"luoda" - Englanninkielinen käännös

FI

"luoda" englanniksi

volume_up
luoda {transitiiviverbi}

FI luoda
volume_up
[luon|luonut] {verbi}

1. yleinen

Jos siinä ei ole, voit luoda sellaisen ja luoda sitten palautusaseman.
If it doesn't, you can create one and then create the recovery drive.
Tällä uudistusprosessilla voidaan luoda talouden elpymisen vaatimat edellytykset.
This reform process will create the conditions required for economic recovery.
Ensimmäinen ehdotus on luoda sisämarkkinat tyyppihyväksyntämenettelyn avulla.
One proposal is to create the Single Market by means of a type approval system.
Tarkoituksena on lähinnä luoda yhtäläiset tietojen toimittamista koskevat vaatimukset.
The aim is rather to establish equivalent information requirements.
On tärkeätä luoda kuluttajille avoimuutta sellaisen merkinnän avulla.
It is important to establish transparency for consumers where such a mark is concerned.
Haluaisimme myös luoda jälleen hieman tiiviimmät suhteet esittelijään.
We should also like to re-establish somewhat closer relations with the rapporteur.
Tämän pitäisi luoda lisää virikkeitä asianmukaisille toimenpiteille Euroopan tasolla.
This should generate additional impetus for appropriate activities at European level.
Täystyöllisyys on paras keino luoda yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta kansalaisillemme.
Full employment is the best way to generate social justice for our citizens.
Tiivistäen, tarvitaan mekanismi, joka voi tosiaan luoda muita universumeja.
So to pull it all together, we need a mechanism that can actually generate other universes.
luoda (myös: saada, rakentaa, tehdä, olla)
Muista luoda palautusavain, kun otat BitLockerin käyttöön ensimmäistä kertaa.
When you turn on BitLocker for the first time, make sure you create a recovery key.
Toivottavasti voimme luoda paremman tulevaisuuden jopa tällä kriittisellä hetkellä.
Hopefully we can make the future, even at this critical stage, a better one.
Tämän sijasta meidän pitää antaa linkit tai luoda erillisiä aloituskohtia.
Instead we have to provide the links or make different entry points.
Arvoisa puhemies, Pakistanin kyvyttömyys luoda vahva ja kestävä demokratia on vaikuttanut - mielestäni hyvin vakavasti - uskonnonvapauteen maassa.
author. - Madam President, Pakistan's inability to develop a strong and enduring democracy has impacted - quite severely, in my view - on religious freedom in that country.
Kyseessä on jälleen uusi yritys luoda valedemokratiaa ja uskotella, että EU:lla ja Euroopan parlamentilla on sananvaltaa maailmanlaajuisessa imperialistisessa järjestelmässä.
This is yet another attempt to give pseudo-democratic coverage and cultivate self-delusion as to the role of the ΕU and the European Parliament in the global imperialist system.
Näissä tapauksissa meidän mielestäni kuuluu olla ahneita riippumatta vaikutelmasta, jonka se saattaa luoda.
In these cases, I think that toughness becomes a duty, whatever resentment this may engender.
Meidän ei kuitenkaan tulisi luoda kanssakansalaisillemme vääriä odotuksia, että nämä otsikot riittävät työttömyyden torjumisessa.
However, we should not engender in our fellow citizens the false belief that provisions of that sort suffice for combating the scourge of unemployment.
luoda (myös: keksiä)
volume_up
to give birth {v.} [kuv.]

2. "teoria, järjestelmä"

Emme varsinkaan voi luoda yhteisössä esteitä alkion kantasolujen tutkimukselle.
In particular, we cannot erect Community barriers to research into embryonic stem cells.
Pelkona oli, että menemme asioiden kanssa niin pitkälle, että näyttää siltä kuin vanhat EU-jäsenvaltiot rakentaisivat jossain määrin aitoja ja haluaisivat luoda protektionismia.
Their fear was that the introduction of over-strict standards would create the impression that the old EU Member States were to a certain extent trying to erect protectionist barriers.

