"kommentoida" - Englanninkielinen käännös

FI

"kommentoida" englanniksi

FI kommentoida
volume_up
[kommentoin|kommentoinut] {verbi}

Voisitteko kommentoida lyhyesti sen vaikutuksia tämäniltaiseen esityslistaan.
Could you comment briefly on the implications for the agenda this evening.
Näitä meneillään olevia tutkimuksia ei ole mahdollista nyt kommentoida enempää.
It is not possible to comment further on these ongoing investigations.
Sen vuoksi puheenjohtajamaa ei näe mitään syytä kommentoida näitä kannanottoja.
The presidency therefore sees no occasion to comment on these statements.
Samanlaisin ajatuksin haluaisin kommentoida myös Kroatian tapausta.
With the same thing in mind, I should also like to make a remark about Croatia.
Haluaisin kommentoida lyhyesti ponnistelujamme ohjaavia periaatteita.
I would like to make a brief remark regarding the principles that guide our efforts.
Hän saattaa haluta kommentoida asiaa myöhemmin lyhyesti.
Later she may wish to make a brief remark.
kommentoida (myös: huomauttaa)
(SV) Huomaan, että neuvosto ei ole paikalla kommentoimassa sopimusta.
(SV) I note that the Council is not here to comment on this agreement.

Esimerkkejä "kommentoida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishHaluan kommentoida myös joitakin tuontielintarvikkeista esitettyjä huomautuksia.
I would also like to make reference to some comments made about imported food.
Finnish   – Arvoisa puhemies, haluan kommentoida lyhyesti edellisen puhujan puheenvuoroa.
   Mr President, I should like to respond briefly to what the last speaker said.
FinnishHaluaisin onnitella kollegaani Gabriele Albertinia ja kommentoida muutamaa asiaa.
I would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
Finnish. – Arvoisa puhemies, haluan kommentoida tätä aihetta esittelijän puolesta.
   . – Mr President, I wish to speak to this topic on behalf of the rapporteur.
FinnishKysyisin häneltä, voisiko hän vielä kommentoida tätä tämän istunnon aikana.
I would like to ask her if she could say anything about this during this sitting.
FinnishHaluan vain kommentoida muutamia keskustelun aikana mainitsemianne seikkoja.
Allow me simply to return to a number of points you raised during the debate.
FinnishErityisesti toivoin, että olisitte voinut kommentoida kahta eri kysymystä.
In particular, there are two areas on which I thought you might have responded.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kommentoida kahta kysymystä lyhyesti.
Mr President, ladies and gentlemen, I should like to address two issues briefly.
FinnishEn halua kommentoida sitä, vastustavatko vai kannattavatko he perustuslakia.
I do not wish to express an opinion as to whether there is bias one way or the other.
FinnishPuheenvuoro on kuitenkin jäsen Ortuondolla, jos hän haluaa kommentoida asiaa.
In any case, Mr Ortuondo has the floor if he feels that this concerns him.
FinnishItse haluaisin kommentoida muutamia huomattavasti maanläheisempiä ongelmia.
I would like to say something about some rather more down-to-earth problems.
FinnishHaluan aluksi kommentoida tapaa, jolla neuvosto suhtautuu parlamenttiin.
I would like to start by commenting on the way the Council deals with Parliament.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin kommentoida lyhyesti jäsen von Wogaun äskeisiä sanoja.
Mr President, I should like to pick up briefly on what Mr von Wogau said.
FinnishArvoisa puhemies, haluan kommentoida muutamaa asiaa tässä keskustelussa.
Mr President, I would like to make a few comments in reference to this debate.
FinnishEn käsittele sitä sen enempää, vaikka haluankin kommentoida lyhyesti sen sisältöä.
I shall not dwell on it, though I would like to make a few brief comments on the content.
Finnish   Arvoisa puhemies, aluksi haluan kommentoida EU:n toimintaa oikeus- ja sisäasioissa.
   Mr President, let me begin by commenting on EU action on justice and home affairs.
FinnishSeuraavaksi haluan kommentoida muutamalla sanalla tulevia painopistealueitani.
I would now like to say a few words about my priorities for the future.
FinnishHaluan kommentoida ainoastaan Thessalonikin CEDEFOPia koskevaa kysymystä.
I wish to address my remarks solely to the issue of CEDEFOP in Thessaloniki.
FinnishHaluaisin kommentoida äskettäin esiteltyjen mietintöjen joitain kohtia.
I would like to respond to several points regarding the two reports just presented.
FinnishHaluaisin kommentoida lyhyesti kahta mietintöön liitettyä tarkistusta.
A brief word about the two amendments that have been introduced to the report.