"korottaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"korottaa" englanniksi

FI

korottaa [korotan|korottanut] {verbi}

volume_up
Jos pääset sotilaalla vastustajan päätyyn, voit korottaa sen torniksi, hevoseksi, lähetiksi tai kuningattareksi.
Advance a pawn clear across the board, and you can promote it to rook, knight, bishop, or queen.

Esimerkkejä "korottaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishIrtotupakan valmistevero pitää korottaa yhtä suureksi kuin savukkeiden valmistevero.
The tax on rolling tobacco must raised to the same level as tax on cigarettes.
FinnishMinun mielestäni voimme alkaa korottaa maitokiintiöitä asteittain jo tänään.
I believe we can start on the gradual process of increasing milk quotas from today.
FinnishOn hyvin tärkeää korottaa sitä ikää, jossa ihmiset poistuvat työmarkkinoilta.
Delaying the average age at which people leave the labour force is crucial.
FinnishTämä aiheuttaa ylimääräistä liikennettä ja korottaa ajoneuvojen ostohintoja.
This results in needless movement of vehicles and in higher purchase prices for them.
FinnishEmme kuitenkaan katso, että EU:n talousarvion yleistä tasoa on tarpeen korottaa.
However, we do not believe that the overall level of the EU budget needs to be increased.
FinnishHän ehdottaa, että rahoitusnäkymiä voitaisiin korottaa noin 875 miljardilla eurolla.
He suggests that it would be possible to put forward some EUR 875 billion.
FinnishEn kuitenkaan katso, että EU:n talousarvion yleistä tasoa on tarpeen korottaa.
However, I do not believe that the overall level of the EU budget needs to be increased.
FinnishTätä tarkoitusta varten pitäisi koulutusohjelmien tukivaroja korottaa tarvetta vastaavasti.
The amount of funding for our educational programmes should be increased to meet this need.
FinnishKomissio ei voi sanella jäsenvaltioille, mitä veroja ne voivat korottaa tai alentaa.
The Commission cannot dictate to the Member States what specific taxes they can increase or reduce.
FinnishPuhemiehistön johtopäätöksen mukaan avustajista maksettavia korvauksia pitäisi korottaa 20 prosenttia.
The Bureau concludes that expenses for assistants should be increased by 20%.
FinnishNäissä olosuhteissa on luonnollisempaa pikemminkin alentaa eläkeikää kuin korottaa sitä.
Given these circumstances, it is more obvious to lower, rather than increase, the pensionable age.
FinnishSiksi mielestäni on aivan turhaa korottaa seuraavan vuoden varastoitavan viljan määrää yli 5 %: iin.
Therefore I see little point in raising set-aside above 5 % for next year.
FinnishMielestäni kiintiötä ei saa enää korottaa ilman markkinoiden analysointia.
I am of the opinion that there should be no further increases in the quota without a market analysis.
FinnishSen jälkeen vastataan kysymykseen, pitääkö Vietnamille annettavan eurooppalaisen avun määrää korottaa.
Then we will answer the question of whether European aid for Vietnam should be increased.
FinnishJatkossa tukia ei ole myöskään syytä enää korottaa.
Neither in the future should there any longer be any increase in financial support.
FinnishNiiden tukien osuus, joita käytetään yhteisön tarkoituksiin, on määrä korottaa 20 %: sta 40 %: iin.
The proportion of aid to be used for common objectives should be increased from 20 % to 40 %.
FinnishSen vuoksi olemme äänestäneet kaikkia niitä tarkistuksia vastaan, joiden tarkoituksena on korottaa tukia.
We have therefore voted against all amendments aimed at increasing aid.
FinnishVai onko tarkoitus vain korottaa ääntä ja suunnitella diplomaattisia ja taloudellisia seuraamuksia?
Or simply a matter of using a harsher tone and coming up with diplomatic or economic sanctions?
FinnishVastustamme myös jäsenvaltioille annetun mahdollisuuden poistamista korottaa 35 prosenttiin...
We shall also vote against the abolition of the facility for the Member States to increase to 35% ...
FinnishAvustusrahoiksi myönnetty 25 miljoonan summa on riittävä nyt, mutta sitä pitänee korottaa myöhemmin.
The 25 million aid package is sufficient for now, but will need to be increased at a later date.