FI lopettaa
volume_up
[lopetan|lopettanut] {verbi}

1. yleinen

Aiotteko vihdoin lopettaa avioituneiden homoparien sietämättömän syrjinnän?
Will you finally end the unacceptable discrimination against married gay couples?
Voit lopettaa luettelon valitsemalla Muotoile-valikosta uudelleen Luettelomerkit.
To end the bulleted list, click the Format menu, and then click Bullet Style.
Tarkoituksena on lopettaa tukia ja rajoittaa tukea tukitodistusten avulla.
The purpose is to end subsidies and restrict them by means of a certificate.
Meidän täytyy lopettaa alkoholituotteiden tarkoituksenmukainen suuntaaminen nuorille.
We must stop the deliberate targeting of alcohol products at young people.
Jäsenvaltioiden pitäisi lopettaa laittomien maahanmuuttajien palkitseminen oleskeluluvilla.
Member States should stop rewarding illegal foreigners with residence permits.
Napsauta oikealla olevassa luettelossa sarjoja, joiden tallentamisen haluat lopettaa.
In the list on the right, click the series that you want to stop recording.
Missä on luja sitoumus lopettaa veroparatiisit ja offshore-rahoituskeskukset?
Where is the firm commitment to abolish tax havens and offshore financial centres?
Komissio haluaisi nyt lopettaa 108 prosentin lausekkeen soveltamisen vuoden 2003 loppuun asti.
Now the Commission wants to abolish the 108% clause by the end of 2003.
Hehän haluaisivat mieluiten lopettaa liikkuvuuden.
They would prefer to abolish mobility.
Se lopettaa toimintansa aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaan heinäkuussa 2002.
In accordance with decisions taken earlier, it will cease in July 2002.
Kuudenneksi puolisotilaallisten järjestöjen avustaminen ja tukeminen tulisi lopettaa.
Six: assistance and support for paramilitary organisations should cease.
Voimmeko lopettaa taistelun ja järjestää rauhankonferenssin?
Could we cease the combat and organise a peace conference?
Voit lopettaa InPrivate-selausistunnon sulkemalla selainikkunan.
To end your InPrivate Browsing session, close the browser window.
Jos haluat lopettaa InPrivate-selausistunnon, sulje selainikkuna.
To end your InPrivate Browsing session, simply close the browser window.
Sallikaa minun lopettaa toteamalla, että olen ilahtunut tänään käydystä keskustelusta.
Let me close by expressing my satisfaction with the debate here today.
Tätä työtä ei pidä lopettaa vielä, se ei ole vielä valmis.
This is not the time to conclude this work, for it is not complete.
Arvoisa puhemies, meidän etumme on siten lopettaa tämä hyvin vakava suunnasta poikkeaminen.
Our interest therefore, Mr President, is to put a complete end to this very pernicious trend.
Hans Blix kertoi meille eilen, että jos Irak valitsee yhteistyön, asetarkastajat voivat lopettaa työnsä hyvin pian.
Dr Blix told us yesterday that if Iraq chooses to cooperate, the inspectors can complete their work very soon.
Haluaisin lopettaa puheenvuoroni muutamilla huomioilla noudatetusta menettelystä.
I would like to conclude with a few comments on the procedure followed.
Haluan lopettaa kertomalla verotuksessa juuri tapahtuneesta edistyksestä.
Let me conclude with the recent development in the area of taxation.
Arvoisa puhemies, saanen lopettaa viittaamalla Portugalin puheenjohtajakausiin.
Mr President, allow me to conclude with a national reference.
Lisäksi olen sitä mieltä, että työskentelymme Strasbourgissa pitäisi lopettaa.
Furthermore, I believe that our work in Strasbourg must be discontinued.
Lisäksi olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin toiminta Strasbourgissa pitäisi lopettaa.
Furthermore, I believe that the European Parliament's activity in Strasbourg should be discontinued.
Niitä ei pidä lopettaa, ennen kuin unionin uusien ulkorajojen valvonta on vaaditulla tasolla.
They cannot be discontinued before controls on the Union’s new external borders reach the required standard.
Haluamme lopettaa vähitellen teknisen avun toimistot.
We want to see the gradual dismantling of the Technical Assistance Offices.
