"lehdistöön" - Englanninkielinen käännös

FI

"lehdistöön" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "lehdistöön".

Esimerkkejä "lehdistöön"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishToinen, lehdistöön liittyvää lainsäädäntöä koskeva tapa, koskee keskeisiä periaatteita.
The second, that of the law relating to the press, is about fundamental principles.
FinnishHän toteaa, että audiovisuaaliset viestimet ovat ottaneet etumatkaa lehdistöön nähden.
She notes that the audiovisual media have an edge over the written press.
FinnishMyönteistä on joka tapauksessa, että lehdistöön ja sananvapauteen kiinnitetään paljon huomiota.
One positive point at least is that attention is paid to the press and to press freedom.
FinnishViittaan esimerkiksi ekologiseen lehdistöön tai nuorisolehtiin.
It is flourishing in the provinces, and also a specialized thematic press is blossoming.
FinnishHeide Rühle, sanoitte, että minun olisi pitänyt ottaa yhteyttä lehdistöön jo aikaisemmin.
Mrs Rühle, you say that I should have gone to the press sooner.
FinnishSuurilla amerikkalaisyrityksillä on varaa TV-mainontaan, lehdistöön, ulkomainontaan ja niin edelleen.
Big American firms can afford TV advertising, press, billboard and so on.
FinnishNäistä työryhmän tuloksista on vuotanut joitakin tietoja julkisuuteen, muun muassa ruotsalaiseen lehdistöön.
These have been leaked to the public, to the Swedish press for example.
FinnishTästä syystä suhteita lehdistöön olisi mielestäni parannettava. Uskon, että toimittajien työtä pitäisi helpottaa.
To achieve this, I think that we should improve our relations with the press and that journalists' work should be made easier.
FinnishTämän taloudellisen ilmiön läpi voidaan todeta yhdenmukaistumista ja poliittisen vallan kasvavaa valvontaa lehdistöön nähden.
Throughout this economic phenomenon, we find increasing uniformity and increasing control of political power over the press.
FinnishArvoisa komission jäsen, te olette tehnyt oikein hyvää työtä yritysmaailman huipulla, ja monet luvuista ovat päätyneet lehdistöön.
Commissioner, you have done sterling work at the summit of entrepreneurs, and many statistics have made their way to the press.
FinnishArvoisa puhemies, rouva Daskalaki esittää meille mietinnössään hyvän yleiskuvan uuden teknologian vaikutuksesta Euroopan lehdistöön.
Mr President, in her report Mrs Daskalaki has given us a good overview of the effects of new technologies on the European press.
FinnishEuroopan parlamentin Verts/ALE-ryhmä haluaisi myös kiinnittää parlamentin huomion Libanonin lehdistöön kohdistuvaan painostukseen.
The Verts/ALE Group in the European Parliament would also like to draw the attention of the House to the pressure exerted on the Lebanese press.
FinnishMultimediateollisuuden ja on line - palvelujen tulo vaikuttaa lehdistöön ja myös kirjaan mutta ei välttämättä vahingoita niitä.
The printed press, in forms such as books, is affected, but not necessarily adversely, by the arrival of multi-media industries and on-line services.
FinnishTärkein tavoite on nyt poliittisten vankien vapauttaminen ja oppositioon, kansalaisjärjestöihin ja vapaaseen lehdistöön kohdistuvien iskujen lopettaminen.
The most important objective today is the release of political prisoners and a cessation of attacks against the opposition, non-governmental organisations and the free press.
FinnishEilinen järkyttävä isku vaati monen – yli kuudenkymmenen – ihmisen hengen, ja katsaus lehdistöön ilmentänee politiikan maailmassa vallitsevia eroja ja hämmennystä.
Following yesterday’s cruel attack, which left many – over sixty – people dead, a look at the press may reflect the differences and the bewilderment in the political world.
FinnishKomissio ehdotti, että reseptilääkkeiden mainostus televisiossa ja radiossa kielletään, ja Euroopan parlamentti päätti ulottaa tämän lehdistöön.
The European Commission proposed a ban on information about prescription-only medicines broadcast on television or radio, and the European Parliament has decided to extend this to the written press.
Finnish(ES) Arvoisa puhemies, toivon, että oikeusviranomaiset asettavat Berlusconin syytteeseen rikoksista, joihin tämä on syyllistynyt, ja että hänen valtansa lehdistöön päättyy.
(ES) Mr President, I hope that Mr Berlusconi will be prosecuted by the judicial authorities for the crimes he has committed, and that his domination of the press will end.
FinnishTällä kertaa asia on kuitenkin niin, että tilintarkastustuomioistuin on saanut selville, kuka vuoti lehdistöön vuosikertomuksen luonnoksen, ja se on ryhtynyt asianmukaisiin toimiin.
But what has happened in this case is that the Court has found out who was guilty of leaking the draft annual report to the press, and has taken the appropriate measures.
Finnish(RO) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa puheenvuoroni vetoamalla Valko-Venäjän viranomaisiin, jotta he lopettaisivat demokraattisiin voimiin ja riippumattomaan lehdistöön kohdistuvan sensuurin.
(RO) Mr President, I would like to begin my speech with an appeal to the Belarusian authorities to stop the censorship against the democratic forces and independent press.
FinnishMinulla on kuitenkin myös useita kriittisiä huomautuksia tavasta, jolla Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä on pitänyt yhteyttä lehdistöön talousarviomenettelyn aikana.
However, I also have a number of critical comments concerning the manner in which the Group of the Party of European Socialists has liaised with the press during this budget procedure.

Muita sanoja

Finnish
  • lehdistöön

Enemmän käännöksiä Suomi-englanti sanakirjassa.