FI lisääntyminen
volume_up
{substantiivi}

lisääntyminen
. – Radioaktiivisen jätteen lisääntyminen on huomattava ongelma ympäristön ja kansanterveyden kannalta.
. – The proliferation of radioactive waste is a major problem for the environment and public health.
Mielivaltaisten vangitsemisten lisääntyminen ja kidutuksen ja teloitusten käyttö on saatava loppumaan kertaheitolla.
The proliferation of arbitrary imprisonment and the use of torture and execution must stop, once and for all.
Näiden tietojen valtava lisääntyminen tekee tästä yhä vaikeampaa ja laskee osaltaan kansalaisten elämänlaatua.
The proliferation of such information makes this more difficult and contributes to decreasing the public's quality of life.
lisääntyminen (myös: syntyperä, alku, syntymä, synnyttäminen)
volume_up
birth {subst.}
lisääntyminen
lisääntyminen (myös: eteneminen)
Geenitekniikka mahdollistaa näiden tavoitteiden saavuttamisen tehokkaammin ja lyhyemmässä ajassa kuin perinteinen lisääntyminen.
Genetic engineering makes it possible to achieve these aims more efficiently and in a much shorter time than by conventional propagation.
lisääntyminen (myös: kopio, kaksoiskappale, suvun jatkaminen)
Lisääntyminen kloonaamalla on luonnollista kasveille.
In the case of plants, reproduction by cloning is a natural process.
Kosmetiikassa kielletyt karsinogeenit, mutageenit ja lisääntymiselle vaaralliset aineet sallitaan leluissa.
Carcinogens, mutagens and reproduction toxins which are banned in cosmetics are permitted in toys.
Sen seurauksena elämme jatkossakin tuhansien syöpää aiheuttavien tai lisääntymiselle vaarallisten taikka hormonitoimintaa häiritsevien vaarallisten kemikaalien keskellä.
As a result, we shall still be surrounded by thousands of dangerous chemicals that are carcinogenic or toxic for reproduction or that have endocrine disruptive effects.

Esimerkkejä "lisääntyminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishVastustuskykyisten bakteerien määrän lisääntyminen aiheuttaa kuitenkin huolta.
However, there are concerns about the increasing number of resistant bacteria.
FinnishSamalla meidän on varmistettava Euroopan talouden kilpailukyvyn lisääntyminen.
At the same time, we have to ensure that Europe’s economy becomes more competitive.
FinnishLisäksi meidän on otettava huomioon eläke- ja sairaanhoitokulujen lisääntyminen.
In addition, the rise in pension demands and medical assistance must be kept in mind.
FinnishTällainen lähestymistapa saattaa olla ainoa keino estää terrorismin lisääntyminen.
That approach may be the only means of avoiding an escalation of terrorism.
FinnishOn kuitenkin vältettävä valtion puuttuminen asiaan ja byrokratian lisääntyminen.
We must, however, reject state intervention and increased bureaucracy.
FinnishParlamentin toimivallan nopea lisääntyminen on tämän ajan poliittinen mysteeri.
Its rapid growth of jurisdiction is the political mystery of the age.
FinnishSyrjinnän ja suvaitsemattomuuden lisääntyminen ovat yhä vakavampia sosiaalisia ongelmia.
The growth in discrimination and intolerance are increasingly serious social problems.
FinnishLaittoman työnteon lisääntyminen vaarantaa vakavasti taloudellisen kilpailun.
The growth of illegal work seriously undermines economic competition.
FinnishOn äärimmäisen tärkeää pysäyttää tämänhetkinen työttömyyden lisääntyminen EU:ssa.
It is essential to halt the current rise in unemployment in the EU.
FinnishOpiskelijoiden liikkuvuuden lisääntyminen on yksi Bolognan prosessin odotetuista eduista.
Increasing student mobility is one of the anticipated benefits of the Bologna Process.
FinnishKöyhyyden ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntyminen heikentävät myös kilpailukykyä.
More poverty and more social inequality also translate to a loss of competitiveness.
FinnishNykyinen kehitys eli työpaikkojen lisääntyminen ei aina tarkoita parempia työpaikkoja.
The current trend towards more jobs does not always mean better jobs.
FinnishMikään ei ole sosiaalisen suojelun kannalta tärkeämpää kuin uusien työpaikkojen lisääntyminen.
There is no issue more important for social protection than the growth of new jobs.
FinnishMyös laittoman alkoholin määrän lisääntyminen useissa jäsenvaltioissa vaikuttaa asiaan.
The rise of bootlegged alcohol in many Member States is also a factor.
FinnishTämä olisi ehkä yksi mahdollisuus pysäyttää dysleksian hälyttävä lisääntyminen.
This might be one way of curbing the alarming rise in dyslexia.
FinnishVähäinen tehokkuuden lisääntyminen sähköalalla ei riitä kattamaan uusia veroja.
The limited increases in efficiency in the sector are too small to compensate for the new levies.
FinnishYksi talousarvion lisäetu on sen joustavuuden lisääntyminen odottamattomissa olosuhteissa.
An additional asset of the budget is its greater flexibility in unforeseen circumstances.
Finnishja markkinavoimien vallan lisääntyminen sen paremmin kuin tekninen
interdependencies and of the powers of market forces nor the technological
FinnishTavaraliikenteen, ja erityisesti kauttakuljetusten, valtava lisääntyminen näkyy siis hyvin.
In other words, freight traffic, especially transit freight traffic, is growing massively.
FinnishTerrorismin lisääntyminen johtuu ratkaisemattomista poliittisista ja sosiaalisista ongelmista.
The cause of this rise is the perpetuation of unresolved political and social problems.