"määrä" - Englanninkielinen käännös

FI

"määrä" englanniksi

FI määrä
volume_up
{substantiivi}

määrä (myös: lukumäärä)
volume_up
amount {subst.}
. - (DE) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä kasvaa jatkuvasti.
The amount of waste electrical and electronic equipment is constantly increasing.
Kyseisessä ehdotuksessa rahoituksen määrä on vain puolet komission ehdottamasta määrästä.
In this proposal it amounts to only half of the amount proposed by the Commission.
Vuonna 2005 hävinnyt määrä vastaa Mississippin joen itäpuolella olevaa aluetta.
The amount that disappeared in 2005 was equivalent to everything east of the Mississippi.
määrä (myös: toimenpide, tahti, mittari, etäisyys)
volume_up
measure {subst.}
Onko kaasun ja öljyn määrä objektiivisuutemme mittapuu?
Is the rate of gas and oil supply the measure of our objectiveness?
Opettajien määrä suhteessa koulun oppilasmäärään on epäilemättä tehokkuusmittari, jota käytetään de facto .
The number of teachers per child in school is certainly a measure of efficiency which is in fact used.
Jokaisen toimenpiteen jälkeen käy kuitenkin ilmi, että lyhytaikaisen laskun jälkeen maahanmuuttajien määrä alkaa taas kasvaa.
After each measure, though, it turns out that, after a brief reduction, there is an increase in immigrants.
määrä (myös: lukumäärä, numero, luku, ohjelmanumero)
volume_up
number {subst.}
Nuorten viljelijöiden määrä vähenee entisestään ja samalla ikääntyvien viljelijöiden määrä kasvaa.
The number of young farmers continues to fall, while we have increasing numbers of older farmers.
Eläkeläisten määrä lisääntyy, mutta työmarkkinoilla toimivien henkilöiden määrä vähenee.
The number of pensioners continues to increase, while we have falling numbers of people active on the labour market.
Tulostettavien kopioiden määrä kirjoitetaan Kopioiden määrä -kohtaan.
Under Number of Copies, you type how many you want to print.
määrä (myös: paljous, merkittävä määrä)
volume_up
quantity {subst.}
Typen oksidien määrä on tulevaisuudessa n. 2/3 tieliikenteessä syntyvästä määrästä.
The quantity of nitrogen oxides will be around two thirds of the quantity produced by road transport.
Tärkeää ei ole kehitysyhteistyön määrä vaan laatu.
It is not the quantity but the quality of development cooperation that counts.
Itse asiassa määrä ja laatu ovat erottamattomassa yhteydessä toisiinsa.
Quantity and quality are actually inextricably linked.
määrä (myös: summa)
volume_up
total {subst.}
Venäjällä tartuntojen määrä on maailman korkein, 1 % koko asukasmäärästä.
Russia has the highest rate of imprisonment in the world, 1 % of the total population.
Virastojen määrä on kasvanut 11:stä vuonna 1995 nykyiseen yhteensä 27:ään.
The number of agencies has increased from 11 in 1995 to a total of 27 today.
Tällä hetkellä veropetosten määrä Euroopan unionissa on kaksi ja puoli kertaa EU:n kokonaisbudjetin määrä.
At the moment, the rate of tax fraud in the EU amounts to two and a half times the total EU budget.
määrä (myös: kirja, tilavuus, osa, vuosikerta)
volume_up
volume {subst.}
Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettavan likviditeetin määrä vuonna 2006
Allotment volume for the longer-term refinancing operations for 2006
Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettavan likviditeetin määrä vuonna 2007
Allotment volume for the longer-term refinancing operations for 2007
Jätteiden määrä kasvaa, ja valtaosa jätteistä viedään kaatopaikoille.
The volume of waste is increasing and most of it is dumped in landfills.
määrä (myös: aste, tutkinto, oppiarvo, suuruus)
volume_up
degree {subst.}
Epäoikeudenmukaisuuden määrä vaihtelee kuitenkin jäsenvaltioittain.
Nevertheless, the degree of this injustice varies according to the Member State.
Tässä keskustelussa on tullut ilmi suuri määrä vakaumusta kaikkien poliittisten ryhmien ja kansojen taholta.
This debate has shown a high degree of conviction right across the political and national spectrum.
Minusta tuntuu, että EU:n Kuubaa koskevaan strategiaan on pesiytynyt uskomaton määrä naiiviutta.
I feel that the EU strategy relating to Cuba is to spread an incredible degree of naivety.
määrä (myös: annos, lääkeannos)
volume_up
dose {subst.}
Itse asiassa määrä saattaa olla 12 kertaa vaarallisempi lapsille äskeisen tutkimuksen mukaan.
In fact the dose could be 12 times more dangerous for children according to the recent study.
Komitea toteaa, että Euroopan unionissa ei ole esiintynyt ainoatakaan tapausta, joissa vaarallinen määrä olisi ylittynyt.
It states that there have been no occasions on which the critical dose has been exceeded in the European Union.
Olemme kaikki tietoisia, että talousarviokysymysten ympärillä on aina suuri määrä populismia ja demagogiaa, jota emme hyväksy.
We are well aware that there can always be strong doses of populism and demagoguery surrounding budgetary issues, and we repudiate these.
määrä (myös: laajuus, suuruus)
volume_up
extent {subst.}
Sotilaallisen väkivallan määrä on valtava ja suhteeton.
The extent of the military violence is huge and disproportionate.
Myöskään tulevina vuosina ei kumpikaan, ei määrä eikä merkitys, vähene.
Moreover, neither the extent nor the importance of these activities will decrease in the coming years.
Pienikin määrä alkoholia vaikuttaa jossain määrin aivotoimintaan.
Any alcohol intake, however small, will affect brain activity to some extent.
määrä (myös: suurin osa, valtaosa, massa, suuri koko)
volume_up
bulk {subst.}
Alhaisista tulleista huolimatta on mielestäni varsin selvää, että EU:n ja Japanin kahdenvälisen kaupan määrä on pienempi kuin EU:n kauppa sen muiden pääkauppakumppaneiden kanssa.
Despite low tariffs, I think it is quite clear that bilateral trade volumes between the EU and Japan lag behind the bulk of the EU's trade partnerships with its other main trading partners.
määrä (myös: kvantti)
volume_up
quantum {subst.}

