FI kuvitella
volume_up
[kuvittelen|kuvitellut] {verbi}

Voitteko kuvitella, millaisen kuvan se antoi meidän toimistamme Makedoniassa?
Can you imagine what kind of an image this gave of our involvement in the country?
Voitteko kuvitella tulkkausta suomesta englannin ja ranskan kautta puolaksi?
Can you imagine a translation from Finnish, via English and French, to Polish?
On vaikeaa kuvitella, miten se tehtäisiin Euroopan tiheästi asutuilla alueilla.
It is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
Nykyisellään on mahdotonta kuvitella Euroopan energiahuollon järjestämistä ilman Venäjää.
At present it is impossible to conceive of Europe's energy supply without Russia.
Mietinnön päätelmä on myös asianmukainen: emme voi kuvitella, että YMP:n talousarviota pienennetään.
The report's conclusion is also sound: we cannot conceive of reducing the CAP budget.
Ryhmäni haluaa vahvan parlamentin, koska emme voi kuvitella Euroopan unionia ilman sitä.
My Group wants this Parliament to be strong, because we cannot conceive of a strong European Union without it.
kuvitella
Nykyisellään on mahdotonta kuvitella Euroopan energiahuollon järjestämistä ilman Venäjää.
At present it is impossible to conceive of Europe's energy supply without Russia.
Mietinnön päätelmä on myös asianmukainen: emme voi kuvitella, että YMP:n talousarviota pienennetään.
The report's conclusion is also sound: we cannot conceive of reducing the CAP budget.
En osaa kuvitella mitään muuta syytä tähän.
I cannot conceive of any other reasons.
Voisitteko kuvitella, että tätä Oslon asialistaa sovellettaisiin myös Afganistanissa?
Can you envisage this Oslo Agenda being implemented in Afghanistan as well?
Voin kuvitella talouden kasvavan meidän osassamme Eurooppaa laajentumisen ansiosta.
I can envisage the economy growing in our part of Europe, thanks to enlargement.
Voitteko kuvitella tämän ottamista mukaan tällaisiin sopimuksiin?
Could you envisage incorporating this into such an agreement?
Kuvittele esimerkiksi, että haluat korjata kuvasi väritasapainoa.
Imagine, for example, that you want to correct the color balance in your picture.
Kuinka voimme kuvitella tulevaisuutta, jossa luomme uusia jännitteitä sellaisen maan kanssa, jonka olemassaolon tunnustamme välttämättömäksi omien etujemme tähden?
How can we picture a future of new tensions with a country we recognise as indispensable as regards our own interests?
On kyllä idealistista kuvitella, että on olemassa kansoja, jotka päättävät täysin vapaasti ydinvoiman tai jonkun muun energiamuodon välillä.
Surely it is giving an idealised picture to say that some countries are quite free to decide between nuclear power or a different form of energy.
kuvitella (myös: luulla, veikata, arvella)
On siksi turha kuvitella, että tässä tilanteessa riittää rahaa Natura 2000 -ohjelman valtavien kustannusten maksamiseen.
It is, therefore, a fantasy to believe that, in this context, there will be money to pay for the enormous cost of Natura 2000.
kuvitella (myös: kuvata)
Voitteko kuvitella, millaisen kuvan se antoi meidän toimistamme Makedoniassa?
Can you imagine what kind of an image this gave of our involvement in the country?
Siksi vapaaehtoiset sopimukset ovat korkeintaan viimeinen keino, jollaisena ne voin myös hyvin kuvitella.
Then I could quite well image such things.
Muissa maissa saatetaan kenties kuvitella, että Etelä-Afrikka kehittyy jatkuvasti ja ettei se tarvitse kyseisiä määrärahoja.
Perhaps there is an image abroad that South Africa is an increasingly developed country and does not really need these funds.
Se on vaikea, koska hän tulee kuvittelemaan jotain, mitä ei tapahtu fyysisessä maailmassa.
And this one is difficult because it's all about being able to visualize something that doesn't exist in our physical world.

Esimerkkejä "kuvitella"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishHän tekee aina päinvastoin kuin hänen ryhmänsä jäsenen voisi kuvitella tekevän.
He always does the opposite of what you would expect a member of his group to do.
FinnishSopimuksella on saatu aikaan enemmän kuin vuosia sitten olisi voinut kuvitella.
This agreement will achieve more than anyone could have imagined a few years ago.
FinnishKukaan ei enää voi kuvitella voivansa ratkaista näitä kysymyksiä suljetuin ovin.
There must be no more attempts to settle these questions behind closed doors.
FinnishSe on jotain, mitä en olisi varmasti ikinä osannut kuvitella tai odottaa näkeväni.
It is certainly beyond anything that I could have imagined or expected to see.
FinnishVoin joka tapauksessa kuvitella näille maille jonkin verran toisenlaista apua.
Be that as it may, I have some different ideas of what would help these countries.
FinnishVoin kuvitella satoja parempia tapoja käyttää sen paremmin kuin tämä nukketeatteri.
I can think of a hundred things it would be better spent on than this puppetry.
FinnishKuinka me voimme kuvitella luovamme sosiaalisemman ja kilpailukykyisemmän Euroopan?
At this rate, how can we hope to establish a more social and more competitive Europe?
FinnishEmme siis saa antaa ehdokasvaltioiden kuvitella, että prosessi päättyy tähän.
So we must not allow the candidate countries to think the process is over.
FinnishSiksi esitän kysymyksen: voitteko kuvitella, että sinne lähetettäisiin EU:n valtuuskunta?
Which is why I am asking if you would consider sending an EU mission to Chechnya.
FinnishOlisi hölmöä kuvitella, että Irakin sota on ainutkertainen sotasuunnitelma.
We would be foolish too to assume that the Iraqi war is a one-off war plan.
FinnishOn siis vaikea kuvitella ateriaa, jossa mehiläisillä ei olisi tärkeää tehtävää.
So it would be difficult to think of a meal in which bees did not play an important role.
FinnishHeitä siellä odottava kohtalo on niin julma, ettei sitä voi edes kuvitella.
The fate that awaits them there is so cruel that it defies the imagination.
FinnishSiksi on turha kuvitella, että jatkossa on tuskin enää lainkaan aluksia!
So there is no point in carrying on as if every ship were going to disappear!
FinnishEn voi kuvitella, etteivätkö myös muut kasvit voisi menestyä siellä, missä tupakka kasvaa.
I find it hard to believe that no other crop would thrive where tobacco is grown.
FinnishUudella sodalla olisi koko Afrikalle seuraukset, joita ei voi edes kuvitella.
Another war would have unimaginable consequences for Africa as a whole.
FinnishSen oikeusperustaksi voisin kuvitella infrastruktuurikustannuksia koskevan direktiivin.
I would consider the transport costs directive an appropriate legal basis.
FinnishMeidän ei pidä kuvitella maaseutualueita kaupungista tulleiden vierailijoiden pelikentäksi.
We must not think of rural areas as the playground of visitors from the towns.
FinnishOn vaikea kuvitella kenenkään luonnehtivan nykyistä huumausainepolitiikkaa onnistuneeksi.
It is hard to find anyone who believes that the existing drugs policies are a success.
Finnish. - (PT) Vuosi sitten tällaisia kannanottoja ei olisi voitu edes kuvitella.
Statements are being made that would have been unimaginable a year ago.
FinnishVoitteko kuvitella, että nyt on vuoden 2010 huhtikuu, ja me käsittelemme vuoden 2008 tilejä?
Can you believe that this is April 2010 and we are talking about the 2008 accounts?