"lopulta" - Englanninkielinen käännös

FI

"lopulta" englanniksi

FI

lopulta {adverbi}

volume_up
lopulta (myös: viimeinkin)
Tämänkaltainen horisontaalinen lähestymistapa ratkaisee lopulta ongelman.
It is this sort of horizontal approach that will eventually provide the answer.
Kompromissitarkistukset, jotka lopulta hyväksyttiin, ovat hyvin tärkeitä.
The compromise amendments that were eventually approved are very important.
Kolmanneksi ne helpottaisivat lopulta sudanilaisten pakolaisten paluuta.
Thirdly, it would eventually facilitate the return of Sudanese refugees.
lopulta (myös: viimein)
Koska se lopulta hyväksyttiin, päätimme tukea mietintöä lopullisessa äänestyksessä.
As it was finally adopted, we decided to support the report in the final vote.
Komissio on tyytyväinen, ettei tätä vaihtoehtoa lopulta säilytetty tekstissä.
The Commission is pleased that this option has finally not been retained.
Lopullinen komission virallinen ehdotus oli lopulta valmis sitten helmikuussa 1998.
The definitive, official Commission proposal was finally ready in February 1998.
lopulta (myös: vihdoin)
Lopulta, viimeinen haaste on saada kaikki hyväksymään valuutta.
Finally, the last challenge is that of ensuring acceptance of the currency by all.
Lopulta puheenjohtajavaltio Espanja onnistui saamaan aikaan työlään sopimuksen tässä toimielimessä.
At last the Spanish Presidency has achieved a laborious agreement within the Council.
Islanti ja vadelmaryhmittymäänne nyt jumissa olevat kansallisvaltiot tulevat lopulta vapautumaan.
Iceland, and the nations now stuck in your raspberry Reich, will be free at last.
Toivon esittelijän huomaavan, että kun aiheesta on ensin tehty kunnollinen ja riittävän pitkäkestoinen tutkimus – itse kannatan 12:ta kuukautta – päädymme lopulta sille kannalle.
I hope the rapporteur will see that after a proper study and a reasonable length of time – and to me that means 12 months – we will arrive at that position.

Esimerkkejä "lopulta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLopulta ryhmämme päätti kuitenkin olla kannattamatta kompromissipäätöslauselmaa.
Ultimately, however, our group decided not to endorse the compromise resolution.
FinnishSe ei ole oikein matkustajien kannalta, sillä he joutuvat lopulta maksumiehiksi.
Passengers do not deserve that - as it is they that will ultimately foot the bill.
FinnishHyvät kollegat, kuinkahan monta sitoutumatonta jäsentä parlamentissa lopulta on?
Yet, how many independent Members are there in this Chamber, ladies and gentlemen?
FinnishKomissio oli lopulta yhtä mieltä kanssamme ja esitteli kaksi erillistä ehdotusta.
The Commission eventually agreed with us and presented two separate proposals.
FinnishLopullinen komission virallinen ehdotus oli lopulta valmis sitten helmikuussa 1998.
The definitive, official Commission proposal was finally ready in February 1998.
FinnishKeskustelemmehan me lopulta vuoden 1995 tapahtumista ja nyt on vuoden 1997 alku.
We are after all discussing the events of 1995 and it is now the beginning of 1997.
FinnishVaalit olivat todellakin vaikeat, mutta lopulta kaikki osapuolet hyväksyivät ne.
The elections were indeed difficult, but in the end they were accepted by everyone.
FinnishMielestämme nimenomaan lääkärin on lopulta päätettävä laadusta ja turvallisuudesta.
In our view it must be the doctor who ultimately decides on quality and safety.
FinnishIhmiset, jotka sinne lopulta kuitenkin asettautuivat, olivat yhteisön hylkäämiä.
The people who had nevertheless finally settled there, were the outcasts of society.
FinnishMeidän on jatkettava tällä tiellä, jotta edistymme lopulta vieläkin enemmän.
We should continue on this track and eventually we will make even more progress.
FinnishSilti äänestin lopulta Tillichin mietintöä vastaan. Tein niin seuraavista syistä.
In the end, I voted against the Tillich report, however, for the following reasons.
FinnishVoimme lopulta äänestää yhdellä tavalla tässä kuussa ja eri lailla ensi kuussa.
We can end up voting for one thing this month and something else next month.
FinnishNiin ikään maa, joka on nyt peränpitäjänä, voi lopulta olla kaikkia muita nopeampi.
Equally, a country lagging behind at the moment may eventually outpace the others.
FinnishKaikkiin lopulta tapahtuviin muutoksiin täytyy liittyä realistiset siirtymäkaudet.
Any changes that do take place must be accompanied by realistic transition periods.
FinnishKoska se lopulta hyväksyttiin, päätimme tukea mietintöä lopullisessa äänestyksessä.
As it was finally adopted, we decided to support the report in the final vote.
FinnishUnionin kehityspolitiikalla pyritään vähentämään köyhyyttä ja lopulta poistamaan se.
The Union's development policy aims to reduce and ultimately eradicate poverty.
FinnishKoska ymmärrämme lopulta, että tällä politiikalla pönkitetään Turkin ylimielisyyttä?
When shall we finally understand that this policy supports Ankara's arrogance?
FinnishJos asiat sujuvat vielä huonommin, lopulta syytetään Hans-Gert Pötteringiä.
If things go from bad to worse, it will be Mr Pöttering who ends up being blamed.
FinnishHaluaisimme viitata siihen, että me joudumme lopulta ratifioimaan sopimukset.
We should like to point out that is it we who have to ratify at the end of the day.
FinnishTiedon puutteesta seuraa epävarmuutta, epäluottamusta ja lopulta vain pelkoa.
Lack of information results in uncertainty, mistrust and, in the end, only anxiety.