FI korjata
volume_up
[korjaan|korjannut] {verbi}

Niinpä tuli tarpeelliseksi korjata sopimuksen heikot kohdat.
It thus became necessary to amend the weak points in the treaty.
Haluaisin korjata sen, mitä sanatarkoissa istuntoselostuksissa lukee.
I would like to amend what is in the verbatim report.
Haluaisin näin ollen korjata nämä kaksi lukua.
I would therefore like to amend these two figures.
Voit korjata yksittäisen sanan sanomalla "Korjaa" ja sen jälkeen korjattavan sanan.
To correct a single word, say "correct" followed by the word that you want to correct.
Jos haluat korjata tiedot, valitse asianmukainen välilehti ja päivitä sisältö.
To correct the information, click the appropriate tab, and update the content.
Valitse kuva, jota haluat korjata, ja valitse sitten työkaluriviltä Korjaa.
Click the picture you want to correct, and then, on the toolbar, click Fix.
Tilanteen voi korjata asentamalla oikean näyttösovittimen ohjaimen.
To fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
Kyllä, sinun pitäisi yrittää korjata synkronointivirheet, mutta synkronointivaroituksia ei tarvitse korjata.
Yes, you should try to fix sync errors, but you don't have to fix sync warnings.
Voit yrittää korjata ongelman myös laitteiston ja laitteiden vianmääritystä käyttämällä.
You can try using the Hardware and Devices troubleshooter to fix the problem.
Toivon, ettei tätä järjestelmää yritettäisi nyt korjata.
Please do not try to mend this system.
Näin tapahtuu samaan aikaan kun Yhdysvallat yrittää korjata välejään EU:hun ja tarvitsee apuamme.
This is happening at a time when the US is anxious to mend fences with the EU and needs our help.
Hyvä komission jäsen, meillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tapana sanoa: jos tavara ei ole rikki, sitä on turha korjata.
We have a saying, Commissioner, in the UK, if it is not broke, don't mend it.
Nyt me alamme korjata niitä hedelmiä, jotka saadaan siitä, että rautaesirippu on poistunut.
Now we are starting to reap the rewards of bringing down the Iron Curtain.
Ei kuitenkaan pidä ainoastaan korjata satoa, vaan sen lisäksi on myös kylvettävä ja viljeltävä.
But, of course, it is not sufficient to reap the harvest, but we must also sow seeds and tend the crop.
Emme voi korjata sisämarkkinoiden hyötyjä ja olla samalla välittämättä vastuuttomasta talouspoliittisesta päätöksenteosta.
We cannot reap the benefits of the single market on the one hand and ignore reckless economic policy-making on the other.
Tänään meidän käsittelyssämme olevalla ehdotuksella on tarkoitus korjata asia.
The proposal under discussion today is intended to rectify the current situation.
Toivottavasti vuosien 2008–2009 tarkistuksessa tulee tilaisuus korjata asia.
We hope that the 2008 – 2009 review will create an opportunity to rectify this.
Meidän ongelmamme oli siis korjata tämä ensimmäisen käsittelyn neuvotteluissa.
It was our task therefore to rectify this in our consultations at the first reading.
korjata (myös: parantaa)
Direktiiviluonnoksen tarkoituksena on korjata tämä puute suhteellisuuden takaamiseksi.
This proposal seeks to remedy this deficiency with an eye to proportionality.
Komission esittämän valtuutusdirektiivin tarkoituksena on korjata tämä tilanne.
The purpose of the authorisation directive submitted by the Commission is to remedy this.
Ehkä saatte vielä mahdollisuuden korjata tilanteen lähitulevaisuudessa.
Perhaps you will still have the chance to remedy this situation in the near future.
Näin ollen virhettä yritetään nyt korjata toimielinten välisellä sopimuksella.
So now we are trying to repair this mistake through an institutional agreement.
Vaikka varaosia olisikin saatavilla, hallituksella ei olisi varaa korjata laitteita.
Even if spares were available the government could not afford to repair them.
Valitse käyttöjärjestelmä, jonka haluat korjata, ja valitse Seuraava.
Select the operating system you want to repair, and then click Next.
Mielestäni meidän täytyy korjata pikaisesti Dublinin sopimusta tältä osin.
I think we urgently need to revise and add to the Dublin agreement on this point.
Toisaalta on äärettömän vaikeaa korjata erittäin myrkyllisten aineiden raja-arvoja alaspäin.
On the other hand, it is exceptionally difficult to revise the limit values for highly toxic substances downwards.
Napauta sanaa ja korjaa se tarvittaessa niin, että sana, jonka haluat lisätä sanastoon, tulee näkyviin.
