"kiistaton" - Englanninkielinen käännös

FI

"kiistaton" englanniksi

FI

kiistaton {adjektiivi}

volume_up
EWL:n asialista on selkeä ja kiistaton - se edistää naisten näkemyksiä, prioriteetteja ja etuja.
The agenda pursued by EWL is clear and incontrovertible - to promote the concerns, priorities and interests of women.
Onhan kiistaton tosiasia, että Slovakia ei ole vielä mukana neuvotteluprosessissa vain siksi, että sillä oli poliittisia puutteita.
It is quite clear that the reason that Slovakia has not yet been included in talks is because there were political deficits.
Lisäksi meidän pitää antaa Amsterdamin sopimuksen käsitteille, eli vapaudelle, turvallisuudelle ja oikeudelle, selvä ja kiistaton sisältö.
Furthermore, we must give the concepts of freedom, security and justice enshrined in the Amsterdam Treaty a clear and precise meaning.
Yhtä kiistaton tosiasia on se, että tämä oli virhe ja me maksamme nyt sen seurauksista.
An equally incontrovertible fact is that this was a mistake and we are paying the consequences.
EWL:n asialista on selkeä ja kiistaton - se edistää naisten näkemyksiä, prioriteetteja ja etuja.
The agenda pursued by EWL is clear and incontrovertible - to promote the concerns, priorities and interests of women.
EIP:n myönteinen rooli kriisin aikana on kiistaton.
The positive role played by the EIB during the crisis is incontrovertible.
kiistaton (myös: kieltämätön)
   – Arvoisa puhemies, globalisaatio on kiistaton tosiasia ja käynnissä oleva prosessi.
   – Madam President, globalisation is an indisputable reality and an ongoing process.
Arvoisa puhemies, unionin teollisuuden merkitys on kiistaton.
The importance of European industry is indisputable.
EIP:llä on EU:n välineenä kiistaton tehtävä tukea talouden kehitystä.
The EIB's role as an EU instrument for supporting economic development is indisputable.
kiistaton (myös: kiistämätön)
Hänen mietinnössään on yksi kiistaton tosiseikka: Berliinissä hyväksytty otsake 4 ei välttämättä riitä, jos lisäämme siihen vielä uusia rahoitussitoumuksia.
There is an irrefutable fact in her report: category 4, which was approved in Berlin, may become insufficient if we continue to add the funding of new commitments.
. - (EL) Eurooppa-neuvoston maaliskuiset päätökset ovat jälleen kiistaton todiste EU:n roolista rahanvaltaan perustuvien valintojen edistäjänä.
. - (EL) The decisions taken by the European Council in March are yet further irrefutable proof of the role of the ΕU as a mechanism for promoting the choices of capital.

Esimerkkejä "kiistaton"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishYhteisön laajuisen turvallisuuspolitiikan tarve on nähdäkseni kuitenkin kiistaton.
The need for a Community safety policy, however, is, in my view, beyond dispute.
FinnishSe on kiistaton oikeus, joka pitäisi myöntää kaikille Thaimaan kansalaisille.
That is an undeniable right, and one that should be granted to all Thai people.
FinnishTässä tapauksessa koko yhteiskunnalle koituva hyöty olisi varmasti kiistaton.
In this case, the benefit to the whole of society would certainly not be questioned.
FinnishTyöväenluokalla on kiistaton oikeus lakkoilla ja osoittaa mieltään toukokuun 1. päivänä.
The working class has the inalienable right to strike and demonstrate on 1 May.
FinnishUrheilulla on myös kiistaton kasvatuksellinen merkitys, aivan kuten mietinnössä mainitaan.
Unquestionably, sport is also of educational importance, as the report mentions.
FinnishEurooppalaisen laivanrakennusteollisuuden strateginen merkitys on kiistaton.
The strategic importance of the European shipbuilding industry is evident.
FinnishNyt 10 vuoden jälkeen on tunnustettava, että euro on kiistaton menestys.
After 10 years, it has to be recognised that the euro is an unquestionable success.
FinnishToisen kielen puhuminen oman äidinkielen lisäksi on kiistaton osoitus avoimesta mielestä.
Speaking a language other than one' s mother tongue undoubtedly broadens the mind.
FinnishTässä on kiistaton mahdollisuus alueidemme rahoitukselle ja kasvulle.
There is undeniable potential here for financing and growth for our territories.
FinnishSeuraavaksi oli löydettävä vankka ja kiistaton oikeusperusta säännöstön käyttöönottoa varten.
Next we needed to find a sound and undisputed legal basis for adopting the code.
Finnish   – Arvoisa puhemies, globalisaatio on kiistaton tosiasia ja käynnissä oleva prosessi.
   – Madam President, globalisation is an indisputable reality and an ongoing process.
FinnishNäiden kahden suosituksen logiikka on kiistaton ja niitä kannattaa pohtia perusteellisesti.
These two recommendations are undeniably logical and deserve serious thought.
FinnishKansallisten vähemmistöjen oikeudet ovat kiistaton osa perusoikeuksia.
The rights of national minorities are an inalienable component of fundamental rights.
FinnishTämä oli kiistaton tosiasia ja vaatimus, sillä me tarvitsemme ratkaisuja.
Now, in the autumn, we have opened the debate with a Council Regulation.
FinnishOn syytä mainita, että tällä patentilla on kiistaton arvo tiedeyhteisölle.
It should be noted that this patent is of undoubted interest for the scientific community.
FinnishKyseessä ei ole vain oikeudenmukainen ja eettisesti kiistaton, vaan myös hyödyllinen asia.
It is not only fair and ethically undeniable, but it is also beneficial.
FinnishYhdenmukaisen yhteisön politiikan tarve on minusta siis kiistaton.
The importance of harmonised European policy is, in my view, beyond dispute.
FinnishEIP:llä on EU:n välineenä kiistaton tehtävä tukea talouden kehitystä.
The EIB's role as an EU instrument for supporting economic development is indisputable.
FinnishKokonaisuudessaan tämä Redondo Jiménezin ehdotus on täysin kiistaton.
Overall, this report by Mrs Redondo Jiménez is thoroughly uncontentious.
FinnishArvoisa puhemies, esittelijämme puolustama tarkistusta 1 koskeva väite on kiistaton.
Mr President, the argument given by our rapporteur is unquestionable in terms of Amendment No 1.