FI lisäävä
volume_up
{adjektiivi}

lisäävä (myös: kasvava)

Esimerkkejä "lisäävä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishToivokaamme, että demokratiaa lisäävä prosessi ja kehitys eivät lopu tähän.
Let us trust that this is not the end of the process of evolution towards more democracy.
FinnishToinen annostelun vaikeutta lisäävä tekijä on lisääntyvä tiivisteiden markkinointi.
Another factor that makes the problem of correct dosage harder is the growing market in concentrates.
FinnishSamana päivänä suoritettiin myös 20,6 miljardin euron likviditeettiä lisäävä
liquidity-providing fine-tuning operation of EUR 20.6 billion, with a maturity of 13 days, was settled.
FinnishEuroopan unionin seuraavan talousarvion on oltava kasvua lisäävä talousarvio.
Europe's next budget must be a growth-enhancing budget.
FinnishPidän tätä säädöstä erittäin tervetulleena, koska se on yhteisvastuullisuutta lisäävä väline.
I warmly welcome this law because it is a solidarity instrument.
FinnishTien vierellä kasvavat puut ovat huomattava kuolemaan johtavia onnettomuuksia lisäävä tekijä.
Roadside trees growing right next to roads are a significant factor increasing the number of fatalities.
FinnishEuro ei voi toimia pelkkänä turvaa tuovana ankkurina, vaan sen on oltava myös kasvua lisäävä moottori.
The euro cannot simply act as a safety anchor, but must also be an engine that can drive growth.
FinnishMeillä on yhtenäinen, yhteenkuuluvuutta lisäävä ja asioiden ytimeen pureutuva politiikka, joka vaikuttaa alueeseen.
We have a unified, cohesive, substantive policy which has an influence in the area.
FinnishIran, kuten tiedätte, on epävakautta lisäävä tekijä Libanonissa.
Iran, as you know, is a destabilising factor in Lebanon.
FinnishMatkailu on siksi työllisyyttä lisäävä talouden voimatekijä, joka myös edistää maaseudun integrointia.
It is therefore an economic force for employment that also promotes the integration of rural areas.
FinnishSiellä Euroopan unionilla on vakautta, turvallisuutta ja demokratiaa lisäävä myönteinen tehtävä.
There, the European Union is playing a positive part in the interests of stability, security and democracy.
FinnishTakaisinottosopimuksen tekeminen Venäjän kanssa on merkittävä luottamusta lisäävä toimenpide.
The conclusion of a readmission agreement with Russia will be an important confidence-building measure in this context.
FinnishYlijäämien horjutettua markkinoiden tasapainoa jokainen tuotantoa lisäävä maa vahingoittaa kaikkia muita maita.
In a market thrown off balance by surpluses, any country that increases its production harms all the others.
FinnishKyky toteuttaa muutoksia ja luoda uutta teollisuustoimintaa on hyvinvointia lisäävä dynaaminen prosessi.
The ability to implement changes and create new industries is the dynamic process which provides increased prosperity.
FinnishTeleviestintäala on talouden kehityksen kannalta ratkaiseva, koska se on tärkeä työllisyyttä lisäävä ala.
The telecommunications sector is a vital sector in terms of economic development, as it provides an important stimulus for employment.
FinnishEuroopan parlamentin budjettivaltaa lisäävä ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen perustava sopimus allekirjoitetaan.
A Treaty giving the European Parliament wider budgetary powers and establishing a Court of Auditors is signed.
FinnishKolmanneksi, kaikkein tärkein demokratiaa edistävä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia EU:n politiikkoihin lisäävä tekijä on selkeys.
Thirdly, the most important contribution to democracy and to the 'ownership' of European policies is clarity.
Finnish- (SK) Arvoisa puhemies, eurosta tulee paras investointeja lisäävä kannustin ulkomaisille sijoittajille myös Keski-Euroopan alueella.
- (SK) The euro will be the best investment stimulus for foreign investors in the region of Central Europe as well.
FinnishNiin suuressa määrin ja niin hyvin, että ainoa turvallisuutta lisäävä merkintä olisi seuraava: "Brysselistä peräisin oleva virkamies".
This is so obvious that the only label which might ensure safety would be one which read 'official from Brussels' .
FinnishOn kuitenkin todettava, että tähän mennessä täystyöllisyyden Eurooppa on ennen kaikkea työttömyyttä lisäävä Eurooppa.
This is unemployment that does not exist to the same degree in developed countries that are not Members of the Union such as Switzerland or Norway.