"merellä" - Englanninkielinen käännös

FI

"merellä" englanniksi

volume_up
merellä {interjektio}
FI

merellä {adverbi}

volume_up
merellä
Poraukset ulottuvat merialueiden syvempiin osiin yhä kauempana merellä.
Extraction is reaching into deeper parts of sea basins in areas which are ever further offshore.
Merellä sijaitsevien tuulimyllyjen kaltaisia konkreettisia hankkeita olisi siksi edistettävä.
Support of tangible projects such as off-shore wind parks should therefore be encouraged.
Käsittääkseni näillä tarkistuksilla jopa keskeytetään merkittävä merellä toteutettava tuulivoimalahanke Moray Firthissä.
Indeed these amendments will even, I understand, cause suspension of a major offshore wind project in the Moray Firth.
merellä (myös: pinnalla)

Esimerkkejä "merellä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTarkoitan "merelläolopäiviä": voimme rajoittaa merellä vietettyjen päivien määrää.
By this I mean the use of ‘days at sea’: we can limit the number of days spent at sea.
FinnishTämän vuoksi luodaan sekä maalla että merellä toimivia monikansallisia tarkastajaryhmiä.
Multinational inspection teams will therefore be created, at sea and on land.
FinnishHe viettivät 53 tuntia merellä 10 boforin myrskyssä säiliössä huonekalujen ympäröiminä.
They spent 53 hours at sea in a Force 10 gale in a container surrounded by furniture.
FinnishOlette oikeassa, merellä kadonneet eivät olleet laittomia maahanmuuttajia.
You are right, the people who disappeared at sea are not illegal migrants;
FinnishOlen lisännyt tähän polttoainetankkauksen merellä, joka on myös riskialtis toimenpide.
I have added a provision concerning fuelling at sea, which is also a difficult operation.
FinnishSitä vastoin espanjalaisia aluksia käy tällä merellä toistaiseksi vähän.
On the other hand, at present, Spanish vessels rarely fish in the Baltic.
FinnishMeidän pitäisi olla huolissamme merellä liikkuvien alusten merikelpoisuudesta.
We should be exercised about the seaworthiness of seagoing vessels.
FinnishArvioiden mukaan peräti 10 000 konttia katoaa merellä joka vuosi.
It is estimated that a staggering 10 000 containers are lost at sea each year.
FinnishTässä tilanteessa aavalla merellä tapahtuvat päästöt vaativat erityistä huomiota.
In this context, discharges from ships on the high seas require particular concern and attention.
FinnishEurooppa on ikään kuin uinut myrskyisellä merellä, mutta ranta on lähellä.
Europe has swum in the roughest seas, but the coast is approaching.
FinnishKuten komission jäsen totesi, tämän on oltava viimeinen katastrofi merellä.
As the Commissioner said, this has to be the last tragedy at sea.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, että turvallisuus merellä joutuu uhatuksi.
The nautical colleges are disappearing, which is jeopardising maritime safety.
FinnishArvoisa puhemies, jokunen päivä sitten olin lomailemassa merellä huvipurrella ja ottamassa aurinkoa.
Mr President, a few days ago, I was on holiday by the sea, sunbathing on a yacht.
FinnishBiologisen monimuotoisuuden tila on nimittäin huomattavasti huonompi merellä kuin maalla.
The condition of marine biodiversity is in fact much worse than that of biodiversity on land.
FinnishMerellä sijaitsevien tuulimyllyjen kaltaisia konkreettisia hankkeita olisi siksi edistettävä.
Support of tangible projects such as off-shore wind parks should therefore be encouraged.
FinnishMerirosvot ovat modernisoineet taktiikkaansa, kuten neuvosto on todennut, sekä merellä että maalla.
Pirates have modernised their tactics, as the Council has said, at sea and on land.
FinnishSitä tapausta eivät ainakaan merellä kulkevat suomalaiset koskaan unohda.
It is an event which seafaring Finns at least will never forget.
FinnishKuten runoilijamme sanoo, sen on oltava un pont en la mar blava : silta sinisellä merellä.
As our poet says, there should be ' un pont en la mar blava' , a bridge across the azure sea.
FinnishValvontaa on tehostettava ja kuria tiukennettava niin merellä kuin satamissa.
More careful monitoring and greater discipline are necessary, from the open sea to the port facility.
FinnishMerellä tehtäviä tarkastuksia hoidetaan eri jäsenvaltioissa hyvin eri tavalla.
There is wide divergence between Member States in the way in which inspections at sea are implemented.