueen perustaminen on avannut Pandoran lippaan.
It seems as if the introduction of a no-fly zone has opened up a Pandora's box.
FinnishNäyttää siltä, että ainoa asia, jonka hallitus noteeraa, on sakoilla uhkaaminen.
It seems the only thing they are willing to listen to is the threat of fines.
FinnishValitettavasti näyttää siltä, että kansalliset viranomaiset ovat uhka motollenne.
Unfortunately, it seems that your motto is under threat from national authorities.
FinnishEU: n toiminnassa näyttää kuitenkin mielestäni olevan suurta epäjohdonmukaisuutta.
However, there seems to me to be a major inconsistency in the action of the EU.
FinnishNäyttää siltä, että Euroopan unioni ei pysty vastaamaan tähän laajentumiseen.
It looks as if the European Union is not in a position to counter this expansion.
FinnishNäyttää siltä, ettei Euroopalla ole kaikkia samoja tietoja kuin yhdysvaltalaisilla.
It appears that Europe does not have all the information that the Americans have.
FinnishInternet Explorer näyttää kirjoittamisen aikana luettelon käyttämistäsi sivustoista.
As you type, a list of webpages that you have already visited will be displayed.
FinnishMe haluamme muuttaa tilannetta, mutta meidän pitäisi myös itse näyttää esimerkkiä.
We want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
FinnishEuroopan unionin pitäisi näyttää asiassa hyvää esimerkkiä yhdenmukaisella kannalla.
The European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
FinnishPeriaatetta sovellettaessa näyttää olevan vaikeaa pitää nämä seikat erillään.
When applying the principle it is difficult to distinguish between these aspects.
FinnishSiksi maa näyttää vähemmän valmiilta investoimaan muihin Mercosurin maihin.
The country therefore seems less prepared to invest in other Mercosur countries.
FinnishKaikki puhe eurooppalaisesta sosiaalimallista näyttää askeleelta väärään suuntaan.
Any talk of a European social model seems like a step in the wrong direction.
FinnishValitettavasti näyttää siltä, että Saksalta puuttuu paljon poliittista tahtoa.
Unfortunately, it appears that there is rather a lack of political will in Germany.
FinnishArvoisa puhemies, näyttää siltä, että Euroopan parlamentissa yö on aseiden aikaa.
Mr President, you could say that, here in this House, the weapons come out at night.
FinnishSe näyttää olevan ainoa asia, joka saa tämän hirveän hallituksen muuttamaan mieltään.
That seems to be the only thing likely to make this terrible regime think again.
FinnishNäyttää siltä kuin komissio olisi halunnut solmia sopimuksen hinnalla millä hyvänsä.
It is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.