FI

merkitä [merkitsen|merkinnyt] {verbi}

volume_up
Sinun ei tarvitse avata tai valita sähköpostiviestiä, jotta voit poistaa tai merkitä sen Outlook.comissa.
You don’t have to open or select an email to delete or flag it in Outlook.com.
Napsauta tai napsauta viestiä, jonka haluat merkitä.
Tap or click the message you want to flag.
Valitse sähköpostiviesti, avaa sovelluskomennot ja napauta tai valitse Merkitse.
Click the email message, open the app commands, and then tap or click Flag.
Sen pitäisi merkitä suunnan muutosta pankissa, ja sitä se toivottavasti myös merkitsee.
It should imply, hopefully in practice too, a change of focus for the Bank.
Naisia voitaisiin kehottaa harkitsemaan kyseisiä aloja, mutta sen ei tarvitse merkitä pienempää palkkaa.
Women could be advised to consider them but that need not imply lower pay.
Tietojenkäsittelyn maailmanlaajuinen ulottuvuus ei saisi kuitenkaan merkitä EU:n kansalaisten suojelun heikentämistä.
The global dimension of data processing should not, however, imply a lowering of the level of protection for EU citizens.
Voit merkitä laitteen luotetuksi laitteeksi helposti valitsemalla valintaruudun.
You can mark a device as trusted just by selecting a check box.
Voit merkitä laitteen luotetuksi laitteeksi helposti valitsemalla valintaruudun.
You can mark a device as trusted just by ticking a checkbox.
Siksi on hyvin tärkeää merkitä tuotteet kuluttajien kannalta selkeästi ja näkyvästi.
It is therefore very important to mark the products in a way which is clear and obvious to consumers.
Heille vapaa liikkuvuus voi merkitä elämää tai kuolemaa.
For them, freedom of movement may be a matter of life or death.
Muuntogeeniset lajikkeet on aina täytynyt merkitä, ja maiden on itse selvitettävä raja-arvot.
Labelling has always been required for the genetically modified varieties, and it is a matter for the countries themselves to deal with the thresholds.
Toiseksi walesilaista karjaa ei voida merkitä suojattua maantieteellistä merkintää koskevan lain nojalla walesilaiseksi ennen 24 kuukauden ikää.
On another matter, Welsh cattle under 24 months of age cannot be labelled as Welsh under PGI legislation.
Mitä makrotaloudellinen vuoropuhelu näet merkitsee ja mitä se voisi merkitä?
What does macroeconomic dialogue actually mean? What could it mean?
Arvoisa puhemies, alueellistaminen voi merkitä eri asioita eri ihmisille.
Mr President, regionalisation can mean different things to different people.
Yksinkertaistaminen ei voi kuitenkaan merkitä pelkästään, että valvontaa vähennetään.
However, simplification cannot simply mean that controls are just relaxed.
Voisitteko merkitä muistiin, että äänestin puolesta?
Please will you note that I voted in favour?
Perhaps you could note this in a suitable letter.
   Komission jäsen voi merkitä tämän muistiin.
   The Commissioner can take note of that.
Se on julkinen rekisteri, johon merkitään elinkeinonharjoittajia eli yrityksiä koskevat tiedot.
It is a public register in which information relating to traders or companies is noted.
Europolin etsintärekisteriin voidaan merkitä erittäin arkaluonteisia henkilötietoja, jotka koskevat esimerkiksi poliittista kantaa.
It will be possible for very sensitive personal information, for example about political views, to be entered in Europol' s search register.
Jotta ori voidaan hyväksyä siitoskäyttöön Ruotsissa, sille on tehtävä suorituskyvyn koe, jotta se voidaan merkitä ruotsalaiseen kantakirjaan.
In order to be approved for breeding in Sweden, a stallion must undergo an examination of its pedigree to be entered in the Swedish national register.
Tilanne ei saa mielestäni merkitä myöskään tuskallista loppua piisameille.
Neither should this, to my mind, spell the painful end of muskrats.
Toinen samanlainen vuosi merkitsisi 200 000 tilan loppua.
Another year like that will spell the end for 200 000 farms.
Pyytäisin todellakin, että tämän ei sallittaisi merkitä katastrofia liike-elämälle ja maataloudelle molemmilla lainkäyttöalueilla.
I would certainly ask that this should not be allowed to spell disaster for business and agriculture in both jurisdictions.
merkitä (myös: tarkoittaa)
Digitaalisen aikakauden pitäisi merkitä kuluttajien valintojen lisääntymistä.
The digital era should be about more choice for consumers.
Euroopan ei pitäisi merkitä etäistä byrokratiaa ja abstrakteja teorioita.
Europe should not be about remote bureaucracy and abstract theories.
Siksi meidän on voitava merkitä GMO-tuotteet ja antaa niistä asianmukaista tietoa.
We must therefore be able to label GMOs and provide proper information about them.
Voit merkitä laitteen luotetuksi laitteeksi helposti valitsemalla valintaruudun.
You can mark a device as trusted just by selecting a check box.
Varmista ensin, ettei Caps Lock ole käytössä, koska salasanoissa kirjainkoko on merkitsevä.
First, check to make sure that your Caps Lock isn’t on, because passwords are case-sensitive.
Kirjoita salasana, valitse Merkitse tälle avaimelle vientioikeus -valintaruutu ja valitse sitten Seuraava.
Type the password, select the Mark this key as exportable check box, and then click Next.
Silti, jotenkin tulee tunne, että niiden pitäisi merkitä, että se, mitä tapahtuu niinä hetkinä, on meidän elämämme.
And yet, somehow you get the sense that they should count, that what happens during these moments of experience is our life.
merkitä (myös: tietää)
merkitä (myös: tarkoittaa)
Herra Hugues ja herra Paasilinna, sanon teille, ettei tule kysymykseenkään, että EMU voisi merkitä työttömyyden kasvua.
On the contrary, EMU should signify more jobs.
Sen pitää merkitä ensisijaisesti sitä, että asiakkaita palvellaan paremmin.
This should first of all stand for better service.
He voivat merkitä vaaralliset osat tietyin värein, niin että ne on helppo huomata käsittelyvaiheessa.
They could use special colours in the case of hazardous components, so that these stand out upon disposal at all times.
Komission jäsen Palaciolle se saattaa merkitä virasta luopumista, mikäli käy ilmi, että hän todella tiesi pellavapetoksesta Espanjassa.
This may well mean that Commissioner de Palacio may need to stand down if it appears that she was actually aware of the flax fraud in Spain.
Voit järjestää, muokata, merkitä ja jakaa ystävien kanssa.
Organize, edit, tag, and share with your friends.
Napsauta sen ihmisen kasvoja, jonka haluat merkitä, ja kirjoita nimi tai valitse nimi luettelosta.
Click the face of the person you want to tag, and either type a name or select one from the list.
Windows Live Photo Gallery -ohjelmalla voit muokata ja merkitä valokuvia sekä jakaa niitä puhelusi aikana.
You can use Windows Live Photo Gallery to edit, tag and share photos with the people on your call.

