"leikkaus" - Englanninkielinen käännös

FI

"leikkaus" englanniksi

FI

leikkaus {substantiivi}

volume_up
1 prosentin leikkaus, joka koskisi kaikkia maatalousmenoja, ei tule kysymykseen.
A percentage cut in agricultural expenditure in all the lines is out of the question.
Tämä kahden prosentin leikkaus olisi täysin mahdoton tilintarkastustuomioistuimelle.
This 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Mutta 10 %:n leikkaus kautta linjan ei ole oikea tapa asian ratkaisemiseksi.
But a 10% across the board cut is not the way to do it.
leikkaus (myös: toiminta, operaatio)
Uskon, että jälkeenpäin voitaisiin sanoa: "Leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli."
I believe it will subsequently be possible to say, 'The operation was a success, but the patient died.'
(EN) Arvoisa puhemies, miksi potilaan pitäisi menettää näkönsä odottaessaan kaihileikkausta esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos leikkaus voitaisiin tehdä toisessa jäsenvaltiossa?
Mr President, why should a patient have to lose their sight waiting for a cataract operation in the UK, for instance, when it could be done in another Member State?
Ja nyt tulee Kairon hallintotuomioistuimen päätös sallia naisten ympärileikkaukset julkisissa sairaaloissa, mitätöiden näin terveysministeriön päätöksen kieltää kyseinen leikkaus.
And now, the Administrative court in Cairo proposes to allow public hospitals to carry out excisions in women, so reversing a decision of the Minister for Health which banned that operation.
leikkaus (myös: vähennys, supistus)
leikkaus (myös: editointi)
leikkaus (myös: jakso, kappale, lohko, leike)
Parlamentin jäsenet ehkä tietävät, että Holmesille tehtiin hiljattain suuri leikkaus, ja parlamentti haluaa varmasti toivottaa kanssani hänelle pikaista toipumista.
Members may be aware that Mr Holmes recently underwent major surgery and I am sure that the House will join me in wishing him a speedy recovery.

Esimerkkejä "leikkaus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSen keskeinen sisältö on hinnanalennus, lähes 40 prosenttia, sekä kiintiöiden leikkaus.
Its central component is price reductions, amounting to almost 40%, and quota cuts.
FinnishKomission on varmistettava, että Euroopassa saavutetaan 20 prosentin leikkaus.
The Commission should ensure that we achieve a 20% reduction in Europe.
FinnishOn kuitenkin mahdotonta, etteikö tämä leikkaus herättäisi ainakin jonkinlaista pelkoa ja epäilyksiä.
This reduction is bound to cause at least a certain amount of fear and suspicion.
FinnishOn kuitenkin myös tehty tasasuhteinen leikkaus, josta kertyy useissa tapauksissa suuri summa.
A linear reduction has also been made, however, which amounts to a considerable sum in many cases.
FinnishUlkoasioiden alalla ehdotettu leikkaus on kymmenen kertaa suurempi kuin millään muulla alalla.
The proposed reduction in expenditures on external affairs is ten times greater than in any other area.
FinnishKuukausittaisten korotusten leikkaus kärjistäisi maanviljelijöiden taloudellista tilannetta entisestään.
A reduction in the monthly increments would further exacerbate the economic situation of farmers.
FinnishHänelle tehtiin leikkaus, ja se onnistui yli odotusten.
And he had the cingulotomy, and it was incredibly successful.
FinnishKun kaikki tekijät otetaan huomioon, rakenteellisten maksusitoumusten leikkaus on vaatimattomampi, lähempänä 6 %: a.
All things considered, the reduction of structural commitments is more modest, closer to 6 %.
FinnishKaikkia momentteja koskeva lineaarinen leikkaus.
Three possible instruments are being discussed.
FinnishErityisesti yli miljardin suuruisiin talousarviomäärärahoihin on tehty häikäilemättä tasasuhteinen leikkaus.
A linear reduction has been implemented ruthlessly in budget amounts of more than a billion in particular.
FinnishToinen on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, johon on tehty 1,6 miljardin euron leikkaus.
The other area is the European Agricultural Fund for Rural Development, which has suffered a EUR 1.6 billion reduction.
FinnishMoitteeton varainhoito voi vaarantua myös, jos kustannusten leikkaus toteutetaan heppoisesti ja kohdennetaan hallintoon.
Sound management can also be undermined if cost-cutting takes the easy way out and targets administration.
FinnishYhteisten toimielintemme toimivallan leikkaus on puolustusreaktio, joka voi johtaa meidät ainoastaan epäonnistumiseen.
Cutting back on the powers of our common institutions is a defensive reaction that can only lead to failure.
FinnishErityisesti toivomme, että komission ehdottama miljoonan euron leikkaus maaliikenneturvallisuuden määrärahoista perutaan.
In particular, we want to see a reinstatement of the cuts of EUR 1 million proposed by the Commission in overland transport safety.
FinnishJo vähäinenkin tuen leikkaus saa kaikenlaisia voimia liikkeelle, niitä syntyy, kun ihmiset vaativat alueidensa säilyttämistä tuen piirissä.
Even a small reduction spurs all manner of forces into action, standing up to demand that their region remain eligible.
FinnishKuitenkin lineaarinen 10 prosentin leikkaus, juustohöylämenetelmä, osoittaa, että ei ole ollut puhettakaan prioriteettien vakavasta puntaroinnista.
But the 10% linear reduction, the drip-feed method, shows that there has been no serious weighing up of priorities.
FinnishMyönnän kuitenkin mielelläni, että leikkaus edelliseen vuoteen verrattuna on suuri ja että Leonardo-ohjelma on menestyksellinen ohjelma.
But I willingly admit that there has indeed been a sharp reduction on the previous year and that Leonardo is a successful programme.
FinnishTämä leikkaus on suuri.
FinnishLeikkaus olisi aloitettava ylhäältä ja asetettava oikeussubjektia kohden 40 000 euron yläraja, jollaista ehdotin tarkistuksessani talousarvioon.
Such a reduction would start from the top, with a EUR 40 000 ceiling per legal entity, as I proposed in my amendment to the budget.
FinnishTämä 150 miljoonan euron leikkaus on näin ollen vastoin sitä, mitä olemme täällä parlamentissa todenneet tulevaisuuden haasteista.
This EUR 150 million reduction is therefore out of keeping with the findings made by our Assembly with regard to the new challenges confronting us.