"loppuun saakka" - Englanninkielinen käännös

FI

"loppuun saakka" englanniksi

FI

loppuun saakka [Idiomi]

volume_up
loppuun saakka (myös: loppuun asti)

Esimerkkejä "loppuun saakka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMielestäni koko komission täytyy olla paikalla tämän keskustelun loppuun saakka.
I consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
FinnishAloitimme hyvistä lähtökohdista ja yhteistyömme toimi hyvin loppuun saakka.
We started off on a very good footing and we worked well together throughout.
FinnishTapahtuipa mitä tahansa, komissio on edustettuna keskustelun loppuun saakka.
Come what may, the Commission will be present until the end of the debate.
FinnishToimintamme puolueettomuus on mielestäni turvattava tehtävän loppuun saakka.
The neutrality of our mission must, in my view, be unequivocally preserved to the end.
FinnishPyydän siis kollegoita pysymään istuntosalissa juhlaistunnon loppuun saakka.
I therefore urge the Members not to leave the Chamber at the end of the formal sitting.
FinnishKuten tiedätte, työskentelemme asian parissa aivan puheenjohtajakautemme loppuun saakka.
As you know, we will be working on it right up to the last moment of our Presidency.
FinnishMeidän velvollisuutenamme on valvoa, että komissio suorittaa työnsä loppuun saakka.
It is our duty to ensure that the Commission follows through its work.
FinnishToivotan komissiolle onnea matkaan – saa nähdä, kestääkö se virkakautensa loppuun saakka.
Good luck to this Commission if it can reach the end of its term of office.
FinnishToimintanne on hyödyllistä ihmisille, joten jatkakaa sitä, mutta katsokaa asia loppuun saakka.
It is useful for people, so continue to do it, but follow it through to the end.
FinnishNäiden asioiden parissa työskentelemme ja aiomme työskennellä loppuun saakka.
These are the approaches we are working on and on which we are going to work until the end.
FinnishValitettavasti asiaa ei ole hoidettu loppuun saakka, ja vain vähän on tapahtunut sen jälkeen.
Regrettably, this has not been followed through and little has happened since.
FinnishTavoite ei ole muuttunut vaan pysyy samana valtuutukseni loppuun saakka.
It has not changed and will remain the same until the end of my mandate.
FinnishTämä oli ensimmäinen kommunismin ajan jälkeinen hallitus, joka istui kautensa loppuun saakka.
It was the first of the post-communist governments to see out its full term.
FinnishOlen ollut läsnä aina maanantaista asti ja aion istua täällä tämän istuntokauden loppuun saakka.
I have been here since Monday and will remain here until this par-session ends.
FinnishOlemme tehneet näin jonkin aikaa, ja asia vie aikaa - olemme mukana loppuun saakka.
We have been doing that for some time, and it will take time - we are there for the long haul.
FinnishKiinnitämme huomiota asian kehittymiseen vuoden loppuun saakka.
We shall pay close attention to developments in this area by the end of the year.
FinnishJos olisimme vieneet työn loppuun saakka, direktiivi ei olisi ollut lainkaan niin kielteinen asia.
This would not have been such a bad thing after all, had we worked it through.
FinnishEi ole tapaistani tehdä näin, ja pyydän anteeksi, etten voi jäädä keskustelun loppuun saakka.
It is not my habit to do so, and I apologise for not staying for the rest of the debate.
FinnishAiomme jatkossakin esittää parlamentille ja neuvostolle ehdotuksia kautemme loppuun saakka.
We will continue to present proposals to this Parliament and to the Council until the end.
FinnishJäsenyyskriteerit on kuitenkin pidettävä mielessä neuvottelun loppuun saakka.
Criteria for membership, however, must be kept in mind right up until the negotiations have ended.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "loppuun saakka" englanniksi

saakka prepositio
English
loppuun käytetty adjektiivi
English
loppuun palaminen substantiivi
English
loppuun kulunut adjektiivi
English
tähän saakka adverbi
loppuun kuluminen substantiivi
English