3. Kuvainnollinen

luoda (myös: kehittää, rakentaa)
Näin voitaisiin luoda Euroopalle identiteetti, jonka avulla EU erottuisi muusta nykymaailmasta.
This would allow us to forge an identity for Europe, and it would serve to differentiate the EU from the rest of the modern world.
Pyrkimykset luoda " eurooppalainen identiteetti" eivät mielestämme kuulu eurosta tiedottamiseen.
Advising people on the use of the euro does not involve forging a 'European identity'.
Yhteiskunnan on annettava meidän nauttia pojistamme ja tyttäristämme, jotta voimme luoda heihin erityisen siteen syntymästä alkaen.
Society must allow us to make the most of our sons and daughters so that we can forge a special bond with them from birth.

4. "nahkansa, sulkansa, karvansa"

luoda (myös: pudottaa)

Esimerkkejä "luoda"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMarkkinoille ei pidä luoda mitään rajoja, ei lainsäädännöllä eikä teknologialla.
No barriers to the market should be set up, either legislative or technological.
FinnishJatkon kannalta on ratkaisevan tärkeää luoda vakaa pohja talouden elpymiselle.
Looking forward, it will remain crucial to lay sound foundations for a recovery.
FinnishEi pidä luoda tappiomielialaa, vaan antaa rakentavia ja käytännöllisiä vastauksia.
It is time not for defeatist language but for constructive and practical answers.
FinnishMeidän täytyy auttaa pk-yrityksiä, jos haluamme luoda työpaikkoja tulevaisuudessa.
We need to look forward to helping small business to provide jobs for the future.
FinnishNäin voidaan luoda ja kehittää aiempaa spesifisempi tutkimusinfrastruktuuri.
In that way, more specific research infrastructure can be created and developed.
FinnishLoppujen lopuksi haluamme luoda kauppasuhteet ja kauppasopimuksen Ukrainan kanssa.
We do, after all, want to have trade relations and a trade agreement with Ukraine.
FinnishNyt on aika luoda selvät lainsäädännölliset puitteet näiden virastojen toiminnalle.
It is high time we had a clear legal framework for starting up these agencies.
FinnishTästä valmistelusta huolimatta on hyödyllistä luoda jo nyt jonkinlainen perusta.
Despite this preparation, it would be useful to set down a few markers now.
FinnishUskon, että voimme kiirehtiä edistystä monin tavoin ja luoda siten työpaikkoja.
I believe there is much that we can do to hasten its progress and thus provide jobs.
FinnishKaikkien tavoitteena on luoda virasto, joka olisi komission ehdottamaa vahvempi.
Everyone has campaigned for a stronger agency than the one proposed by the Commission.
FinnishJos haluamme luoda läheiset siteet kansalaisiimme, emme tarvitse enää lisää sanoja.
It is not more words that are needed in order to form close ties with our citizens.
FinnishJoko vain puhumme yhteisvastuullisesta Euroopasta tai alamme todella luoda sellaista.
Either we just talk about a Europe of solidarity or we get down to creating it.
FinnishTyöpaikkoja voidaan luoda todella paljon, mikäli pk-yritykset saavat erityistä tukea.
Jobs can only be created in really large numbers if SMEs receive special support.
FinnishUskotteko todella, että uusia työpaikkoja voidaan luoda sääntelyä poistamalla?
Do you really believe that new jobs can be created by means of deregulation?
Finnish(DA) Arvoisa puhemies, vapaakauppa on todellisuudessa ainoa keino luoda vaurautta.
(DA) Madam President, free trade is, in reality, the only way to achieve prosperity.
FinnishMutta sisäistä tahtoa emme voi luoda.
We can encourage and put pressure on them, but we cannot force our will upon them.
FinnishTulevaisuudessa olisi syytä luoda lyhyt katsaus tapaan, jolla EBRD:n varoja valvotaan.
In the future, we should take a brief look at how the Bank's funds are monitored.
FinnishPidän kehitysapua tärkeänä välineenä näissä pyrkimyksissä luoda parempi maailma.
I believe that aid is an important tool in this fight for a better world.
FinnishDemokraattista poliittista kulttuuria ei voida luoda tai elvyttää päivässä.
A democratic political culture cannot be created or revived on a day to day basis.
FinnishHaluamme luoda energia-alalle todelliset sisämarkkinat vuoteen 2014 mennessä.
We would like to have a real internal market in the field of energy by 2014.