Esimerkkejä "määrä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTässä yhteydessä merkittävä 2 miljardin euron määrä ei kuitenkaan vielä riitä.
In this context, the not insignificant sum of EUR 2 billion is still not enough.
FinnishTapa, jolla EU:n varoja käytetään, on vähintään yhtä tärkeä kuin menojen määrä.
The way EU money is spent is at least as important as the level of expenditure.
FinnishKuorma-autojen osalta määrä on 35 000 vuodessa ja linja-autojen 17 000 vuodessa.
The figure for lorries is 35 000 per year and that for buses 17 000 per year.
FinnishToimien on määrä kattaa vuodet 2003-2005, ja nyt ollaan jo pitkällä vuodessa 2003.
The work is to cover the years 2003 to 2005, and we are already well into 2003.
FinnishTuotteiden määrä oli lähes yhtä suuri: 393 eri mallista hiirtä 46 yritykseltä.
The variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
FinnishNiiden on määrä huolehtia siitä, että "ei-toivotut henkilöt" eivät pääse EU:hun.
It is their duty to ensure that 'undesirable persons' do not get into the EU.
FinnishNyt meillä on melkoinen määrä eri toimielinten erilaisia vuotuisia kertomuksia.
Now we have a proliferation of different annual reports by different institutions.
FinnishKomission lainsäädäntöehdotuksen on määrä valmistua vuoden 2011 alkuneljänneksellä.
A Commission legislative proposal is scheduled during the first quarter of 2011.
FinnishNiitä kaikkia oli määrä kehottaa kollektiiviseen toimintaan sortajiaan vastaan.
They were all to be urged to engage in collective action against their oppressors.
FinnishYhä suurempi määrä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia vaatii siitä poistumista.
Well, increasing numbers of British people are demanding that we come out of it.
FinnishMaksumäärärahojen määrä talousarvioesityksessä on siten 115 miljardia euroa.
The draft budget therefore amounts to EUR 115 billion in payment appropriations.
FinnishTämä määrä on pienempi kuin lähes missä tahansa Euroopan suuressa kaupungissa.
This figure is smaller than the civil service of nearly every large European city.
FinnishNiiden valtioiden määrä, joiden kansalaisilta viisumia ei vaadita, jää alle 50:n.
There are not even as many as 50 states which are exempt from the visa requirement.
FinnishUseissa jäsenvaltioissa on suuri määrä köyhyysloukkuun jääneitä romaniryhmiä.
The reason for this is that education is a fundamental aspect of employability.
FinnishToiseksi on määrä allekirjoittaa sopimus MINURSO-joukkoja koskevista säännöistä.
Secondly, the agreement on the status of the MINURSO troops is to be signed.
FinnishLisäksi sen on määrä jäädä kansainväliseen valvontaan määrittämättömäksi ajaksi.
It will also remain subject to international control for an undefined period of time.
FinnishNäiden tavoitteiden toteuttamista koskevia lupauksia on annettu lukematon määrä.
The promises made concerning the realisation of these fundamental goals are numerous.
FinnishPuhutaan vähintään 3,4 miljardista eurosta, mutta määrä on varmasti jopa enemmän.
The talk is of at least EUR 3.4 billion, but it will certainly be even more.
FinnishEsimerkiksi Euroopan unionin tuottaman kauppavaluutan määrä olisi 13 miljardia euroa.
The European Union, for example, would provide EUR 13 billion in trade currency.
FinnishTyöttömyyttä on määrä alentaa Internetin, sähköpostin ja matkapuhelimien avulla.
The Internet, e-mail and mobile telephones will apparently do away with unemployment.