Haluamme siis lopettaa suuren määrän teknisen avun toimistoja, emme kaikkia, mutta ne, jotka toimivat väärin perustein.
We therefore want many of the TAOs to be dismantled but not all of them, just those which are not operating correctly.
Romuttamista ei kuitenkaan pitäisi lopettaa kokonaan tai välittömästi, kuten Johannes Blokland totesi, sillä toiminnalla on taloudellista merkitystä kyseisille maille.
But dismantling should not be stopped altogether, nor indeed immediately, as Mr Blokland stated, in view of its economic importance to the countries concerned.
Antakaa neuvoston puheenjohtajan Lenarčičin lopettaa keskustelu, sekin lisää tasapainoa.
Allow the President to finish speaking; that, too, ensures a better balance.
Haluan lopettaa kommentoimalla parlamentin valtuuskunnan roolia.
I should like to finish off with a comment on the role of Parliament's delegation.
Haluaisin lopettaa toteamalla erään seikan Euroopan unionista ilmastonmuutoskokouksessa.
Let me finish with a word about the European Union in the climate change conference.
Haluan lopettaa kommentoimalla parlamentin valtuuskunnan roolia.
I should like to finish off with a comment on the role of Parliament's delegation.
I would like to finish off with the following thought.
Haluaisin lopettaa sanomalla pari sanaa Vietnamista.
I should like to finish off with a remark about Vietnam.
lopettaa (myös: luovuttaa, hylätä, luopua, antaa)
On tuomittava joustamattomat valtiot, jotka haittasivat neuvotteluja, eikä neuvotteluja pidä lopettaa.
The inflexible States that have hindered the negotiation must be condemned, and we must not give up on the negotiations.
Hänen tulisi lopettaa poikkeustila ja ilmoittaa, milloin vaalit pidetään ja milloin hän luopuu univormustaan.
He should end the state of emergency, announce a date for elections and a date on which he will give up his uniform.
Jos kaikki työasiakirjoihin kirjatut katsantokannat ovat ennakkoon julkisia, voimme lopettaa poliittisen toimintamme.
If all the thinking set down in the working documents is made public at the outset, then we can give up politics.
Onko mahdollista suojella eläintä, jonka aiomme lopettaa?
Is it possible to protect an animal which we are going to kill?
Jos neuvosto olisi halunnut lopettaa säätiön, siihen olisi todennäköisesti löytynyt parempi tapa.
Had they wanted to kill off the Foundation they probably could not have gone about it in a better way.
Sopimuksessa ei myöskään määrätä sääntelystä, joka koskee sitä, miten ansaan jääneen eläimen saa lopettaa.
Nor does the agreement make any provision as to how trapped animals may or may not be killed.
Click Quit SkyDrive.
So I quit my day job as a nurse.
He katsovat ystäviään, jotka tekevät työtä, jonka voi lopettaa perjantaina puoliltapäivin ja aloittaa jälleen maanantaiaamuna.
They look around and they see their friends going into jobs where they may quit working at lunchtime on Friday and not start work again until the Monday morning.
Palvelut voi lopettaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.
You may terminate the services at any time and for any reason.
Tämä ehto ei vaikuta Microsoftin laillisiin lisäoikeuksiin lopettaa sopimus heti hyvästä syystä.
This provision doesn't affect Microsoft’s additional legal rights to terminate the agreement immediately for good cause.
How can I terminate the services?
lopettaa (myös: hyvästellä)
Sanottakoon, että jos tilannetta tarkastelee perinpohjaisesti, tekisi melkein mieli lopettaa tältä päivältä.
I must say that, if one really looks at the situation, one is almost tempted to call it a day.
to call it a day
lopettaa (myös: lakata, luopua jst.)
lopettaa (myös: lakata)
volume_up
to give over {v.} [Brit. eng.]
lopettaa (myös: keskeyttää)
lopettaa (myös: vaientaa, vangita, teljetä, sulkea)
Heidän olisi korkea aika lopettaa puheensa demokratisoinnista ja rahanahneutensa verhoaminen haluksi auttaa yhteiskuntaa.
For God's sake let them shut up about democratisation and stop disguising their voracious appetite for money as a desire to help society.

