"monimutkaisuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"monimutkaisuus" englanniksi

FI monimutkaisuus
volume_up
{substantiivi}

monimutkaisuus (myös: mutkikkuus)
Järjestelmän monimutkaisuus on yksi jäsenvaltioiden epäsäännöllisyyksien aiheuttaja.
The system's complexity is one of the causes of the irregularities from Member States.
Kokonaisrakenteen monimutkaisuus on kuitenkin edelleen ongelma.
There is still a problem with the complexity of the overall structure.
Toinen globalisaation Akilleen kantapää on sen monimutkaisuus.
The second Achilles' heel is complexity -- a growing fragility, a growing brittleness.
monimutkaisuus
monimutkaisuus
volume_up
intricacy {subst.}

Esimerkkejä "monimutkaisuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishOngelmana on prosessin hankaluus, monimutkaisuus ja vaikeatajuisuus.
The problem is that the process is difficult, complex and very few people understand it.
FinnishOtsikon monimutkaisuus tavallaan kertoo, kuinka epämukava sen taakse kätkeytyvä kysymys on eurooppalaisille.
It is as if the awkwardness of the title in itself makes it clear just how uncomfortable the underlying issue is for Europeans.
FinnishOngelma on tekstin monimutkaisuus, tapa, jolla liitteessä olevat asiat on esitetty jne., mikä tekee tekstistä mahdottoman lukea.
It is the fact that the text is so convoluted, the way the annexes are constructed etc. which makes it totally inaccessible.
FinnishTämän vuoksi on sangen tärkeää huomata, että juuri hankkeen hakemusten monimutkaisuus näyttää olevan suuri kompastuskivi.
This is why it is so important to note that the complex nature of the project applications appears to constitute a major stumbling-block.
FinnishTiedämme, että ulkopolitiikan monimutkaisuus johtaa tässä täydellisen harmaalle alueelle, kun kansainvälistä lainsäädäntöä loukataan.
We know that foreign policy complications result, as international law is being trampled underfoot here in a completely grey area.
FinnishMenettelyjen monimutkaisuus ei saa nimittäin johtaa siihen, että varoja ei käytetä enää ollenkaan.
This will also have to be discussed in the Commission, for the complicated procedure must not result in the funds ceasing to be used at all.
FinnishTämä monimutkaisuus merkitsee, että meillä ei ole vain yhtä energialähdettä, vaan jatkamme pitkän aikaa työtä usean energialähteen kanssa.
This nuance means that there is not just a single energy source, but rather that we will continue for a long time to work with several sources.
FinnishOn jopa syytä epäillä, että kyseessä eivät ole vain käytännön ongelmat, esimerkiksi lainsäädännön monimutkaisuus tai erilaiset työmarkkinakulttuurit.
The are even grounds for suspecting that it is not just a question of practical problems, such as legal complications or problems of varying labour market cultures.
Finnish"Menettelyjen monimutkaisuus", tätä samaa arvostelua tilintarkastustuomioistuin on esittänyt myös Sapard-ohjelmasta, ehdokasvaltioille maatalouden alalla annettavasta avusta.
'Complicated procedure' was also the criticism the Court of Auditors laid at the door of the Sapard programme of agricultural aid for the acceding countries.
FinnishYlimääräinen työ, monimutkaisuus, kalleus ja byrokratia ovat siirtymäsäännöstön seurauksia, jotka aiheuttavat rasitteita ennen kaikkea taloudellisille toimijoille.
The transitional arrangements have involved complication, waste, increased costs and bureaucracy, and it is the economic operators above all who have to carry that burden.
FinnishHaluan ainoastaan muistuttaa teitä, että aiheen monimutkaisuus johtuu siitä, että yhtenäinen euromaksualue (SEPA) on maksulaitosten, erityisesti pankkien aloite.
I will simply remind you that the difficulty of the subject stems from the fact that the single euro payments area (SEPA) is an initiative of payment institutions, particularly banks.
FinnishKun otetaan huomioon tämän ilmiön monimutkaisuus ja jyrkkä kasvu, vihreän kirjan ensisijainen tavoite on aloittaa keskustelu ja tunnustella kaikkien asianosaisten mielipidettä.
In view of the highly complex nature and sheer scale of this phenomenon, the primary aim of the Green Paper is to launch a debate and to sound out all the interested parties.