Tap the word and, if necessary, revise it so that the word that you want to add to the dictionary appears.
Tämä asia Euroopan unionin jäsenmaiden pitäisi korjata.
This is something that the Member States of the European Union should put right.
Tilanne on dramaattinen, ja nyt on oiva tilaisuus korjata epäkohdat. Miten?
This is a dramatic situation and this should be a good opportunity to put it right.
Kuten Arktiksella -- meillä on ainoa mahdollisuus, juuri nyt, korjata tilanne.
Such as the Arctic -- we have one chance, right now, to get it right.
korjata (myös: paikata)
volume_up
to bodge [bodged|bodged] {v.} [Brit. eng.]
Ennen kaikkea se korjaa epäsymmetrisyyden kauppamarkkinoilla, joilla Eurooppaa pidetään ainoana suurena alueena, jolla ei ole pakollista alkuperämerkintää koskevaa lainsäädäntöä.
Above all it will correct the asymmetry on the trade markets, which sees Europe as the only large area lacking a regulation on compulsory origin marking.
korjata (myös: kunnostaa)

Esimerkkejä "korjata"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishNyt on aika korjata väärinkäsitykset, ja tämä työ on aloitettu Cunhan mietinnössä.
It is time to set the record straight, and the Cunha report sets out to do this.
FinnishTämä on sivustoon liittyvä ongelma, jota ei voi korjata Internet Explorerissa.
This is a website-related problem, and cannot be corrected in Internet Explorer.
FinnishMiten korjata juridinen virhe, kun sen seurauksena on annettu kuolemanrangaistus?
How can judicial errors be rectified once the death penalty has been carried out?
FinnishNäitä osia ei voida korjata ilman tiettyjä autonvalmistajilta saatavia tietoja.
These cannot be repaired without particular information from the car manufacturer.
FinnishTämä lienee mielestäni täydellinen väärinkäsitys, joka voidaan kuitenkin korjata.
In my view, this would be a complete misapprehension, but it can be rectified.
FinnishSe nopeuttaa prosessia, jonka avulla tämä epätyydyttävä tilanne voidaan korjata.
It will speed up the process of getting rid of this unsatisfactory situation.
FinnishEllei tilannetta korjata, sillä voi olla vakavia seurauksia tulevaisuutta ajatellen.
If redress is not provided, this could have serious implications for the future.
FinnishNäin käy siis ilmi, että pienten elinten kohdalla voidaan korjata yhtä sun toista.
So there is room for the smaller institutions to clean up their act a little.
FinnishLopuksi minun täytyy korjata tarkistusehdotuksessa oleva käsitteellinen epätarkkuus.
In conclusion, let me clear up an imprecision in the wording of the amendment.
FinnishOli hyvä, että tarkistitte asian, mutta yksiköt olivat jo ehtineet korjata virheeni.
It was worth having it checked, but the services had already rectified my mistake.
FinnishTilannetta voitaisiin korjata yksinkertaistamalla hallinto- ja rahoitussääntöjä.
The situation could be improved by simplifying the administrative and financial rules.
FinnishJoitakin ongelmia ja ratkaisuja voi tarkastella ja korjata vain järjestelmänvalvoja.
Some problems and solutions can only be viewed and fixed by an administrator.
FinnishPaikalliset ihmiset tietävät, mistä kenkä puristaa ja miten asia voidaan taas korjata.
The people on the spot know where the shoe pinches and how it can be made to fit.
FinnishMinun mielestäni lehdistön pitäisi lopultakin korjata tapojaan tässä asiassa.
It is my view that when it comes down to it the press has to reform itself.
FinnishHyvä uutinen on, että ne kaikki voidaan korjata, ja toimia toteutetaan tämän vuoksi.
The good news is that they can all be remedied and action is being taken to do this.
FinnishKomissio on tarkastellut erilaisia vaihtoehtoja, joilla tilannetta voitaisiin korjata.
It has considered a number of options which may allay the concerns expressed.
FinnishMietinnön epätasaisuudet voidaan onneksi korjata esitetyillä tarkistuksilla.
Fortunately, these imbalances in the report can be corrected by the amendments tabled.
FinnishAsenteita voidaan korjata ainoastaan vuoropuhelun ja tiedotuksen kautta.
Only dialogue and information will make it possible to move public opinion forward.
FinnishKansainvälistä oikeutta on rikottu, mutta nyt on mahdollisuus korjata asia.
Although international law has been violated, there is now a chance to reestablish it.
FinnishUseimpia vioittuneita tiedostoja ei voi korjata, joten ne kannattaa poistaa tai korvata.
Most corrupted files can't be repaired and you should delete or replace them.