2. "eläin"

Kyseiset tapahtumat horjuttavat jo ennestään niin helposti murenevaa aselepoa ja uhkaavat lopettaa sen kokonaan.
These incidents undermine the already fragile ceasefire and threaten to destroy it completely.
Ehdotan, että Dirk Sterckx korvaa tämän osittain ja lopettaa Yhdistyneen kuningaskunnan talouden ja kansallisvaltion tuhoamisen.
I would suggest that Mr Sterckx partly repay that obligation by ceasing to attempt to destroy Britain's economy and Britain as a nation state.
Uskon, että komission ja neuvoston tulisi tutkia kaikkia näitä tekijöitä, jotta tämä onnettomuutta levittävä ja ihmisiä tuhoava prosessi voidaan estää tai lopettaa.
I believe that all these factors should be investigated by the Commission and the Council in order to prevent or to stop this evil process, which is destroying people.

3. Oikeustiede

Kuulin lisäksi hiljattain, ettei Afganistanissa aiota kumota sharia-rikoslakia eikä myöskään lopettaa kuoliaaksi kivittämisiä aviorikoksen vuoksi.
Furthermore, I recently heard that Afghanistan has no plans to abrogate the Sharia Criminal Code, including stoning to death for adultery.

4. "kirje"

lopettaa (myös: päättää)
volume_up
to sign off {v.} (letter)

Esimerkkejä "lopettaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMeidän ei pitäisi myöskään lopettaa mahdollisuutta tehdä tilien välisiä siirtoja.
We should not do away with the possibility of transfers between accounts, either.
FinnishTämä on alue, jossa taistelua ei saa lopettaa ennen kuin se on kokonaan voitettu.
This is an area where the battle cannot be ended before it is completely won.
FinnishOn ratkaisevan tärkeää lopettaa keinottelu, kuten myös torjua ilmastonmuutosta.
Stopping speculation is absolutely crucial, as is combating climate change.
FinnishEmme voi siis odottaa, että Yhdysvallat lopettaa maataloustuen maksamisen.
We cannot then wait for the United States to withdraw its agricultural support.
FinnishHätätapauksissa eläimet voidaan lopettaa näissä paikoissa, jos se on tarpeen.
In urgent cases, the animals could be put down at these points if necessary.
FinnishSiksi on johdonmukaista nyt lopettaa tämän toiminnan tukeminen asteittain.
It is therefore logical for the subsidies for this activity now to be phased out.
FinnishMietinnön mukaan ei ole tarkoitus lopettaa maanteitse tapahtuvia tavarakuljetuksia.
The report says that it is not the intention to get freight transport off the roads.
FinnishNyt on syytä rauhoittaa tilannetta ja lopettaa hokemat kriisin vakavuudesta.
We must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
FinnishHänestä tulee joko rikollinen liiketoimintaa jatkaessaan tai hän lopettaa toimintansa.
He will either become a criminal to stay in business or he will go out of business.
FinnishTämä tukijärjestelmä on siis hyvä, eikä sitä saa toistaiseksi lopettaa.
It is thus a useful instrument which should certainly not be abolished just yet.
FinnishJoskus Windows alkaa latautua mutta lopettaa vastaamisen käynnistysprosessin aikana.
Sometimes Windows begins to load but then stops responding during the startup process.
FinnishLisäksi olen sitä mieltä, että työskentelymme Strasbourgissa pitäisi lopettaa.
Furthermore, I believe that our work in Strasbourg must be discontinued.
FinnishMeillä ei ole oikeutta lopettaa jotakin pelkuruuden vuoksi ja sallia etnistä puhdistusta.
We do not have the right to sit back and allow ethnic cleansing out of cowardice.
FinnishAjattelen tässä myös amerikkalaisten pakotteita, jotka voitaisiin sitten lopettaa.
For that matter, I am also thinking of the American sanctions which could then be lifted.
FinnishKysymys on sitten siitä, minkä ajan kuluessa verovapaa myynti on voitava lopettaa.
The question remains concerning the stage at which the duty-free zones must be abolished.
Finnish(Naurua) Mutta jos kysytte heidän koulutuksestaan, he eivät tahdo lopettaa.
(Laughter) But if you ask about their education, they pin you to the wall.
FinnishIranin oikeuslaitos oli päättänyt lopettaa kivittämisen käyttämisen teloituskeinona.
The Iranian judiciary had decided to suspend the use of stoning as a means of execution.
FinnishJotkut liikennöitsijät aikovat lopettaa toimintansa kokonaan EU:n ylisääntelyn vuoksi.
Some haulage companies are planning to shut down altogether due to EU over-regulation.
FinnishToiseksi on sanottu, että Schengenin sopimuksen voimassaolo täytyy lopettaa.
Secondly, it has been said that the Schengen Agreement must be repealed.
FinnishTälle päivälle ei ole muuta, ja katson parhaaksi lopettaa asian käsittelyn.
For the present, nothing more can be done, and this matter is now closed.