"melkein" - Englanninkielinen käännös

FI

"melkein" englanniksi

EN
FI

melkein {prepositio}

volume_up
melkein (myös: lähes, aikeissa, ympäri)
Asiasta kyllä puhutaan, mutta melkein aina ihmisoikeusnäkökulmasta.
We talk about it, but we almost always talk about it from the point of view of human rights.
Minulle sanotaan: Amsterdamin sopimus on ratifioitu tai ainakin melkein.
People may say that the Treaty of Amsterdam has been ratified, or just about.
Arvoisa puhemies, minusta tässä on todellakin paljon melua melkein tyhjästä.
Mr President, I really think this is much ado about very little.

Esimerkkejä "melkein"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMinun mielestäni melkein kaikki, mitä mietinnössä sanotaan, on oikeilla jäljillä.
Personally I think that almost everything the report says is on the right track.
FinnishLopuksi, toisessa puolivuotiskertomuksessa sanottiin ja tehtiin melkein kaikki.
Finally, the second bi-annual report states that almost everything has been done.
FinnishTämä portti on nyt suljettu melkein kokonaan, mutta siinä on vielä pieni rako.
The door is not completely secure inasmuch as there is still a small chink in it.
FinnishVoin tyytyväisenä todeta, että ehdottamanne toteutettavuustutkimus on melkein valmis.
I am pleased to say that the feasibility study you requested is nearly complete.
FinnishPerustuslaki on saatu hallitustenvälisessä konferenssissa melkein valmiiksi.
The Constitution has been virtually finalised at an intergovernmental conference.
FinnishTähän mennessä Ranska on luvannut sijoittaa alueelleen melkein sata pakolaista.
To date, France has agreed to resettle almost 100 refugees on its territory.
FinnishTällä tavoin Tonavan varrella voi melkein nähdä, miten Eurooppa yhdentyy jälleen.
It is therefore almost possible to see the reunification of Europe along the Danube.
FinnishHaluamme pienentää köyhien työntekijöiden määrää, joita on melkein 17 miljoonaa?
Do we want to reduce the number of poor workers, of which there are nearly 17 million?
FinnishMelkein kuusi vuotta on kulunut siitä, kun asetus (EY) N:o 2320/2002 hyväksyttiin.
Almost six years have elapsed since Regulation (EC) No 2320/2002 was passed.
FinnishViime vuonna, vuonna 2001, melkein kaikki käytettävissä olevat varat myös kulutettiin.
Last year, in 2001, nearly all available payment appropriations were implemented.
FinnishMelkein jokainen tietokoneen osa liitetään keskusyksikköön kaapelin avulla.
Almost every other part of your computer connects to the system unit using cables.
FinnishOlen syntynyt siellä, opiskelin siellä, lapseni ovat siellä, melkein asun siellä.
I was born there, I studied there, my kids are there, I almost live there.
FinnishPerustuslaki on melkein valmis, ja sen on palveltava myös tulevia sukupolvia.
The constitution is almost ready and will have to serve future generations.
FinnishYhdeksäs, joka oli kompromissitarkistus, hyväksyttiin lopulta melkein kokonaan.
The ninth - a compromise amendment - we eventually saw approved almost in its entirety.
FinnishOlen melkein halukas perumaan aikaisemmat huomautukseni, mutta enpä taida tehdä niin.
I am almost minded to take back my earlier remarks but I do not think I will.
FinnishVoisi melkein saada sen käsityksen, että virheelliset tuotteet ovat nykyään sääntö.
You almost get the impression that defective products are the general rule.
FinnishTämä on melkein enemmän kuin jotkut tavalliset ihmiset ansaitsevat kahdessa vuodessa.
That is almost more than some of the ordinary people earn in about two years.
FinnishArvoisa puhemies, voisin yhtyä melkein kaikkeen, mitä herra Seppänen sanoi.
Mr President, I agree almost one hundred per cent with what Mr Seppänen said.
FinnishVoin melkein hyväksyä myös uusien lääkkeiden kymmenen vuoden suojakauden EU:ssa.
I can just about endorse the ten-year market protection for new medicines within the EU.
FinnishPelkään melkein, että vastaus on kyllä, koska ette maininneet koko asiaa.
I almost fear that the answer is yes, because you did not say anything about this.