Esimerkkejä "merkitä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, halusin vain sanoa, ettei nimeäni tarvitse merkitä muistiin.
Mr President, I would just like to say that my name does not need to be recorded.
FinnishMeidän on otettava käyttöön vaatimus merkitä liha, jotta se voidaan jäljittää.
We need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.
FinnishSyyskuun 11. päivän jälkeen tiedämme liiankin hyvin, mitä tämä voisi merkitä.
We know all too well since 11 September what the implications of that could be.
FinnishSiksi meidän on voitava merkitä GMO-tuotteet ja antaa niistä asianmukaista tietoa.
We must therefore be able to label GMOs and provide proper information about them.
FinnishMielestäni se olisi pitänyt merkitä joksikin muuksi päiväksi ja muuksi ajankohdaksi.
I believe that it should have been scheduled for another day and another time.
FinnishEpäilemättä niitä on, mutta direktiivi voi merkitä yhtä yhteisvaikutusta enemmän.
No doubt there are, but the directive provides a further degree of synergy.
FinnishSe ei saa kuitenkaan merkitä, että myös sairaudet ja huono terveys liikkuvat vapaasti.
However, this must not of course mean that illnesses and disease also flow freely.
FinnishSen avulla voit tutkia paikkoja ennen matkaa ja merkitä, missä ole ollut.
Use it to research places before you go, or make a record of where you've been.
FinnishEron tekemisen ei kuitenkaan pidä merkitä yleisen saatavuuden rajoittamista.
Drawing that distinction should not, however, mean that public access is restricted.
FinnishOlen sitä mieltä, että torstain G8-maiden kokous voi merkitä ratkaisevaa edistysaskelta.
I believe that the G8 meeting on Thursday may represent a crucial step forward.
FinnishLisäksi Euroopan parlamentin onnistui merkitä selkeä leimansa tähän asetukseen.
In addition, the European Parliament was able to put its clear stamp on this regulation.
FinnishSe voisi merkitä sitä, että Romanian ja Bulgarian liittymisen välinen yhteys katkaistaan.
That could mean ending the link between the accessions of Romania and Bulgaria.
FinnishMielestäni painostus voi merkitä lopulta myös rahoituksen lopettamista.
This may, as far as I am concerned, eventually lead to the cutting off of funding.
FinnishUskoakseni meistä jokainen voi merkitä valmistelukunnan kirjanpitonsa kredit-puolelle.
I believe that each and every one of us can take credit for the Convention.
FinnishSanon tämän, jotta se voidaan merkitä pöytäkirjaan, jotta se tulee täysin selväksi.
I say this so that it may appear in the Minutes, so that it may be made perfectly clear.
FinnishSelitin myös ajatuksemme siitä, mitä kunnianhimoisen kierroksen tulisi merkitä.
I also explained our idea of what an ambitious round should amount to.
FinnishCardiffin pitää siksi merkitä muutakin kuin vain suunnitelmien kokoamista ja arviointia.
Cardiff should therefore be far more than gathering or even evaluating plans.
FinnishSe on totta, mutta sen ei pidä merkitä, etteivät pienet yritykset saa kasvaa suuriksi.
That is true, but it must not mean that small businesses are not allowed to grow big.
FinnishYksinkertaistaminen ei voi kuitenkaan merkitä pelkästään, että valvontaa vähennetään.
However, simplification cannot simply mean that controls are just relaxed.
FinnishSe voi merkitä sitä, että Ampicillin yhtenä mahdollisena hoitokeinona menetetään pysyvästi.
This could mean that ampicillin will be forever lost as a treatment for disease.