"kuljettaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"kuljettaa" englanniksi

FI kuljettaa
volume_up
[kuljetan|kuljettanut] {verbi}

Matkustajat voivat kuljettaa nesteitä ruumaan menevissä matkatavaroissa.
Passengers may also carry liquids in their checked baggage for carriage in the hold of an aircraft.
Helppo kuljettaa mukana ja käyttää pienissä työtiloissa.
Easily carry and use on small workspaces.
Siten meidän ei tarvitsisi kuljettaa mukanamme kolmea, neljää tai viittä erilaista korttia.
Then we wouldn 't have to carry around three, four or five different cards.
Ota yhteyttä eläinlääkintäviranomaisiin, jos aiot kuljettaa eläimiä.
Contact the relevant veterinary authorities if you are planning to transport animals.
Silloin ei tarvitse kuljettaa lihaa tai eläimiä.
Then you have no need to transport any meat or transport any animals.
Maataloustuottajat voivat kuljettaa omia vasikoitaan enintään 50 kilometrin matkan.
When farmers transport their own calves, they can do so for up to 50 km.
kuljettaa (myös: ajaa työkseen)
Siihen voidaan lastata ja sillä voidaan kuljettaa tavaraa jopa muun kuin sen jäsenvaltion alueella, josta käsin kuorma-autoa liikennöidään.
They can even pick up and deliver loads within a Member State other than their country of origin.
Yhdistetyt kuljetukset olisivat ilman muuta paremmassa asemassa, jos asiakkaiden tavarat voitaisiin kuljettaa ja toimittaa perille silloin, kun pelkät maantiekuljetukset on kielletty.
Obviously combined transport would have a major advantage if clients could have their goods moved and delivered when unimodal road haulage was forbidden.
Nestekaasun osalta tilanne on todellakin se, että tieliikennemääräysten piiriin kuuluvat esimerkiksi huoltoasemalle nestekaasua kuljettavat säiliöautot.
As far as LPG is concerned, of course, the situation is that road traffic regulations cover the question of, say, tankers of LPG being delivered to a filling station.
Asia koskee piakkoin hyväksyttävää säädöstä, jonka mukaan lentoyhtiöiden 60-65-vuotiaat lentäjät voivat kuljettaa rahtiliikennettä kaikkialla Euroopassa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.
It concerns the issue of the regulation which is shortly to come in which will enable airline pilots between the ages of 60 and 65 to fly freight traffic throughout Europe, with one exception.
kuljettaa (myös: ajaa, kulkea, ratsastaa)
Kuten puheenjohtaja Sarkozy totesi, näiden kahden politiikan on kuljettava käsi kädessä.
As President Sarkozy said, the two policies must ride together.
Tänä päivänä varas ei vaivautuisi viemään kuorma-autoa; hän lataisi kirjan vain laittomasti kannettavalle tietokoneelleen tai mp3-soittimeensa ja kuljettaisi sen rajan yli.
But today the thief would not bother stealing a truck; he would simply illegally download it on to his laptop or MP3 player and carry it across the border.
Kuljetus siirtyy Suomenkin osalta venäläisille laivoille, jotka sitten rekoilla kuljettavat tavarat Suomeen, koska Venäjä ei tule ratifioimaan tätä IMO:n päätöstä.
Cargo for Finland is transferred to Russian ships, which then take the goods to Finland on trucks, because Russia is not going to ratify this decision by the IMO.

Esimerkkejä "kuljettaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMinulta vietiin juusto, jota halusin kuljettaa, siksi, että se oli levitettävää!
In my case, I lost all the cheese I wanted to bring because it was tartinable!
FinnishEläimiä ei saa kuljettaa yli kahdeksaa tuntia, mutta kukaan ei valvo asiaa.
Animals may be transported for no more than eight hours but nobody checks this.
FinnishEläimiä voidaan kuljettaa ja niitä kuljetetaan kunnioittamalla täysin niiden hyvinvointia.
Animals can be, and are being, transported with full respect for their welfare.
FinnishTarvitaan lääkäreitä ja tarvitaan tapa kuljettaa haavoittuneet pois Libyasta.
Doctors are needed, and there needs to be a way of transporting the wounded out of Libya.
FinnishYdinjätettä ei saisi koskaan kuljettaa tiheästi asuttujen alueiden halki.
Nuclear waste should never be transported through densely populated areas.
FinnishOn varmasti järkevämpää kuljettaa enemmän tavaroita meritse kuin maanteitse.
It is certainly sensible to ship more goods by sea rather than by road.
FinnishKäytämme siitä alle prosentin, ja sitä ei tarvitse kuljettaa mihinkään.
We use less than one percent of this and it does not have to be transported anywhere.
FinnishPelkkä kielto kuljettaa tavaroita maanteillä lauantaisin ja sunnuntaisin ei yksin riitä.
It would not be enough just to ban transporting goods by road at weekends.
FinnishTämä saa miettimään, oliko eläimet tarkoitus kuljettaa Ferrarilla.
This makes you wonder whether these animals were to be transported in a Ferrari.
FinnishRaha on tietyssä määrin kuin buddhismi, pieni ajoneuvo, joka kuljettaa tietoa.
Currency is rather like Buddhism, it is a small vehicle for the transmission of information.
FinnishNe voivat huomenna kuljettaa yhtä hyvin aseita tai terroristiryhmiä.
Tomorrow they could just as easily be carrying weapons or terrorist groups.
FinnishSe on myös alue, jonka kautta voitaisiin kuljettaa energialähteitä Eurooppaan.
It is also a territory which could provide routes for the transfer of energy sources to Europe.
FinnishTämä merkitsee, että eläimiä voidaan kuljettaa myös keskipitkiä matkoja.
This means that animals can also be transported over medium distances.
FinnishSe kuljettaa niin paljon happea, että teoriassa sitä voisi hengittää.
And it's so high in oxygen levels that in theory you could breathe it.
FinnishKannettavat tietokoneet voivat olla akkukäyttöisiä, joten niitä voi kuljettaa mukana.
Laptops can operate on batteries, so you can take them anywhere.
FinnishNykyaikaisen säilöntätekniikan avulla lihaa voidaan kuljettaa kaukaisillekin alueille.
Modern methods of preservation make the export of meat even to distant areas thoroughly feasible.
FinnishSillä on paljon ympäristöystävällisempää kuljettaa ne tavarat rautateitse tai vesitse.
Because this freight can be carried by rail and by water in a manner far kinder to the environment.
FinnishEsimerkiksi mausteita voidaan kuljettaa erittäin pitkiä matkoja.
Spices, for example, can be transported over extremely long distances.
FinnishNoin 50 prosenttia maailman laivaston vetoisuudesta kuljettaa myrkyttömiä aineita irtotavarana.
Approximately 50% of the world's shipping tonnage carries non-toxic substances as bulk goods.
FinnishEURATOMin tekstin mukaan jätettä voidaan kuljettaa EU: n sisällä.
Under the Euratom Treaty waste may be moved within the EU.