"näkökulma" - Englanninkielinen käännös

FI

"näkökulma" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "näkökulma".

Suomi-englanti sanakirja

Esimerkkejä "näkökulma"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlemme pettyneitä siihen, että tämä työnne näkökulma ei ollut keskipisteenä.
We are disappointed that this aspect of your work has not been the central focus.
FinnishTämä olisi vihdoinkin uudenlainen näkökulma, jossa peruslähtökohtana olisi kilpailu.
That would at least be an innovative viewpoint which makes competition the basis.
FinnishMietinnön näkökulma Kyproksen ongelmaan on hyvin yksipuolinen ja hyödytön.
The report also takes a very one-sided and unhelpful view of the Cyprus problem.
FinnishTämä näkökulma osoittaa selvästi, että euroalueen tase on punaisen puolella.
This perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.
FinnishOlen laatinut tarkistuksen, jotta tämä näkökulma saataisiin mukaan mietintöön.
I have tabled an amendment with a view to having this aspect included in the report.
FinnishTässä on tärkeää ottaa huomioon myös kuljettajien ja toimeksiantajien näkökulma.
It is also important here to take the position of drivers and consignors into account.
FinnishTäällä on kritisoitu sitä, että komission näkökulma on ollut puhtaasti taloudellinen.
The Commission is criticised for looking at things purely from an economic angle.
FinnishTämä on itse asiassa melko laaja näkökulma, ja sen puitteissa voi tapahtua mitä vain.
That actually is quite a broad perspective and anything can happen within that.
FinnishJäsen Kasoulides: toimintasuunnitelman lähtökohtana on alueellinen näkökulma.
Mr Kasoulides: the action plan takes the regional perspective as its starting point.
FinnishEhkä kysymykseni on hieman epäoikeudenmukainen, koska siinä on historiallinen näkökulma.
Perhaps my question is a little unfair, because it has a historical perspective.
FinnishNyt tarvitaan tuore näkökulma käsitykseemme edistyksestä ja kehityksestä.
What is needed is a fresh perspective on our concept of progress and development.
FinnishToinen näkökulma on, että Irakista on tullut viejämaa, joka ei vie ainoastaan öljyä.
From another perspective, Iraq has become an exporting country, and not just of oil.
FinnishTämä ei kuitenkaan ole sopimuksen näkökulma, vaan tulevaisuutta koskeva ehdotus.
But that is not the vision set out in the draft treaty. It is a proposal for the future.
FinnishOn kuitenkin vielä toinen näkökulma, jota on vielä vaikeampi ratkaista oikein.
Yet, there is a second aspect, which is even more difficult to get right.
FinnishSe on tietenkin yksi näkökulma, mutta Kiinaan vaikuttavat paljon laajemmat tekijät.
Naturally, that is one point, but much broader factors affect that region.
FinnishOlennainen näkökulma tässä on se, että vaatimukset tulevat maan sisältä.
A crucial aspect of what is going on is that the demand is coming from within.
FinnishYksi näkökulma Euroopan unionin ja G20-ryhmän vastauksessa meitä kuitenkin huolettaa.
We are concerned by one aspect, however, of the European Union and the G20's response.
FinnishMissä on sosiaalinen, ihmisläheinen näkökulma tässä EU: n epärehellisessä toiminnassa?
Where are the social, humane aspects of these double standards from the EU?
FinnishTämä näkökulma on sopusoinnussa myös asiantuntijaryhmän kertomuksen kanssa.
This point of view also accords with the report from the Group of Independent Experts.
FinnishTämä on näkökulma, johon tietääkseni useimmat jäsenvaltiot eivät yhdy.
As far as I am aware, this approach is not shared by most of the Member countries.
Muita sanoja
Finnish
  • näkökulma

Tutustu bab.la:n Suomi-englanti sanakirjaan.