"-mme" - Englanninkielinen käännös

FI

"-mme" englanniksi

EN
FI

-mme

volume_up
-mme (myös: se, ne, -si, -ni, -nne, artikkeli englannissa)
volume_up
the {artikkeli}
Hakijamaiden odotetaan omaksuvan meidän acquis communautaire mme.
The applicant countries are expected to adopt our acquis communautaire .
Nämä ovat uusia perusteita YMP: mme ja eurooppalaisen maatalousmallimme puolustamiseksi WTO: ssa.
These are new arguments to justify our CAP and the European agricultural model within the WTO.
Kolmanneksi Itä-Euroopan maiden liittymistä ei saa käyttää tekosyynä YMP: mme kyseenalaistamiseksi.
Thirdly, the accession of these countries must not be used as an excuse for challenging our CAP.

Esimerkkejä "-mme"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHakijamaiden odotetaan omaksuvan meidän acquis communautaire mme.
The applicant countries are expected to adopt our acquis communautaire .
FinnishMeidän PPE:mme, sekä puolue että ryhmä, on kannattanut näitä ajatuksia jo 1970- ja 1980-luvulta asti.
Our PPE-DE - both group and party - have stood for those ideas since the 70s and 80s.
FinnishNämä ovat uusia perusteita YMP: mme ja eurooppalaisen maatalousmallimme puolustamiseksi WTO: ssa.
These are new arguments to justify our CAP and the European agricultural model within the WTO.
FinnishKolmanneksi Itä-Euroopan maiden liittymistä ei saa käyttää tekosyynä YMP: mme kyseenalaistamiseksi.
Thirdly, the accession of these countries must not be used as an excuse for challenging our CAP.
FinnishKomissio vakuuttaa meille, että jos vastavuoroinen tunnustaminen toimisi, BKT:mme kasvaisi 1,8 prosentilla.
The Commission tells us that, if mutual recognition worked, our GDP would go up by 1.8%.
FinnishUusien jäsenten läsnäolo tämänpäiväisessä istunnossa on merkki EU:mme viidennen laajentumisen onnistumisesta.
The presence today of new Members signals the completion of the fifth enlargement of our Union.
FinnishJoku toinen mainitsi, että kaiken kaikkiaan laajentuminen maksaa yhden kymmenesosan BKT:mme yhdestä prosentista.
Another mentioned that, in total, enlargement will cost one tenth of one per cent of our GDP.
FinnishVoimmeko luottaa ETPP:mme suoriutuvan ei ainoastaan Petersbergin tehtävistä vaan myös taistelusta terrorismia vastaan?
Can we count on our ESDP, not only to fulfil the Petersberg tasks, but also to combat terrorism?
FinnishJos onnistumme kaikessa tässä, BKT:mme kasvaa 4 prosenttia ja meillä on 5,6 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.
If we can achieve all that, we will eventually have a 4% increase in GDP and 5.6 million extra jobs by 2020.
FinnishJos meidät pisteyttää heidän normeillaan, meidän keskimääräinen ÄO:mme olisi 130.
If you score us against their norms, we would have an average I.Q. of 130. Now this has raised all sorts of questions.
FinnishSamaan aikaan tiedämme, että vanha 15 jäsenvaltion muodostama EU:mme vie monia puutteistaan uuteen EU:hun 1. toukokuuta 2004.
At the same time, however, we know that our EU-15 will bring many shortcomings along with it into the new EU on 1 May 2004.
FinnishVaikka uusi YMJ: mme on määritelty niin, että se vastaa WTO: n vaatimuksia, meillä ei ole mitään syytä ennakoida lisämukautuksia.
As our new COM was drawn up in order to comply with WTO requirements, there is no reason for us to envisage any future adjustments.
Finnish. - (EN) EU:mme johtajat eivät vieläkään onnistuneet ratkaisemaan umpikujaa Kööpenhaminan kokousta koskevissa neuvotteluissa.
in writing. - Our European leaders failed yet again to break the deadlock in the negotiations for the conference in Copenhagen.
FinnishMeidän on saatava Kööpenhaminassa aikaan oikeudellisesti sitova sopimus, ja sitä varten EU:mme johtajien on osoitettava todellista poliittista rohkeutta ja jaariteltava vähemmän.
We must reach a legally binding agreement in Copenhagen, and for that, we need from our European leaders real political courage and less of the waffle.
FinnishEnsi vuonna kaikki jäsenvaltiot yhtä lukuun ottamatta uhkaavat ylittää kolmen prosentin alijäämän rajan, ja yhteenlaskettu BKT:mme on laskenut 4,7 prosentilla vuoden 2008 alusta.
Next year, all but one of the Member States risk exceeding the 3% deficit ceiling, and our collective GDP has shrunk by 4.7% since the beginning of 2008.
FinnishMeidän on kysyttävä itseltämme suoraan, mikä on EU:n tulevaisuuden kannalta ensisijainen tavoite, tämän EU:mme, joka haluaisi toimia muttei pysty siihen.
That is not a rhetorical question; we must ask ourselves the stark question of what the priority is for the future of Europe, this Europe that wants to act, but cannot.
FinnishLiian useat eurooppalaiset kärsivät siitä, ettei EU:mme suojele heitä tai heidän julkisia palvelujaan eikä kiinnitä riittävää huomiota globalisaation seurauksiin.
Too many Europeans suffer from the fact that our Union does not protect them, does not protect their public services, and it does not pay sufficient attention to the consequences of globalisation.
Finnish(RO) Koheesiopolitiikka on tähän asti ollut onnistunut väline jäsenvaltioiden välisten erojen kaventamisessa ja osoitettaessa yhteenkuuluvuutta, joka on EU:mme perusarvo.
(RO) Hitherto, the cohesion policy has been a successful instrument in narrowing the disparities between Member States and for displaying solidarity, very much a fundamental value of our EU.