FI

kiinteä {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
Kiinteä suhde lääkärin ja potilaan välillä ei ole riittävä.
A close relationship between doctor and patient is not enough.
Kiinteä yhteistyö ASEAN-maiden kanssa on varmasti toivottavaa.
Close cooperation with the ASEAN countries is clearly desirable.
Kuten esittelijä Kratsa totesi, talouden kehittyminen ja palvelualalle työllistyneiden prosenttiosuus liittyvät kiinteästi toisiinsa.
As Mrs Kratsa said, there is a close connection between the development of an economy and the percentage of employment in the services sector.
Näin niillä kumotaan työntekijöiden perusoikeudet, kuten kiinteä työaika, seitsemän tai kahdeksan tunnin työpäivä ja viisipäiväinen työviikko.
Thus they abolish basic rights of the workers, such as a set working day, eight hours or seven hours, five days a week.
Vähärikkiset polttoaineet ovat kiinteä osa näiden ehdotusten sarjaa, joilla pyritään vähentämään dieselmoottoreiden päästöjä.
Low sulphur fuels are an integral element in these sets of proposals which seek to reduce the amount of emissions from diesel engines.
Tarkistuksessa 4 esitetään, että puupölylle määritetään sellainen kiinteä raja-arvo, joka poistaa työntekijöihin kohdistuvan pienimmänkin vaaran mahdollisuuden.
Amendment No 4 sets out to fix limit values for wood dust at a level which rules out any risk to workers.
Tämä on yksinkertainen kiinteä elin, korva.
This is actually a simple solid organ like the ear.
Tai voin tehdä valinnan ja siirtyä vasemman aivopuoliskoni tietoisuuteen, jossa minusta tulee yksilö, kiinteä olento.
Or, I can choose to step into the consciousness of my left hemisphere, where I become a single individual, a solid.
Euroopalla on vuosituhantinen kiinteä välimerellinen yhteys Lähi-itään ja ainutlaatuista alueen asiantuntemusta.
Europe has a solid, one thousand-year-old Mediterranean connection to the Middle East and an unparalleled knowledge of the region.
Kohlin ja Chiracin kirjeestä ilmenee, että Euroopan kiinteä ydinjoukko tahtoo jäädä odottamaan paikalleen: tästä ei päästä yhtään askelta eteenpäin Euroopan federaation tiellä.
The letter from Chancellor Kohl and President Chirac shows that the hard core of Europe wants to mark time: no further steps on the way to a federal Europe.
2. "maksu t. kustannus"
Tämän lisäksi vuonna 1997 hasselpähkinöitä varten otettiin käyttöön vielä kiinteä erityistuki.
In addition, a separate flat-rate aid for hazelnuts was introduced in 1997.
Kiinteä järjestelmä ei ole tällä hetkellä mahdollinen, ja uskon tämän jatkuvan tulevina vuosina.
A flat rate is not feasible at the moment, and I believe it will remain that way in the coming years.
Mielestäni kiinteä vero ei kuulu Euroopan unionin tulevaisuuteen.
I believe that the future of Europe will not move in the direction of the flat-rate tax.

Esimerkkejä "kiinteä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTyöllisyyspolitiikasta on nyt tullut kiinteä osa eurooppalaista talouspolitiikkaa.
Employment policy has now become a fixed component of European economic policy.
FinnishKouluissa medialukutaidon on oltava kiinteä osa kaikkien tasojen opetussuunnitelmaa.
In schools, media literacy must form an integral part of the timetable at every level.
FinnishAivan kuten todellisessa maailmassa rikollisuus on myös kiinteä osa virtuaalimaailmaa.
Just as in the real world, crime is very much a part of the virtual world.
FinnishEnsimmäinen ratkaisu on mielestäni se, että kiinteä ja liikkuva työ erotetaan toisistaan.
One solution, in my opinion, would be to separate non-mobile jobs from mobile jobs.
FinnishLaadulla on toki hintansa, mutta kiinteä hinta ei yksin takaa laatua.
Though quality has a price, a fixed price does not in itself guarantee quality.
FinnishKoko metsäala on elinvoimaisimmillaan silloin, kun se on kiinteä osa muuta yhteiskuntaa.
The forestry sector as a whole will prosper best if it fits snugly into wider society.
FinnishSen vuoksi kalakantojen säilyttämisen ja markkinapolitiikan välillä vallitsee kiinteä yhteys.
That is why conservation of the fish stocks and market policy are closely connected.
FinnishTämän lisäksi vuonna 1997 hasselpähkinöitä varten otettiin käyttöön vielä kiinteä erityistuki.
In addition, a separate flat-rate aid for hazelnuts was introduced in 1997.
FinnishMyös kiinteä omaisuus, asuinrakennukset ja kulttuurimuistomerkit kokivat vakavia vahinkoja.
There was also serious damage to property, residential buildings and cultural monuments.
FinnishSe on hyvä kannustin, mutta toisaalta se ei motivoi maita, joissa on kiinteä vero.
It is a good incentive, but on the other hand it will not motivate countries with a flat-rate tax.
FinnishValuutallamme keinottelu ei enää kannata, koska meillä on kiinteä valuuttakurssi.
It no longer pays to speculate with our currency, since we have established a fixed conversion rate.
FinnishYleisön osallistumisen on oltava kiinteä osa ympäristöpäätösten tekoa.
Public participation has to become a fully integrated part of environmental decision-taking.
FinnishMielestäni kiinteä vero ei kuulu Euroopan unionin tulevaisuuteen.
I believe that the future of Europe will not move in the direction of the flat-rate tax.
FinnishSillä tulee olemaan erittäin kiinteä yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kanssa.
It will work very closely with the public and private sector.
FinnishPäinvastoin eurooppalaisen parlamentarismin on oltava kiinteä osa eurooppalaista perustuslakia.
On the contrary, Parliament's role must be solidly entrenched in the European constitution.
FinnishKiinteä lisäaika on helppokäyttöinen, ja se voidaan ennakoida tarkasti.
A fixed extension is simple to use and can be foreseen exactly.
FinnishEuroopan unionilla ja Yhdysvalloilla on ollut kiinteä suhde jo pitkään.
For years and years there have been strong ties between the European Union and the United States.
FinnishHaluamme nähdä, että siitä tulee kiinteä osa Amsterdamin perustamissopimusta.
We want to see that cemented in the Treaty at Amsterdam.
FinnishTämä summa ei ole kiinteä, mutta se heijastaa sitä tarvekartoitusta, jonka me olemme toistaiseksi tehneet.
This figure is not fixed, but it reflects the needs assessment we have made so far.
FinnishHeille maksetaan kiinteä palkkio vehnän siemenissä kahden viikon välein.
They are paid a fixed rate in wheat seed every two weeks.