"lähellä" - Englanninkielinen käännös

FI

"lähellä" englanniksi

EN

FI lähellä
volume_up
{adverbi}

lähellä (myös: vieressä, sivuun, ohi, ohitse)
volume_up
by {adv.}
Liechtenstein on vääjäämättä taakka Itävallalle uhmatessaan niin lähellä noudatettavaa järjestelmää.
Liechtenstein must be a drain on Austria in the way it flouts the system so close by.
Niiden, joille lasten edut ovat sydäntä lähellä, on suojeltava lapsia.
Children must be protected by those who have their interests at heart.
Olemme joutuneet näkemään tällaisia tapahtumia suhteellisen lähellä Tšetšeniassa.
These are events that we have witnessed from relatively close-by in Chechnya.
lähellä (myös: lähettyvillä)
volume_up
near {adv.}
Voitte kuitenkin olla varma, että olette lähellä sydäntämme.
In any case, you will be near to our hearts, of that you can be sure.
Vuoden 2010 tavoite ei kuitenkaan ole kovin lähellä.
Nevertheless, the perspective of the year 2010 is not very near.
"Linnoitus-Euroopan" poliisivaltio on vaarallisen lähellä.
The ‘Fort Europe’ police state is dangerously near.
lähellä (myös: saatavilla)
Sudan on toisaalta hyvin kaukana, mutta toisaalta hyvin lähellä.
On the one hand, it is rather far from us but, on the other, it is very close.
A resolution of the conflict in DR Congo is at hand.
Onneksi paikallinen tukiryhmä oli lähellä ja tarjoutui auttamaan Seania ja hänen vanhempiaan.
Thankfully, a local support group was at hand and offered help to Sean and his parents.
lähellä (myös: lähistöllä)
volume_up
nearby {adv.}
Sen päämaja on tässä lähellä, ja siellä esitettiin ajatus maahanmuuttoviraston perustamisesta.
It has its headquarters nearby and is where the idea of creating an agency for migration arose.
On myös toinen tärkeä ulottuvuus: Marokko on maa, joka sijaitsee ihan tässä lähellä.
There is another important dimension: Morocco is a nearby country.
Jotkin ruudut sisältävät numeroita, jotka auttavat lähellä olevien miinojen etsimisessä.
Some squares contain numbers that help you find nearby mines.

Esimerkkejä "lähellä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSe vakuuttaa ihmiset siitä, että toimielimet ovat tehokkaita ja heitä lähellä.
This will convince people that the institutions are effective and close to them.
FinnishUskon, että olemme lähellä positiivisen luettelon sisältöä koskevaa sopimusta.
I think that we are approaching an agreement on the content of the positive list.
FinnishTiedän, että asia on sydäntänne lähellä ja että puhutte siitä intohimoisesti.
I know that this is a cause for concern for you, which you express with passion.
FinnishFederalistina haluan, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia.
As a federalist, I would like decisions to be made as close to citizens as possible.
FinnishPäätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia."
Decisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.'
Finnish   Arvoisa puhemies, tämä keskustelu on lähellä Euroopan kansalaisten sydäntä.
   Mr President, this debate is close to the hearts of the citizens of Europe.
FinnishEläimet olisi teurastettava aina lähellä sitä paikkaa, jossa ne kasvatettiin.
Animals should always be slaughtered close to the place where they were reared.
FinnishOlemme joutuneet näkemään tällaisia tapahtumia suhteellisen lähellä Tšetšeniassa.
These are events that we have witnessed from relatively close-by in Chechnya.
FinnishHe ovat siis yllättävän lähellä sitä luomuihannetta, johon täälläkin pyritään.
They are therefore surprisingly close to the organic ideal that we aspire to here.
FinnishTavoite on jatkossakin lähellä tasapainoa oleva tai ylijäämäinen julkinen talous.
The future objective is for a 'close to balance' or 'in surplus' budgetary position.
FinnishKuten tiedetään, se osa Irlantia, jossa synnyin, on hyvin lähellä Cornwallia.
As it turns out the part of Ireland in which I was born is very close to Cornwall.
FinnishTämä maa on hyvin lähellä meitä, ja haluamme sen lähentyvän meihin vieläkin enemmän.
This is a country that is very close to us and a country we want to be closer to.
FinnishToivottavasti se on askel kohti sosiaalista ja lähellä kansalaisia olevaa Eurooppaa.
Let us hope that it will be a step towards a social Europe close to the people.
FinnishKunnianhimoinen tavoitteemme ja tahtomme on kansalaisia lähellä oleva Eurooppa.
A Europe that is close to the citizen - that is our ambition and our desire.
FinnishTällä tavoin ei tehdä päätöksiä lähellä kansalaisia tai parlamentin jäseniä.
This is not a way to decide close to the citizens or the Members of Parliament.
FinnishKävin muutama vuosi sitten pakolaisleirillä Azerbaidžanissa lähellä Iranin rajaa.
Some years ago I visited a refugee camp in Azerbaijan close to the border with Iran.
Finnish   Hyvä jäsen, olin lähellä liittyä suosionosoituksiin, mutta se ei ole sallittua.
   My Lord, I came close to joining in the applause, which I am not permitted to do.
FinnishBhutan ja Nepal eivät ole naapurimaita, mutta henkisesti toisiaan lähellä.
Bhutan and Nepal are not neighbours, but they are close to each other in spirit.
FinnishSe, mitä tämä puolue sanoo, on hyvin lähellä sitä, mitä jäsen Gollnisch täällä esitti.
What this party says is very close to the views put forward here by Mr Gollnisch.
FinnishRauhanomaisia voimia, ennen kaikkea Rugovaa lähellä olevia tahoja, on tuettava.
The peaceloving forces, especially those around Rugova, must be supported.