"leikkiä" - Englanninkielinen käännös

FI

"leikkiä" englanniksi

FI leikkiä
volume_up
[leikin|leikkinyt] {verbi}

Munantuottajien kanssa ei ole syytä leikkiä "kuka pelkää" -leikkiä.
It is not time to play chicken with the egg farmers.
Demokraattisella legitimiteetillä ja politiikan uskottavuudella ei voi leikkiä.
You cannot play games with democratic legitimacy and the credibility of politics.
Kuten olen aiemmin sanonut, emme saa leikkiä Jumalaa tutkimusalalla.
As I said on a previous occasion we should not play God with research.
leikkiä (myös: pelleillä)
(ES) Arvoisa komission varapuheenjohtaja, meidän ei pidä leikkiä rikosoikeuden kanssa.
(ES) Commissioner, we should not play around with criminal law.
Emme voi sietää tätä, koska emme voi leikkiä kaikkien turvallisuudella.
This we cannot accept, as nobody can play around with personal safety.
leikkiä (myös: leikitellä)
Leikkiminen sillä tulee herättämään filosofisia kysymyksiä.
In playing this toy, you kind of -- this will bring up philosophical questions in you.
Tässäkin vaiheessa pelaaja saa yhä enemmän jumalaisia voimia, joilla voi kokeilla leikkiä planeetalla kuin lelulla.
Now also with this phase, we're getting more and more God-like powers for the player, and you can kind of experiment with this planet again as a toy.
Mitä tapahtuu, kun jollekin annetaan leluplaneetta, ja annetaan heidän leikkiä sen dynamiikan kanssa, mitä kaikkea he voivat löytää?
You know, what happens if you give somebody a toy planet, and let them play with a lot of dynamics on it, what could they discover?
You cannot trifle with public health.
Guantánamo Bayssa olevat henkilöthän ovat vankeja, joiden kanssa ei ole leikkimistä.
After all, the people in Guantánamo Bay are prisoners, and not people that can be trifled with.
Mutta kuten sanottua, voitte luottaa siihen, että mekin tiedämme, mitä voimme tehdä, jos joku haluaa ryhtyä leikkimään kanssamme!
But, as we have said, you can be sure that we also know what we can do if we are trifled with!

Esimerkkejä "leikkiä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Finnish(Herra Martens: "Komissio on Brysselissä." ) Se oli leikkiä, herra Martens.
(Mr Martens: "The Commission is in Brussels' ) It was a joke, Mr Martens.
FinnishSallinette, että lasken leikkiä näin tärkeästä aiheesta: entä punatukkaiset, Roth?
And if I may joke about such an important subject: redheads, Mrs Roth?
FinnishLasken leikkiä sanoessani näin, mutta haluan teidän myös tietävän, ettei taistelu ole ohitse.
I am joking when I say that, but I also want you to know that the battle is not over.
FinnishKomissiolla ei ole tarkoitus leikkiä piilosta tässä asiassa.
For the Commission, it is not a question of playing hide-and-seek in this matter.
FinnishNyt, arvoisat kollegat, ei ole mahdollisuutta sanoa: Laskimme leikkiä!
And now, ladies and gentlemen, we cannot say: we were only joking!
FinnishEmme voi enää sallia tätä komission kissa ja hiiri -leikkiä!
We must not tolerate this cat-and-mouse game by the Commission any longer!
FinnishTehtävä oli hyvin vaikea ja - jos saan vähän leikkiä sanoilla - hän joutui kulkemaan raskaan tien.
It has been a very difficult task and, excuse the pun, a difficult road for him to travel down.
FinnishKuvitelkaa sitten, että teidän pitäisi leikkiä palkattua kättentaputtajaa.
Imagine then that your role is purely to applaud.
FinnishVuoden 2002 tammikuusta lähtien 12 jäsenvaltiota alkaa leikkiä, että ne ovat talouden kannalta yksi valtio.
From January 2002, twelve EU Member States will act as if they are one country financially speaking.
FinnishVieraiden kielten oppiminen on aikuisille varsin hankalaa, mutta lapsille se on enimmäkseen leikkiä.
Learning foreign languages is a real struggle for adults but for children it is more often than not a game.
FinnishParlamentin päätehtävänä on määritellä poliittiset ydinkysymykset, ei leikkiä lillukanvarsien kanssa.
Parliament' s principal task is to determine what the core political questions are, and not beat around the bush.
FinnishEuroopan unioni ei saa leikkiä opettajaa ja se toimisi kypsästi hyväksymällä rakentavamman kannan.
The European Union must not adopt a didactic stance, and would do itself credit by adopting a more constructive one.
FinnishArvoisa puhemies, en laske leikkiä, kerron vain tavalliseen tapaani syyt siihen, miksi äänestin mietinnön puolesta.
I am not joking, Mr President, I am only telling you in my customary manner why I voted for the motion.
FinnishTämä on pötypuhetta ja osoittaa vain sen, että Sudanin hallituksen politiikka on leikkiä ihmisten elämällä.
This is nonsense talk and it is nothing more than the Sudanese Government playing politics with people’s lives.
FinnishMiloseviin ei pidä antaa enää leikkiä leikkejään.
There must be no more games from Milosevic.
FinnishHaluaisin laskea tässä hieman leikkiä.
FinnishTeidän asianne on todistaa meille, ettette kulje samoja jälkiä, eikä meillä ole paljon aikaa leikkiä maailmanpoliisia.
It is up to you to prove to us that you are not taking the same path, and that will not leave us much time to police the world.
Finnish9:39 Francis Crick, joka selvitti DNA:n rakenteen yhdessä Jim Watsonin kanssa, laski kerran leikkiä Orgelin toisesta säännöstä.
9:39 Francis Crick, the co-discoverer of the structure of DNA with Jim Watson, once joked about what he called Orgel's Second Rule.
FinnishVarsinkin turvastandardimietinnön valmistelu on ollut aika ajoin melkoista kissa ja hiiri -leikkiä komission ja neuvoston kanssa.
Producing a report on safety standards in particular has at times been a real game of cat and mouse with the Commission and the Council.
FinnishTämä on siis leikkiä, joka on enemmän kuin valehtelua ja jolla ei ole yhtään mitään tekemistä yhteisön tarpeiden kanssa!
Now this is a game that goes beyond the mendacious, and has nothing, absolutely nothing whatever, to do with the challenges facing the Community.