FI menestyä
volume_up
[menestyn|menestynyt] {verbi}

Heidän mukaansa tämä unelma perustuu yhteiseen haluun menestyä ja elää rauhassa.
They maintain that this dream consists of a common aspiration to flourish and live in peace.
Uudistuksen tavoitteena on oltava sellaisen ilmapiirin luominen, jossa riskipääomamarkkinat voivat menestyä.
The objective of reform must be to create an environment in which the risk capital market can flourish.
Nykyään nuoret tarvitsevat enemmän kuin koskaan laajan kirjon erilaisia taitoja voidakseen menestyä globalisoituneessa taloudessa.
Today, young people need a wider range of skills than ever before in order to flourish in a globalised economy.
Voimme menestyä globalisaation aikana, mutta haluamme tehdä sen omilla ehdoillamme.
We can prosper in the age of globalisation, but we will want to do it our own way.
Sodan jälkeen Länsi-Eurooppa ryhdistäytyi ylpeästi ja alkoi menestyä rauhan tultua.
After the war, Western Europe proudly straightened itself up and started to prosper in peace.
Vasta nyt niiden on mahdollista kehittyä ja menestyä.
Only now is there a chance for them to develop and prosper.
EU voi menestyä, kun kaikkia sen jäsenvaltioita kohdellaan samoilla säännöillä.
The EU can succeed when all its Members are treated by the same standards.
Katsomme, että tarkistuskonferenssi voi menestyä vain tasapainoisen lähestymistavan avulla.
We believe the review conference can succeed only through a balanced approach.
Terroristit eivät voi menestyä ilman toiminnan rahoitusta.
Terrorists cannot succeed unless they have the financial means with which to do so.
Tiedämme myös, että romanit haluaisivat elää ja menestyä kotimaissaan.
We also know that the Roma would like to live and thrive in their home countries.
YMP:n lopettaminen antaisi tehokkaille maataloustuottajille mahdollisuuden menestyä.
Scrapping the CAP would allow efficient farmers to thrive.
Pohjimmiltaan romanit haluavat menestyä kotimaissaan eivätkä muuttaa niistä pois.
The Roma are basically seeking to thrive in these countries, and do not wish to leave their countries behind.
menestyä
menestyä
volume_up
to pan out [idm.] (succeed)
menestyä (myös: voittaa)

Esimerkkejä "menestyä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEurooppa ei voi menestyä, jos se puuttuu ihmisten elämän kaikkiin osa-alueisiin.
Europe will not be successful if it interferes in every area of people's lives.
FinnishUskon kuitenkin, että meidän on juuri nyt kyettävä osoittamaan kykyä menestyä.
Yet I believe that today we very much need to be able to demonstrate successes.
FinnishJotta kansalaisaloite voi menestyä, aloitteen on tultava aidosti kansalaisilta.
For it to be a success, the initiative must genuinely come from citizens.
FinnishMeillä on mahdollisuus menestyä; tämä mahdollisuus on vahvempi EU sekä vahvempi YK.
We have a chance; it is called 'more Europe'. It is also called 'more United Nations'.
FinnishNaisilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia menestyä korkean lisäarvon teollisuudessa.
Women do not have equal opportunities for achievement in the high-value-added industry.
FinnishEMU voi menestyä vain, jos taloudellista yhteistyötä parannetaan oleellisesti.
EMU can only be successful if economic cooperation really improves.
FinnishSilloin voimme määrällisesti menestyä vastauksissamme tässä parlamentissa.
We would then - in quantitative terms - be more successful in giving answers to this House.
FinnishJos ryhdymme neuvottelemaan jäsenvaltioittain, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia menestyä.
If we go into negotiations Member State by Member State, we have no chance of succeeding.
FinnishOlemme menestyneet tällä tuotannonalalla aikaisemmin ja voimme menestyä myös tulevaisuudessa.
We have succeeded in this industry in the past and we can continue to do so in the future.
FinnishKuitenkin vain demokraattinen EU voi menestyä pitkällä aikavälillä.
However, only a democratic Europe can be successful in the long term.
FinnishTämän vuoksi opposition sapekkaalla ja demagogisella aikaansaannoksella ei ollut mahdollisuutta menestyä.
As a result, the poisoned, demagogic work of the opposition did not have a chance.
FinnishPaljon vaikeampaa on menestyä suhteissa kolmansiin maihin.
It is much harder to achieve success in relations with third countries.
FinnishVain tällä tavalla voimme menestyä kilpailussa maailmanmarkkinoilla.
Only then can we handle the competition on the world market.
FinnishParas tapa, jolla yritykset voivat menestyä, on niiden kilpailukyky maailmanlaajuisilla markkinoilla.
The best way for companies to be successful is for them to be competitive in the global market.
FinnishEU:n on kuitenkin helpompaa toimia ja menestyä, jos se osoittaa enemmän poliittista tahtoa.
However, Europe will come more to the fore and will have more success if it shows greater political will.
FinnishHaluan korostaa yhtä seikkaa, jossa voimme menestyä yhdessä, ja se on osaamistalouden kehittäminen.
Let me point to one of the things we can do together, and that is to create the knowledge economy.
FinnishEuroopan markkinoilla menestyvillä yrityksillä on hyvät mahdollisuudet menestyä myös globaalisti.
Companies that are successful players in the European market are also well placed to compete globally.
FinnishUskon kuitenkin, että meillä on kaikki mahdollisuudet menestyä.
However, I believe we have a first-rate chance of success.
FinnishInnovoinnissa voisimme kuitenkin menestyä paremminkin.
We could certainly be better, though, when it comes to innovation.
FinnishNiiden myötä tuottajat ja tuotteiden jalostajat saavat tilaisuuden menestyä pienimuotoisilla markkinoilla.
They give producers and processors of goods the opportunity to be successful in niche markets.