"liikkuva" - Englanninkielinen käännös

FI

"liikkuva" englanniksi

volume_up
liikkua {intransitiiviverbi}
EN

FI liikkuva
volume_up
{adjektiivi}

liikkuva (myös: liikuttava, koskettava)
volume_up
moving {adj.}
Sen liike sopeutuu taustaan -- liikkuva kivi -temppu.
His motion blends right into the background -- the moving rock trick.
Euroopan unioni on liikkuva kohde, jonka yhteinen säännöstö on jatkuvassa muutostilassa.
The European Union is a moving target with the constantly evolving.
Liikkuva kuva tai kuvio, joka tulee tietokoneen näyttöön, kun olet käyttämättä hiirtä ja näppäimistöä määritetyn ajan.
A moving picture or pattern that appears on your computer screen when you haven’t used the mouse or keyboard for a specified period of time.
liikkuva (myös: vaihtuva, kelluva)
liikkuva (myös: kiertelevä, paimentolais-)
Kyseessä on tärkeä asia, kun otetaan huomioon romanien liikkuva elämänmuoto.
I refer to education, a field that transcends borders, an essential aspect, if we take into consideration the nomadic nature of the Roma people.
Hyvin yleinen liikkuva paimentolaisuus, joka on erityisen yleistä maan pohjoisosassa, johtaa aavikoitumiseen ja kriisin pahenemiseen vuosi vuodelta.
The widespread practice of nomadic pastoralism, which is particularly common in the northern part of the country, leads to desertification and an escalation of the crisis over the years.

Esimerkkejä "liikkuva"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMielestäni tästä on tullut liikkuva juhla, kuten äänestyksistä tässä parlamentissa.
I think this has become a moveable feast, as has voting time in this Parliament.
FinnishMatkustajajunien veturit ja liikkuva kalusto voivat myös pian ylittää rajoja.
Very soon passenger locomotives and rolling stock will also be able to cross borders.
FinnishEnsimmäinen ratkaisu on mielestäni se, että kiinteä ja liikkuva työ erotetaan toisistaan.
One solution, in my opinion, would be to separate non-mobile jobs from mobile jobs.
FinnishVoitteko kuvitella, että mustaihoinen, pyörätuolilla liikkuva naishenkilö voi kokea tulevansa syrjityksi?
Can you imagine that a black female wheelchair user can feel discriminated against?
FinnishSamoin on yleisessä tiedossa, ettei pelkkä liikkuva poliisi riitä tällaisia järjestöjä vastaan.
That the secret services’ is not transparent is also common knowledge – God knows that it is not.
FinnishKaikki nämä järjestelmät olisi liitettävä nykyaikaiseen rautatieverkkoon, jossa on ajanmukainen liikkuva kalusto.
All these systems should be linked to a modern rail network with up-to-date rolling stock.
FinnishOlen aina liikkeessä, joten sen on oltava erittäin liikkuva.
I'm always on the go, it needs to be super-portable
FinnishHän on oikeassa myös siinä, että olen itsekin liikkuva potilas.
He is right: I am a mobile patient myself.
FinnishRautatiejärjestelmäämme on parannettu viime vuosina, mutta liikkuva kalusto on edelleen kehittämisen tarpeessa.
Our rail system has been improved in recent years but still requires further development in rolling stock.
FinnishAmmattitaitoinen ja liikkuva nuoriso on suurin valttimme entistä kilpailukykyisemmäksi muuttuvassa maailmassa.
A skilled and mobile young population is our greatest asset in a world that is becoming increasingly competitive.
FinnishERTMS-järjestelmän odotetaan olevan taikasana, jolla yhdistetään teknisesti infrastruktuuri ja liikkuva kalusto.
The ERTMS is supposed to be a magic formula that should technically unify both infrastructure and rolling stock.
Finnish1. uudenaikaistaa raideinfrastruktuuri ja nykyinen liikkuva kalusto tehokkaan ja turvallisen rautatieliikenteen takaamiseksi,
1. modernise the rail infrastructure and existing rolling stock to guarantee efficient and safe rail transport,
FinnishKyseinen rata on päästetty huonoon kuntoon: sen turvallisuus on kyseenalainen, ja liikkuva kalusto on suorastaan häpeä.
This line has been allowed to run down into poor condition; its safety is questionable and the rolling stock is a disgrace.
FinnishViimeaikaisten mediatietojen mukaan Ranskan poliisin käytössä on MINS-tietokanta, jonka kohteena ovat romanit ja liikkuva väestö.
According to recent media information, the French police are using the MINS database which focuses on Roma and travellers.
FinnishSe liikkuva kuvajainen, todellinen kokemus, jota yritämme ymmärtää ja järjestää tarinan keinoin, vaihtelee paikasta toiseen.
The phantasmagoria, the actual experience that we try to understand and organize through narrative, varies from place to place.
FinnishOn valitettavaa, että 40 ja 50 prosentin välillä liikkuva työttömyysprosentti tarjoaa rikollisuudelle ja korruptiolle erittäin hedelmällisen kasvualustan.
An unemployment rate of 40% to 50% unfortunately produces a very fertile breeding ground for crime and corruption.
FinnishNyt kaikkialla Euroopassa tarvitaan miljardien investointeja, jotta rautateiden infrastruktuuri ja liikkuva kalusto saadaan vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
Now billions will have to be invested throughout Europe in order to get the infrastructure and rolling stock up to standard.
FinnishTodella liikkuva keinottelupääoma virtaa tämän takia ulos Euroopasta, kun sen sijaan kunniallisten ja ahkerien kansalaisten säästöjä imetään edelleen kuiviin.
In fact, mobile risk capital will escape from Europe while its honest and hard-working citizens continue to be fleeced of their savings.
FinnishNiinpä jos nykyään on helppoa siirtää teollisuuslaitos, vielä helpompaa on siirtää lentoyhtiö, koska tuotantoväline on itsessään liikkuva.
Therefore, while nowadays, it is an easy matter to relocate an industrial plant, it is even easier to relocate an airline, in that the means of production itself is, by definition, mobile.
FinnishKyseessä olevat koneet on tarkoitettu teollisuuden ja maatalouden käyttöön ja niitä ovat esimerkiksi liikkuva nosturi, maansiirtokone, haarukkatrukki, huoltolaitteet jne.
The machinery concerned is intended for industrial and agricultural use, for example, mobile cranes, bulldozers, forklift trucks, maintenance equipment etc.