"kulkea" - Englanninkielinen käännös

FI

"kulkea" englanniksi

FI kulkea
volume_up
[kuljen|kulkenut] {verbi}

1. yleinen

Uskon, että alueellistaminen ja eurooppalaistaminen voivat kulkea käsi kädessä.
I believe that regionalisation and Europeanisation can go hand in hand.
Siksi tarvitsemme poliittista näkemystä, johon liittyy rohkeus kulkea eri suuntaan.
That is why we need a political vision with the courage to go in a different direction.
Se olisi erittäin merkittävä osoitus siitä, mitä tietä aiomme kulkea.
This could be extremely significant in showing the path we are to go down.
He voivat kulkea huoneen läpi hyvin nopeasti, käytännössä valonnopeudella.
They can just pass through the room very quickly, essentially at the speed of light.
Sama koskee ehdotusta, jonka mukaan Trieste–Ljubljana-reitin pitäisi kulkea Divacan kautta.
And the same is the case with the proposal that the Trieste-Ljubljana route should pass through Divaca.
Jos mitään ei tapahdu, niin sitten ainakaan olympialiekin ei pitäisi kulkea Tiibetin läpi.
If nothing happens, then at the very least the Olympic flame should not pass through Tibetan territory.
kulkea (myös: suorittaa, kestää, viedä, tehdä)
Useampien autojen ja rekkojen pitäisi voida kulkea biokaasua tankeissaan.
More cars and lorries should be able to run on biogas.
Kysymykseni koski Itämeren putkea, jonka on määrä kulkea Itämeren pohjassa.
I was asking about the Baltic pipeline, which is intended to run along the bottom of the Baltic Sea.
Jotta esimerkiksi useammat autot voivat kulkea biokaasulla, on oltava huoltoasemia, joilla kaasua voi tankata.
For example, to enable more cars to run on biogas, there must be filling stations where they can fill up with gas.
Täällä voit kulkea useita päiviä näkemättä ristinsielua.
In some places you can travel without seeing another person for days.
Emme voi kulkea Bosnia ja Hertsegovinan tietä Euroopan unioniin.
We cannot travel the road to the European Union for Bosnia and Herzegovina.
Meitä huolettavat myös ääniaallot, jotka itsekin voivat kulkea satoja kilometrejä.
We are also concerned with sound waves that, in themselves, can travel for hundreds of kilometres.
kulkea

2. "kulkuvälineestä"

kulkea (myös: suorittaa, kestää, viedä, tehdä)
Useampien autojen ja rekkojen pitäisi voida kulkea biokaasua tankeissaan.
More cars and lorries should be able to run on biogas.
Kysymykseni koski Itämeren putkea, jonka on määrä kulkea Itämeren pohjassa.
I was asking about the Baltic pipeline, which is intended to run along the bottom of the Baltic Sea.
Jotta esimerkiksi useammat autot voivat kulkea biokaasulla, on oltava huoltoasemia, joilla kaasua voi tankata.
For example, to enable more cars to run on biogas, there must be filling stations where they can fill up with gas.

Esimerkkejä "kulkea"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTästä syystä mielestämme on tärkeää kulkea näitä molempia teitä samaan aikaan.
That is why we think it is important to follow these two paths at the same time.
Finnish"Haluamme kulkea aina ihmisten, kaikkien ihmisten vierellä", kirjoitti Frantz Fanon.
Frantz Fanon wrote, "We always want to walk in the company of man, of all men."
FinnishUskon kuitenkin, että tämä on ainoa tie, jota voimme kulkea tulevaisuuteen.
I still feel, however, that this is the only course open to us for the future.
FinnishYhdistetyn portaalin luominen vie aikaa, mutta meidän pitäisi kulkea siihen suuntaan.
The creation of a unified portal will take time, but we should move in that direction.
FinnishKaikki kehittyy niin nopeasti, että mielestäni on tosiaankin loogista kulkea tähän suuntaan.
Everything evolves so rapidly that I do think this is a logical course of action.
FinnishHaluamme, että raiskaaja tai murhaaja ei voi ylittää rajaa ja kulkea vapaalla jalalla.
We want a rapist or murderer to be unable to cross a border and be free.
FinnishPlatonia lainatakseni: ”Tehtävämme on kulkea nousevaa polkua ja välttää laskevaa polkua”.
To quote Plato: 'It is for us to follow the upward path and avoid the downward path'.
FinnishOn tarkoitus kulkea samaan aikaan kahta tietä, jotka voivat vahvistaa toisiaan.
It is a question of taking two paths at the same time, each of which can strengthen the other.
FinnishMyös komission rahavirrat taitavat kulkea riittävästi EGB: n suuntaan.
The financial support provided by the Commission for the ETUC should also be adequate.
FinnishHiekkapohjainen vesi oli kirkasta, käännyimme ja aloimme kulkea ylävirtaan.
The water was clear running over sand, and we turned and we began to make our way upstream.
FinnishKuten sanottu, vakauden ja demokratian on aika kulkea käsi kädessä.
As has been said, it is time that stability and democracy went hand-in-hand.
FinnishViro on yrittänyt kulkea toista tietä ja se on hakenut myös NATO-jäsenyyttä.
Estonia has followed a different path in seeking also to join NATO.
FinnishYksinkertaistamisen tulee myös kulkea yhdessä tekniseen kehitykseen sopeutumisen mukana.
The simplification shall also be followed up by an adaptation to technological developments.
FinnishTätä komission ja parlamentin yhteistyön tietä haluan kulkea eteenpäin yhdessä teidän kanssanne.
I would like us to take this path of cooperation between Commission and Parliament .
FinnishOn tosiaankin kyse kansainvälisestä elimestä, emmekä me eurooppalaiset voi kulkea kukin eri tahtiin.
This is in fact a world-wide agency, and we Europeans cannot march out of step.
FinnishOn tärkeää suunnata katse eteenpäin ja kulkea samaan suuntaan.
What is important is to keep our eyes on the horizon and to keep working towards it.
FinnishOn siis ymmärrettävä, mikä on hyödyllistä ja kannattaako tätä tietä kulkea eteenpäin.
So, we need to understand what is useful and whether it is worthwhile continuing along this route.
FinnishKaikki ovat kuitenkin tietoisia siitä, että unioni voi kulkea oikeaan suuntaan vain yhdessä.
However, everyone is aware that Europe can only move forward jointly in the right direction.
FinnishPuheenjohtajamaa Luxemburgilla on vakaa tahto kulkea tähän suuntaan, jos yksimielisyys löytyy.
The Luxembourg Presidency firmly intends to move in this direction, if there is unanimity.
FinnishSuunta, johon me kaikki haluamme kulkea, kuvataan parlamentin mietinnön johdanto-osan K kappaleessa.
The direction we all want to take is described in recital K of your report.