"moninainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"moninainen" englanniksi

FI moninainen
volume_up
{adjektiivi}

moninainen
volume_up
multifarious {adj.} [run.]
moninainen (myös: lukuisa)
moninainen (myös: monenlainen)
volume_up
sundry {adj.}
moninainen (myös: vaihteleva, eri, erilainen, useita eri)
Se on hyvin moninainen ala, jossa on monia erityyppisiä rahastoja, riskiprofiileja sekä sijoitusstrategioita.
This is a very heterogeneous sector having various different types of funds, risk profiles and also investment strategies.

Esimerkkejä "moninainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEuroopan unioni on kuitenkin myös mittaamattoman moninainen kulttuurialue.
But the European Union is also a cultural area of immeasurable diversity.
FinnishEurooppa on moninainen maanosa, mutta me tarvitsemme myös yhtenäisyyttä.
Europe is a continent of diversity, but we also need unity.
FinnishVälimeren alueen ilmastoon, luontoon, kulttuuriin ja politiikkaan liittyvä historia on hyvin rikas ja moninainen.
The climatic, physical, cultural and political history of the Mediterranean is very rich and complex.
FinnishMoninainen ja moniarvoinen joukkotiedotus on erittäin tärkeää demokratialle, vapaudelle ja kulttuuriselle monimuotoisuudelle.
A diverse and pluralistic media is fundamental to democracy, freedom and cultural diversity.
FinnishTamilia puhuva väestö on erittäin moninainen.
The Tamil-speaking population is very mixed.
FinnishMeillä ei ole harhakuvitelmia: Euroopan unioni on määritelmänsä mukaisesti moninainen, ja on hyvä, että se säilyy sellaisena.
We do not have any illusions: Europe, by definition, is diverse, and it is good that it is remaining diverse.
FinnishMetsäala on EU:ssa metsätyyppien, omistusrakenteiden ja sosioekonomisten olojen osalta uskomattoman moninainen.
The EU forestry sector is incredibly diverse in terms of forest types, sizes, ownership structures and social-economic conditions.
FinnishNe, mitä tarvitsemme välittömästi, ovat tavoitteiden selkeä määritteleminen, tehokkuus, avoimuus ja uusi, moninainen tukistrategia.
What we need immediately is a clear definition of objectives, efficiency, transparency and a new, diversified support strategy.
FinnishMaaseudun ammattien kirjon on oltava moninainen ja maaseutua on kehitettävä myös luonnonarvoja ja virkistysarvoja kunnioittaen.
There must be diversity in the range of rural occupations, and the countryside has to be developed with respect for nature and recreation.
FinnishEurooppa on hyvin moninainen.
FinnishEn tarkoita sitä, mitä tapahtuu, vaan että ala, josta keskustelemme, on myös hyvin moninainen.
Despite this, it is a problem report in a way, not because it is causing something to be done, but because the sector we are dealing with is extremely diverse.
FinnishKaarle IV ei voinut toimia politiikassaan yksinomaan tšekkiläismielisesti, vaan hänen oli yhdistettävä koko moninainen keisarikunta ja edustettava sitä kokonaisuudessaan.
Charles IV, in his policies, could not uphold a narrowly Czech stance; on the contrary, he had to integrate and represent a whole diverse empire.
FinnishEU:n perustajien ryhmä, johon kuului moninainen kirjo ihmisiä vastarintataistelijoista juristeihin, jakoi samat ihanteet: rauhanomaisen, yhtenäisen ja vauraan Euroopan.
From resistance fighters to lawyers, the founding fathers were a diverse group of people who held the same ideals: a peaceful, united and prosperous Europe.
FinnishMietinnön ehdotuksilla pyritään nimenomaan peittämään maani omaleimainen ja moninainen kulttuuri federalistien keksimän yhteisen eurooppalaisen kulttuurin alle.
The proposals in the report have the specific aim of subsuming Britain’s distinct and diverse culture into the federalist fairytale creation of a common European culture.
FinnishMielestäni on suurenmoinen hanke saattaa Euroopan moninainen kulttuuriperintö digitaaliseen verkkokirjastoon eurooppalaisten ja koko maailman ihmisten ulottuville.
I believe that it is a splendid project that will be making Europe's diverse cultural heritage available to the people of Europe and throughout the world in a digital online library.
FinnishKaikkien pitäisi olla tästä asiasta yhtä mieltä EU:ssa, jonka olisi asetettava moninaisuus yhdeksi päätavoitteistaan, sillä jos EU ei ole moninainen, se vääristyy ja menettää arvonsa.
There should be unity among all Europeans in this area, which should have plurality as one of its main aims, because a non-plural Europe is a false and devalued Europe.
FinnishOn myös olemassa alueemme pankkeja koskeva ongelma - jonka viimeinen puhuja otti esiin - koska EU:n pankkijärjestelmä on sangen moninainen: kaikki pankit eivät ole samanlaisia.
There is also a problem concerning the banks in our area - a point raised by the last speaker - because the European banking system is quite diversified: not all banks are the same.
FinnishOn tullut selväksi, että Euroopan talousympäristö voi olla kokonaisuudessaan hyvin moninainen ja äärimmäisen säännelty, mutta kilpaileviin talouksiin verrattuna se on hyvin monimutkainen.
It has become apparent that the European economic environment as a whole may be diverse and extensively regulated but, compared to competing economies, it is very cumbersome.
FinnishMatkailun merkitys taloudellemme ja yhteiskunnillemme on moninainen: matkailu tarjoaa työtä, ohjaa eurooppalaista maankäyttöä ja edistää unionin kansalaisten välistä kulttuurivaihtoa.
Tourism contributes to our economy and societies in many ways: creating employment, boosting European territorial development, and promoting cultural exchange between European citizens.