FI

koko {substantiivi}

volume_up
koko (myös: suuruus)
Koko komission on tartuttava yhteisesti tämän ulottuvuuden käsittelyyn.
This dimension must be addressed by the Commission as a whole.
Pohjoismaita on neljä, mutta pohjoinen ulottuvuus käsittää koko Pohjois-Euroopan.
There are four Nordic countries; the Northern Dimension encompasses the whole north of Europe.
Komission koko ja maantieteellinen ulottuvuus on syytä pitää mielessä.
The Commission’s size and geographical dimension must be borne in mind.
koko (myös: suuruus, pohjuste, liisteri)
Napsauta Sivu-painiketta ja valitse sitten haluamasi koko Tekstikoko-valikosta.
Click the Page button, click Text Size, and then click the size you want.
Napsauta Koko ja napsauta sitten viivan kokoa, joka määrittää viivan paksuuden.
Click Size, and then click a line size, which determine the thickness of the line.
Napsauta Koko ja napsauta sitten viivan kokoa, joka määrittää viivan paksuuden.
Click Size, and then click a line size, which determines the thickness of the line.
Tämä muoto tarjoaa parhaan äänenlaadun, vaikkakin tiedoston koko saattaa kasvaa.
This format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Tämä muoto tarjoaa parhaan äänenlaadun, mutta se lisää tiedoston koko.
This format provides the best audio quality, but it increases the file size.
Tämä muoto saattaa pienentää tiedoston kokoa, mutta kopiointi saattaa myös kestää kauan.
This format can reduce the file size, but ripping might also take longer.
Tärkeimmät vaatimukset ovat tietysti saman raideleveyden ottaminen käyttöön koko Euroopassa, erityisesti siellä, missä yli kaksi maata toimii yhteistyössä.
The main requirements are, of course, to harmonise the gauge throughout Europe, especially where more than two countries cooperate.
Kaikki jäsenvaltiot tuntevat nahoissaan rahoituskriisin koko laajuudessaan.
All Member States are feeling the full magnitude of the financial crisis.
Sen koko on vastaava kuin 300 miljoonan asukkaan Yhdysvalloilla, niinpä se on saman suuruusluokan talous.
This compares with 300 million in the United States and thus represents an economy of the same order of magnitude.

Esimerkkejä "koko"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä on siis selvästi suuri ja koko Euroopan yhteisön alueelle levinnyt ongelma.
So this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
FinnishViides näkökohta, joka on koko rakenteen kannalta keskeinen, seuraa edellisestä.
My fifth point, which is at the heart of the whole structure, follows from that.
FinnishPitkällä aikavälillä protektionistiset toimet olisivat haitallisia koko EU: lle.
In the long term the whole of the EU would lose from protectionist intervention.
FinnishKoko maailma tietää ja tunnustaa EU:n humanitaarisen avun keskeisen merkityksen.
The whole world knows and recognises the key role of the EU in humanitarian aid.
FinnishMielestäni koko komission täytyy olla paikalla tämän keskustelun loppuun saakka.
I consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
FinnishMeillä on enemmän muoti- ja laatumerkkejä kuin koko muulla maailmalla yhteensä.
We have more fashion and quality brands than the rest of the world put together.
FinnishSitten ojennamme kansalle koko sopimuksen ja kysymme: "Mitä mieltä olette tästä?"
And then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
FinnishParlamentti on osoittanut syvän mielenkiintonsa koko neuvottelumenettelyn ajan.
This Parliament has shown its great interest throughout the negotiation process.
FinnishHän vain lopetti koko ajatusprosessin, ja teki jotakin täysin ennennäkemätöntä.
He just stopped that whole mental process and he did something completely novel.
FinnishHuomautan vielä, että koko prosessia tarkastellaan perusteellisesti vuonna 2004.
Finally, on this point, there will be a full review of the whole process in 2004.
FinnishHän antoi jäsenelle siis yleisen erivapauden, mikä romuttaisi koko järjestelmän.
He gave him a blanket exemption, which would make nonsense of the whole system.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, kiitos kun käytitte koko nimeäni.
on behalf of the EFD Group. - Madam President, thank you for using my full name.
FinnishSe sisältää, kuten esittelijä on hahmotellut, koko joukon myönteisiä ehdotuksia.
It contains, as the rapporteur has outlined, a whole range of positive proposals.
FinnishAjan mittaan tämä uhkaa vahingoittaa koko ekosysteemiä kyseisillä kalastusvesillä.
In time this risks damaging the whole ecosystem in the fishing waters concerned.
FinnishKoko maailma haluaa rauhaa, ja ihmiset haluavat vapautta, myös uskonnonvapautta.
The whole world wants peace, and people want freedom, including religious freedom.
FinnishVakautus- ja assosiaatiosopimus on väline, jota on käytettävä koko matkan ajan.
The Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
FinnishTällä tavoin sille saadaan julkinen legitimiteetti koko vapaassa länsimaailmassa.
In this way it will gain a public mandate and public legitimacy in the free West.
FinnishTiedämme, että on mahdotonta auttaa koko kohdeyleisöä yhdellä ainoalla toimella.
We know how difficult it is to reach the whole of a target group with any measure.
FinnishJättäkää nämä kansat rauhaan, ennen kuin levitätte sodan koko Balkanin alueelle.
Leave those peoples alone, before you spread more general conflict in the Balkans.
FinnishKoko maailma avautuu yrityksille kauppapaikaksi ilman liian suuria investointeja.
Without having to make a huge investment, firms now have a global market place.