FI

lähes {prepositio}

volume_up
lähes (myös: melkein, aikeissa, ympäri)
Lähes kaikki hallitukset mutisevat virkamiesten tai tuomarien palkoista.
Almost all our governments grumble about civil servants' and judges' salaries.
Vaikuttaa siltä, että niitä tulkitaan lähes jokaisella lentokentällä eri tavalla.
It appears that they have a different interpretation in just about every airport.
On lähes mahdotonta puhua Ukrainasta viittaamatta ydinvoimaan.
It is almost impossible to talk about Ukraine without reference to nuclear power.

Esimerkkejä "lähes"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiksi on vahinko, että käsittelemme tätä mietintöä lähes tyhjässä parlamentissa.
It is a pity, therefore, that we are discussing it before an almost empty House.
FinnishTästä direktiivistä on keskusteltu jo syyskuusta 2002 eli lähes 1,5 vuoden ajan.
This directive has been under discussion since September 2002 – nearly 18 months.
FinnishMeidän pitää ratkaista tämä asia kuin hyvät ystävät eikä lähes sodalla uhkaillen.
We must solve this as good friends and not with something like a threat of war.
FinnishTätä taustaa vasten on lähes järjetöntä osallistua tämänpäiväiseen keskusteluun.
Against that background, it is, if anything, absurd to attend today' s debate.
FinnishEnsiksikin talousarvio on lähes kaksinkertainen alkuperäiseen määrään verrattuna.
First of all, the budget is near enough double the size of the original amount.
FinnishVaikuttaa siltä, että niitä tulkitaan lähes jokaisella lentokentällä eri tavalla.
It appears that they have a different interpretation in just about every airport.
FinnishJoskus hän oli lähes halvaantunut ja hänellä oli vaikeuksia liikuttaa raajojaan.
Sometimes, he was almost completely paralysed and had difficulty moving them.
FinnishTurkin edistyminen sitten neuvottelujen aloittamisen on kuitenkin lähes olematonta.
Yet Turkey has made hardly any progress since the beginning of the negotiations.
FinnishKäytännössä lähes kaikki metsiköt kuuluisivat tämän asetuksen soveltamisalaan.
Practically every grove of trees would fall within the scope of the regulation.
FinnishToisin sanoen WTO:n jäsenillä on lähes rajoittamaton pääsy näille markkinoille.
In other words, WTO members will have almost unrestricted access to those markets.
FinnishTuotteiden määrä oli lähes yhtä suuri: 393 eri mallista hiirtä 46 yritykseltä.
The variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
FinnishYhdymme lähes kaikkeen, mitä komission jäsen sanoi täysistunnossa tänä iltana.
We agree with virtually everything the Commissioner said in plenary this evening.
FinnishMyönteistä on se, että lähes kaikki jäsenvaltiot ovat toteuttaneet direktiivin.
The good news is that nearly all Member States have implemented the directive well.
FinnishEU ja sen jäsenvaltiot ovat tähän mennessä auttaneet lähes 1,5 miljardilla eurolla.
The EU and its Member States have together pledged almost EUR 1.5 billion so far.
FinnishTilintarkastustuomioistuimen on lähes mahdotonta saada käyttöönsä EIP:n asiakirjoja.
It is almost impossible for the Court of Auditors to obtain access to documents.
FinnishTämä määrä on pienempi kuin lähes missä tahansa Euroopan suuressa kaupungissa.
This figure is smaller than the civil service of nearly every large European city.
FinnishBlueTrack Technology ansiosta voit käyttää hiirtäsi lähes kaikilla pinnoilla.
With BlueTrack Technology, you can use the mouse on almost any type of surface.
FinnishOlen myös hyvin iloinen lähes yksimielisestä suhtautumisesta Media-ohjelmaan.
I would also like to warmly welcome the quasi-unanimity on the MEDIA programme.
FinnishOmassa jäsenvaltiossani uusnatsit yrittävät hankkia kiinteistöjä lähes viikoittain.
In my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
FinnishPyyntialan tulos olisi yleisesti lähes nollatasolla tai alhaisemmalla tasolla..
The catching sector as a whole will have profits close to zero or even worse.