"keventää" - Englanninkielinen käännös

FI

"keventää" englanniksi

FI keventää
volume_up
[kevennän|keventänyt] {verbi}

keventää (myös: tehostaa, virtaviivaistaa)
Joten miksemme kysy näiltä järjestöiltä suoraan, miten menettelyjä voisi keventää?
So why not ask these organisations directly how to streamline procedures?
On syytä muistaa myös keventää parlamentin toimintaa, mikä on jo aloitettukin viime vuosien työn ansiosta.
We should also remember to streamline parliamentary activity, a process which has already begun thanks to action taken over the last few years.
Olisi mielekkäämpää, että tehtäisiin konkreettisia ehdotuksia siitä, miten kansainvälisiä adoptiomenettelyjä voitaisiin keventää ja helpottaa.
It would be more meaningful if concrete proposals are made on how to streamline and facilitate international adoption procedures.
keventää (myös: vapauttaa, rikkoa jää)
Näin voitaisiin keventää palkkaverotusta merkittävästi.
In this way we could lighten the income tax burden considerably.
Kukaan ei voi muuttaa menneisyyttään, vaan ainoastaan keventää muistojaan, kuten monet tekevät.
Nobody can change his past, only lighten his memories, as many people do.
Olisimme halunneet keventää seuraamuksia, mutta meidän täytyi suostua niihin osana kompromisseja.
We would have preferred to lighten the penalties, but we had to agree to them as part of the compromises.

Esimerkkejä "keventää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTämä puolestaan keventää kansallisten hallintovirastojen suunnittelutarpeita.
This will, in turn, ease the planning requirements for national administrations.
FinnishIhmiset eivät ole ymmärtäneet, ettei sitä voida keventää öljytuotteiden osalta.
The people do not therefore understand why this cannot extend to oil products.
FinnishSen ainut tarkoitus on keventää näistä toimista vastuussa olevien omaatuntoa.
The only intention is to soothe the consciences of those responsible for such actions.
FinnishOn siis perusteltua keventää rahapolitiikkaa eri puolilla maailmaa jonkin verran.
Some easing of global monetary conditions is therefore warranted.
FinnishRaskasta hallintoa tulee keventää muun muassa siirtymällä yhden rahaston käytäntöön.
The administrative load must be lightened, for example, by switching to the 'one fund' principle.
FinnishTämä on oikea keino yksinkertaistaa ja keventää Euroopan unionia.
This is the right approach to achieving a simpler and leaner Europe.
FinnishVaatimuksia ei pidä keventää, mutta vaatimuksien täyttämistä tulee helpottaa.
It is not the easing of requirements that is needed, but the facilitation of meeting those requirements.
FinnishToivottavasti se keventää pk-yritysten hallinnollista rasitusta.
I hope it leads to a reduction of the administrative burden on SMEs
FinnishSe voisi keventää esityslistaa aivan tämän illan päätteeksi.
That would end pressure on the agenda right at the end of this evening.
FinnishVerotulojen ansiosta voitaisiin keventää EU:n jäsenvaltioiden nykyisiä maksuosuuksia EU:n talousarviosta.
The tax revenues could moderate payments EU Member States currently make to the EU budget.
FinnishMinusta se on hyvä syy keventää laivan lastia.
That seems to me reason enough to remove some of the cargo from the ship.
FinnishMinun on kuitenkin sanottava, että surullista siipien havinaa voidaan keventää ajattelun voimalla.
But I must say that the hint of sadness can be compensated for, firstly, by reflecting on what we have done.
FinnishTarkistuksella 5 voidaan keventää komission ehdotusta.
Amendment No 5 serves to mitigate the Commission proposal.
FinnishTätä PPE haluaa korjata ja keventää tekemällä muutosesityksiä.
The Group of the European People's Party wishes to introduce amendments to give the proposals a much needed boost.
FinnishTässä suhteessa hän on epäonnistunut omassa pyrkimyksessään keventää taakkaa Euroopan kansalaisten harteilla.
In that respect he has failed in his own quest to remove burdens from the shoulders of Europe's citizens.
FinnishEuroopan parlamentti aikoo keventää yritysten hallinnollista rasitusta 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä.
The European Parliament intends to reduce by 25% the administrative burden on enterprises by the year 2012.
FinnishTällä tavalla voidaan joka tapauksessa keventää mahdollisimman paljon vähittäiskaupan sekä pienten ja keskisuurten yritysten taakkaa.
This will as far as possible ease the burden on the retail trade and small businesses.
FinnishSamoin saalistodistuksen monimutkaisuutta koskevat huolenaiheet ovat vain tekosyy keventää tai lykätä tekstiä.
Similarly, concerns over the complexity of the catch certificate are just an excuse to dilute or postpone the text.
FinnishRouva Angelilli huomautti, että olisi ryhdyttävä toimiin koko yhteisön tasolla, jotta verotaakkaa voitaisiin keventää.
Mr Angelilli commented that we should take steps from Community level to bring about a gradual drop in tax pressure.
FinnishTuotettuihin ja tuotuihin määriin perustuva toimintatapa keventää pk-yritysten hallinnollista ja taloudellista taakkaa.
The approach based on quantities produced/imported will lead to less of an administrative and financial burden for SMEs.