"monipuolistaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"monipuolistaa" englanniksi

FI monipuolistaa
volume_up
[monipuolistan|monipuolistanut] {verbi}

1. yleinen

monipuolistaa

2. Kansantaloustiede

Puola haluaa monipuolistaa toimituspohjaansa, jotta se ei olisi riippuvainen Venäjästä.
Poland wants to diversify its supply base so as not to be dependent on Russia.
Meidän tulee sen vuoksi kiireesti monipuolistaa energialähteitämme.
We therefore urgently need to diversify our energy sources.
Näille viljelijöille pitäisi antaa tukea, jotta he voisivat monipuolistaa tuotantoaan muihin viljelykasveihin.
These farmers should be given assistance to diversify into other crops.

Esimerkkejä "monipuolistaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKummankin ansiosta voimme monipuolistaa toimitusreittejä ja viejämaita.
Both of these will result in our diversifying supply routes and exporting countries.
FinnishSe on myös tärkeä tekijä suunnitelmassa, jolla Euroopan polttoaineiden tarjontaa aiotaan monipuolistaa.
It is also an essential component of the plan for diversifying Europe's fuel supplies.
FinnishMinun mielestäni on tärkeää monipuolistaa energiavirtaa osana laajempia puitteita.
As far as I am concerned, diversifying our energy flow would be paramount as part of a much broader framework.
FinnishOn myös mainittava tarve monipuolistaa energialähteitä.
The need for diversification of energy sources should also be mentioned.
FinnishToinen, ja välinen sulautuma voisi monipuolistaa Ranskan ja Belgian energiamarkkinoita.
The second merger, however, between and , could give rise to a diversification of the French and Belgian energy market.
FinnishKehityksen kannalta on olennaista monipuolistaa maataloutta, kun maata vapautuu oopiumin viljelyltä.
A key issue for development, in fact, is to expand agriculture, which will take land away from opium cultivation.
FinnishEU:n kokemat energiakriisit osoittavat, että on tärkeää monipuolistaa energian hankintalähteitä.
The energy crises which Europe has faced have highlighted the importance of diversification of energy supply sources.
FinnishTältä osin on tärkeää monipuolistaa kaasun toimituslähteitä viemällä Nabucco-hanke hyvissä ajoin päätökseen.
With this in mind, diversification of gas supply sources is vital by completing the Nabucco Project in good time.
FinnishSiksi olen erityisen tyytyväinen niihin merkittäviin säännöksiin, joiden avulla vesiviljelyä voidaan monipuolistaa.
I am, therefore, particularly pleased at the important provisions that will allow diversification into aquaculture.
FinnishSitä tulee suojella ja monipuolistaa.
FinnishTästä syystä on olennaisen tärkeää monipuolistaa rahtiliikenteen muotoja, erityisesti sitoutumalla vahvasti rautatieliikenteeseen.
It is therefore essential to promote the diversification of modes of freight transport, particularly with a strong commitment to rail.
FinnishVuoristoalueet voivat tarjota korkealuokkaisia maataloustuotteita ja monipuolistaa maataloustuotteiden valikoimaa EU:n markkinoilla.
Mountain areas can provide high-quality agricultural produce and add to the diversity of agricultural products in the European market.
FinnishLähivuosina kehitetään nykyistä edullisempia kaasun nesteytysmenetelmiä, mikä monipuolistaa kaasun tuontimahdollisuuksia.
The next few years will see the development of cheaper methods in the liquefaction of gas, which will allow for a wider range of possibilities in importing gas.
FinnishEuroNews monipuolistaa myös ohjelmien eri jakelutekniikoita, joita ovat kaapeli, maanpäällisen verkon digitaalikanavat, matkapuhelimet ja niin edelleen.
EuroNews is also diversifying the various distribution technologies through which it can be received: cable, DTT, mobile phones, etc.
FinnishHyvät kollegat, mielestäni mietintö, josta tänään keskustelemme, monipuolistaa ja parantaa komission alkuperäistä ehdotusta.
In conclusion, ladies and gentlemen, I believe that the report we are debating today is going to enrich and improve the text originally proposed by the Commission.
FinnishOlen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että haluamme monipuolistaa energiapolitiikkaamme, vaikka emme vielä olekaan saavuttaneet tavoitteitamme.
I completely agree with you that we want a diversification of our energy policy, even if we have not yet completely reached where we want to go.
FinnishTotean vielä kerran, että jos joku epäilee parlamentin kykyä monipuolistaa komission ehdottamia tekstejä, niin tänä iltana voimme todistaa asian!
Once again, if anyone should doubt Parliament's ability to enrich the texts proposed to it by the Commission, well, this evening, we can prove it to them!
FinnishHe pystyvät perustamaan uusia yrityksiä, mikä taas osaltaan monipuolistaa maaseudun taloutta ja parantaa maaseutualueiden elämänlaatua.
They will be able to set up new companies, which in turn will contribute to the diversification of the rural economy and improvements in the quality of life in rural areas.
FinnishMietinnössä tunnustetaan kuitenkin myös, että on tärkeää monipuolistaa energialähteitä ja käyttää energialähteiden yhdistelmässä fossiilisia polttoaineita, muun muassa kivihiiltä.
However, it also recognises the importance of diversifying energy supplies and of using fossil fuels, including coal, in the energy mix.
FinnishTarvitsemme selvästikin uusia investointeja nesteytetyn maakaasun vastaanottoasemiin, kaasuputkiin, joiden avulla voidaan monipuolistaa toimituksia, sekä kaasun varastointilaitoksiin.
There is a clear need for more investment in LNG terminals, in gas pipelines for diversification of supplies and gas storage facilities.