"laskuja" - Englanninkielinen käännös

FI

"laskuja" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "laskuja".

Esimerkkejä "laskuja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTämän talouskriisin aikana laskuja ei makseta populismin avulla.
During this time of economic crisis, it is not demagogy that will pay the bill.
FinnishSe korvaa 15 erilaista alv-laskuja koskevaa kansallista säännöstöä yhdellä säännöstöllä.
It replaces 15 different national rules governing VAT invoices with one simple set of rules.
FinnishKun lasken näitä laskuja, saatatte kuulla sanoja ettekä lukuja laskun osana.
While I do these calculation[s], you might hear certain words, as opposed to numbers, creep into the calculation.
FinnishSekä yksityiskuluttajat että teollisuus hyötyvät tästä, sillä me kaikki maksamme pienempiä laskuja.
Both individual consumers and industry are benefiting from this, since we are all paying lower bills.
FinnishJos laskuja ei ole, ei voida tietysti maksaakaan mitään.
If there are no invoices, then nothing can be paid out.
FinnishKuten olemme jo kuulleet, niillä on kassavirtaongelmia ja maksamattomia laskuja eivätkä ne saa luottoa.
As we have already heard, they are dealing with cash flow issues and unpaid debts and cannot access credit.
FinnishSiitä asti, kun hallitus nosti öljynhintaa, se on kasvattanut kuluttajien laskuja lisämaksun säätämisen takia.
Ever since the government raised the price of oil, it has raised the consumer's bill by imposing a surcharge.
FinnishUnioni voi tehdä lopun tilanteesta, jossa se on osa ongelmaa, vain alkamalla lähettää laskuja oikeisiin osoitteisiin.
The Union will only stop being part of the problem when it starts sending the bills to the right addresses.
FinnishOnhan niin, että teleyhtiöiden saamat suuret voitot maksavat viime kädessä laskuja maksavat kuluttajat.
After all, the potentially great profits to be made by telecoms companies will be financed by consumers paying their bills.
FinnishNäitä laskuja ei ratkaista tällä tavalla.
These calculations do not come out like that.
FinnishHyväksyn myös periaatteen, joka koskee mahdollisuutta pitää sähköisiä laskuja ja paperilaskuja samanarvoisina.
I also agree with the principle regarding the possibility of giving equal validity to electronic invoices and paper invoices.
FinnishKännykällä maksetaan laskuja, surffaillaan netissä ja pelataan tietokonepelejä, kohta katsotaan televisio-ohjelmia.
They are used for paying bills, for surfing the net and playing computer games, and soon you will be watching TV programmes on them.
FinnishOn outoa nähdä valtion päämiesten kirjoittavan EU:n talousarviota varten laskuja, joita heidän omat valtionvarainministerinsä eivät kunnioita.
It is strange to see heads of state writing out bills for the EU budget that their own finance ministers will not honour.
FinnishJos EU:n ensi vuotta arvioidaan budjetin näkökulmasta, voidaan sanoa, että se on tasaista jurraamista: ei nousuja eikä laskuja.
If the next EU year is evaluated from the point of view of the budget we might say that things are on an even keel, no rises and no falls.
Finnish- pyytää minkään maan tavallisia veronmaksajia maksamaan epäonnistuneiden päättäjien ja keskuspankkien laskuja.
It is immoral - immoral! - to ask ordinary taxpayers of any country to pick up the tab for failed politicians and failed banks.
FinnishOttaen huomioon sen väärän tavan, jota komissio on noudattanut hyväksyessään laskuja, tuen esittelijän vaatimusta tilinpäätöksen lykkäämisestä.
In the light of the incorrect use the Commission has made of approving the accounts I support the rapporteur in postponing the discharge decisions.
FinnishJos laskuja ei esitetä, maksuja ei näin ollen voida myöskään suorittaa, kun taas Life-ohjelmassa (ympäristön rahoitusväline) on kyse suorasta täytäntöönpanosta.
That means that if no invoices are available, no payments can be made, whereas the LIFE programme works through direct implementation.
FinnishJäsenvaltioiden, kuten kotimaani Alankomaiden, haluttomuus maksaa näitä laskuja on siis vain epäluotettavien hallitusten tapa reagoida.
Refusals by various Member States, such as my home country, the Netherlands, to pay these bills are therefore nothing more than a reaction by unreliable governments.
FinnishTietyissä tapauksissa kuluttajat ovat joutuneet hyväksymään järkyttäviä laskuja, joita ei ole voitu perustella minkäänlaisilla yleisesti sovellettavilla laskutusmenetelmillä.
In some cases, consumers have had to accept outrageous bills that have not been backed up by any universally applicable calculation.
FinnishSe on hinta häikäilemättömän hallinnon aiheuttamista suurista kustannuksista - nykyinen hallinto on ollut paljon parempi, mutta tähän asti se on joutunut vain maksamaan aiempia laskuja.
That is the price that has been paid for government without conscience - the present one has been much better, but up to now it has had to settle the bill.

Muita sanoja

Finnish
  • laskuja

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.