"lisäys" - Englanninkielinen käännös

FI

"lisäys" englanniksi

FI lisäys
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

lisäys (myös: yhteenlasku)
volume_up
addition {subst.}
Kompromissitarkistus olisi lisäys aiempaan tarkistukseen.
This is a compromise amendment that would remain as an addition.
Se synnytti taas uuden tilanteen, koska pöytäkirjaan piti laittaa lisäys.
This in turn created a new situation, as an addition to this protocol had to be drawn up.
Mielestäni lisäys on pienin mahdollinen, joka on kohtuuden nimissä tehtävä.
I consider that this addition is only the decent minimum.
lisäys (myös: lakimuutos, lainmuutos)
volume_up
amendment {subst.}
Kompromissitarkistus olisi lisäys aiempaan tarkistukseen.
This is a compromise amendment that would remain as an addition.
   – Arvoisa puhemies, haluaisin, että tarkistuksen 15 katsotaan olevan lisäys.
   – Mr President, concerning Amendment No 15, I would like it to be considered as a supplement.
Esitämme vain yhden tarkistuksen, joka on mielestämme tarpeellinen lisäys.
We will be tabling only one amendment, and it is one that we believe to be a necessary addition.
lisäys (myös: nousu, hyöty, kasvu, voitto)
volume_up
gain {subst.}
Tämä on mielestäni hyvin tärkeä lisäys joustavuudessa.
In my view this is a very important gain in flexibility.
Kuljetustonnien lisäys söisi rekkojen koon suurenemisesta saatavan hyödyn.
The gain from increasing the size of lorries would be eaten up by the increase in transport tonnage.
Lisäksi tehokkuuden lisäys, joka tällä muutoksella saavutetaan, on täysin olematon.
Furthermore, the gains in efficiency that would result from such a change are negligible.
Komission mielestä tällainen lisäys ei ole aiheellinen.
The Commission does not believe that such an inclusion would be appropriate.
Perhettä ja syntyvyyttä koskevat kohdat eivät ole uusi lisäys ohjelmiimme.
The chapters dedicated to the family and the birth rate are not a new inclusion in our programmes.
Tämä lisäys saattaa vaikeuttaa huomattavasti hallintoa, kun otetaan huomioon erot päätöksentekoprosessien ja ehdotetun yhteistyöjärjestelmän välillä;
The inclusion of these amendments may make managing it difficult, given the differences between the decision-making processes and the proposed Community framework.
lisäys
lisäys (myös: lisä)
volume_up
codicil {subst.}
lisäys (myös: parannus, kohennus)
lisäys (myös: sijoittaminen)
volume_up
insertion {subst.}
(DE) Tämä lisäys tekisi selväksi, että rahoituskriisillä on kielteinen vaikutus koko talouteen.
(DE) This insertion would make clear that the financial crisis has a negative impact on the overall economy.
Lisäksi ehdotuksen 11 artiklan sisältöä ei muuttaisi 95 artiklaan viittaava lisäys.
Secondly, the content of Article 11 of the proposal would not be amended by the insertion of a reference to Article 95.
lisäys (myös: ajaja, ratsastaja)
volume_up
rider {subst.}
Tämä on se lisäys, jonka haluan mietinnön suhteen tehdä.
That is the rider I wish to make in relation to this report.
Myönteiseen vastaukseen kuuluu valitettavasti myös tarpeeton lisäys, ehto, jolla vähennetään huomattavasti välityksen mahdollisuutta.
Unfortunately, the positive response also includes an unnecessary rider, a condition which significantly reduces the possibility of mediation.

2. virallinen

lisäys (myös: liite)
volume_up
annex {subst.} [vir.]

Esimerkkejä "lisäys"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishLisäys ei ollut suuri, mutta se oli itse asiassa ensimmäinen lisäys vuosikausiin.
It was not a large increase, but it was actually the first increase for many years.
FinnishTuloksena oli 30 prosentin lisäys, joten emme ole juurikaan tyytymättömiä tulokseen.
The result is 30% growth, so we are not completely dissatisfied with the result.
FinnishTullikiintiön lisäys on ehdottomasti ruotsalaisten kuluttajien edun mukaista.
An increase in the customs quota would definitely benefit Swedish consumers.
FinnishVihannesten lisäys- ja taimiaineiston pitäminen kaupan (kodifioitu toisinto) (
Marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed (
FinnishNäiden tuotteiden tuonti on tervetullut lisäys unionissa käytävään kauppaan.
The import of these products makes a welcome contribution to trade within the Union.
FinnishTällainen merkittävä lisäys aiheuttaisi vain suuren ylijäämän ensi vuodelle.
An increase on this scale would only result in an enormous surplus in the first year.
FinnishMielestäni mietinnössä esitetty 15 prosentin lisäys on liian varovaisesti asetettu.
I think that the 15 percent level proposed in the report is too cautious.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, haluaisimme, että a alakohtaan tehdään seuraava lisäys:
(FR) Mr President, we wish the following phrase to be added to point A:
FinnishTämä lisäys edustaa sellaista laajaa innovaatiokäsitteen tulkintaa, jota nyt tarvitaan.
This represents that broad interpretation of the notion of innovation that is needed.
FinnishLisäksi tehokkuuden lisäys, joka tällä muutoksella saavutetaan, on täysin olematon.
Furthermore, the gains in efficiency that would result from such a change are negligible.
FinnishInvestointien, tuotannon ja kulutuksen lisäys tuo mukanaan vain lyhytaikaista hyvinvointia.
More investments, production and consumption only generate short-lived prosperity.
FinnishSitä vastoin 1-2 prosentin lisäys tutkimusrahastoon olisi erittäin aiheellista.
However, it would be more proper to increase the percentage for research funds from 1 to 2 %.
FinnishLisäys on 85 prosenttia.
You have increased your entertainment budget by EUR 2 million, an 85% increase.
FinnishSiinä todetaan, ettei maksamatta olevien maksusitoumusten lisäys ole koskaan ollut näin suuri.
It states that the increase in outstanding commitments has never been as high.
FinnishTämä lisäys on pysynyt neuvoston ja parlamentin sopimuksessa toisessa käsittelyssä.
This increase remains in the Council's and Parliament's agreement prior to the second reading.
FinnishHallintomenojen lisäys on silti 3,4 prosenttia varainhoitovuoden 2006 talousarvioon verrattuna.
Administrative expenditure is nevertheless 3.4% up on the figure in the 2006 budget.
FinnishTämä ei ole mikään lisäys, vaan se on vaihtoehto, ja lakiteksti sanoo sen aivan selkeästi.
I am also perfectly willing to have it checked by the Court of Justice.
FinnishVuosittainen 4,6 prosentin lisäys avaruusmenoissa on hieno asia mutta se on myös vähimmäismäärä.
An extra 4.6% increase in space expenditure every year is good, but it is a minimum.
FinnishViiden prosentin lisäys ei kasvata EU:n talousarviota merkittävästi yli prosenttia unionin BKT:sta.
The 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
FinnishKukin 1000 viran lisäys maksaa rahoitusnäkymissä 100 miljoonaa euroa.
Every 1 000 officials will cost EUR 100m in the financial perspectives.