"lisäykset" - Englanninkielinen käännös

FI

"lisäykset" englanniksi

FI lisäykset
volume_up
{monikko}

lisäykset
Nämä uudet lisäykset ovat täyttäneet kaikki direktiivissä asetetut kriteerit.
These new additions have now satisfied all the criteria laid down in the directive.
Jaetut tiedostot sisältävät aina uusimmat muutokset ja lisäykset
Shared files always include the latest changes and additions
Lisäykset ovat järkeviä, joten äänestin sopimuksen tekemisen puolesta.
These additions are sensible, which is why I have voted in favour of concluding the agreement.
lisäykset (myös: kasvut)
volume_up
gains {mon.}
Jäsenvaltioiden tulojen lisäykset enemmän kuin korvaisivat tämän petosongelman ratkaisemiseksi tarvittavat alkusijoitukset.
The initial expenditure required to tackle this fraud would be more than compensated for by the gains in revenue by the Member States.

Esimerkkejä "lisäykset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSekä komission esitys että Bertensin siihen tekemät lisäykset viittaavat tähän suuntaan.
The Commission's proposals and the contribution by Mr Bertens are a step in this direction.
FinnishEhkä neiti Gooden lisäykset olivat tehdeet tarinasta täydemmän.
Perhaps the addition of Ms. Goode is what made this story more complete.
FinnishParlamentin harkinnanvaraiset lisäykset ovat vuorostaan olleet 21� miljoonaa euroa.
Parliament, under its discretion, added EUR 21 million.
FinnishKaikkien jäsenvaltioiden on nyt hyväksyttävä yksimielisesti talousarvioon mahdollisesti tehtävät lisäykset.
Any increase in budget must now be agreed unanimously by all Member States.
FinnishPanen erityisen tyytyväisenä merkille esittelijän ehdotuksen, jonka mukaan lisäykset pitäisi sitoa inflaatiotasoon.
I particularly welcome his proposal to keep increases within the rate of inflation.
FinnishLisäykset ovat toisinaan huomattavia, kuten tutkimuksen ja kehityksen alalla, mikä on suotavaa.
Sometimes the increases are substantial, as in the case of research and development. That is to be welcomed.
FinnishNäin ollen ehdotetut lisäykset ovat tarpeettomia.
This being the case, the proposed addenda are unnecessary.
FinnishNyt näemme, kuinka tärkeitä nämä lisäykset olivat.
We now see how important these clarifications were.
Finnish. - (DE) Rahoitus- ja talouskriisin aikana talousarvioon ehdotetut lisäykset olisi periaatteessa hylättävä.
An increase in the budget in times of financial and economic crisis should, in principle, be rejected.
FinnishKatsoin kuitenkin, että jotkut määrärahojen lisäykset eivät olleet perusteltuja ja sen vuoksi päätin äänestää tyhjää.
However, I also believe that some increases were not justified and therefore I took the decision to abstain.
FinnishTyöllisyydessä, alakohdissa Â5-502 ja Â5-512, lisäykset ovat vastaavasti vain 1, 5 miljoonaa ja 4, 7 miljoonaa ecua.
For employment, in lines B5-502 and B5-512 the increases are just ECU 1.5 million and 4.7 million respectively.
FinnishSamoin rajavalvontavirasto FRONTEXin henkilöstötaulukkoon tehdään parlamentin vaatimat lisäykset.
Similarly, the amendments to the staffing timetable for the border control agency, Frontex, which Parliament had called for have been made.
FinnishSiinä ovat mukana tarvittavat lisäykset.
On the whole we in the Group of the European People's Party can accept this report, retaining as it does the necessary amendments.
FinnishSitä tarkoitin puhuessani Euroopan parlamentin käyntikortista: rajalliset lisäykset ja selkeä maltillisuus.
This is what I meant when I referred to the European Parliament's calling card: limited increases, as well as clear self-restraint.
FinnishBudjettivaliokunta otti eilen askeleen eteenpäin, mutta herra Bögen myöhemmin tekemät lisäykset saivat sen palaamaan takaisin.
The Committee on Budgets achieved some progress yesterday, though it was later reversed by Mr Böge's additional demand.
FinnishArvoisa puhemies, toivon, että nämä uudet lisäykset tulevat helpottamaan talousarvion valvontavaliokunnan ja parlamentin työtä.
Mr President, I hope that this new annex will facilitate the work of the Committee on Budgetary Control and Parliament.
FinnishArvoisa puhemies, parlamentin esittämät lisäykset tulevat aloille kuten työllisyysaloite Euroopassa tai Sokrates-ohjelma.
Mr President, the increases proposed by Parliament will fall into place like the employment initiative in Europe or the Socrates programme.
FinnishKomission ja jäsenvaltioiden lupaamat kaupan kehittämiseksi annettavan avun lisäykset ovat pienempiä kuin virallisen kehitysavun lisäykset.
The increases in aid for trade for both the Commission and the Member States are less than the overall ODA budget increases.
FinnishVaikka muita aloja koskevat lisäykset ovat maltillisia, Euroopan ulkosuhdehallinnon ei pitäisi pitää sitä perusteena jättimäisille lisäyksille.
The fact that other areas are only expanding on a modest scale should not be taken by the EEAS as a reason for massive expansion.
FinnishNykyisiin maksuihin tehtävät lisäykset voivat aiheuttaa uusia esteitä, jotka uhkaavat vilpittömässä mielessä matkustavien liikkumisvapautta.
Levying charges in addition to already existing ones may lead to the creation of new barriers blocking bona fide travellers' freedom of movement.