FI keskeyttää
volume_up
[keskeytän|keskeyttänyt] {verbi}

Arvoisa puhemies, te sanoitte haluavanne keskeyttää äänestykset tässä vaiheessa.
Mr President, you mentioned that you wanted to break off now.
   Arvoisa puhemies, voisitteko vihjaista parlamentille, aiotteko keskeyttää äänestykset lounastauon vuoksi?
   Mr President, could you give the House some indication as to whether you intend to break for lunch?
Emme voi nimittäin keskeyttää istuntoa, koska siinä tapauksessa emme pysy aikataulussa.
We cannot, though, have a break, as that would disrupt the timetable.
Istunnon puhemiehenä en voi keskeyttää yhtäkkiä esittelijän puhetta.
As the President of the sitting, I cannot simply cut off a rapporteur.
Niinpä, jos käy ilmi, että työjärjestyspuheenvuoro ei olekaan sellainen, puhemies keskeyttää puhujan.
Accordingly, if a point of order turns out not to be one, the President will cut off the speaker.
Omalta osaltaan puhemiehistö joutuu hankalaan asemaan, koska puhujia ei haluta keskeyttää.
For its part, the Chair is put in a difficult position and does not want to cut off speakers.
Turskanpyyntiä ei noin vain voida keskeyttää.
We cannot simply discontinue cod fishing.
Hankkeet on pitänyt keskeyttää vain muutamassa yksittäisessä tapauksessa.
Projects have only had to be discontinued in a few individual cases.
   Arvoisa puhemies, Euroopan unionin vastustajat tahtovat keskeyttää perustuslain ratifiointiprosessin.
   Mr President, the anti-European camp wants the constitutional ratification process to be discontinued.
(EN) Nykyisin 19 prosenttia Euroopan nuorista keskeyttää koulunkäynnin.
Nowadays, 19% of young people in Europe drop out of school.
Emme voi jäädä toimettomiksi ja katsoa vierestä, kun vuosittain kuusi miljoonaa oppilasta keskeyttää koulukäynnin EU:ssa.
We cannot stand idly by and watch while at least six million students drop out of European schools each year.
Yksi konkreettinen toimenpide olisi näiden lasten ja nuorten sisällyttäminen pakolliseen koulujärjestelmään, jolloin he eivät voisi keskeyttää koulunkäyntiä.
One specific measure would be to include these children and young people in the compulsory schooling system, thereby preventing them from dropping out of school.
(EN) Nykyisin 19 prosenttia Euroopan nuorista keskeyttää koulunkäynnin.
Nowadays, 19% of young people in Europe drop out of school.
Emme voi jäädä toimettomiksi ja katsoa vierestä, kun vuosittain kuusi miljoonaa oppilasta keskeyttää koulukäynnin EU:ssa.
We cannot stand idly by and watch while at least six million students drop out of European schools each year.
Ranska keskeyttää yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) rahoittamista koskevat neuvottelut.
France halts the negotiations on financing the Common Agricultural Policy (CAP).
On myös tärkeää, että toimivaltaisella viranomaisella on oikeus keskeyttää tietyt toimenpiteet, jos ne arvioidaan vaarallisiksi.
It is also essential that the competent regulatory authority be able to halt certain activities if evaluation reveals them to be unsafe.
Jos päätös vahvistetaan huippukokouksessa, neuvottelijat saavat jatkaa työtään, eikä neuvotteluja tarvitse keskeyttää.
If the summit confirms the decision, the negotiators will get moving again; they will not be halted.
Eikä ole kovin kohteliasta keskeyttää kollegaa, joka puhuu parhaillaan.
And it is not very polite to interrupt a colleague while he is speaking.
Ei ole puhemiehen tehtävä keskeyttää puhujaa niin kuin te äsken teitte.
It is not for the President to interrupt in the way that you have just done.
En voi keskeyttää äänestyksiä tämänkaltaisen selityksen vuoksi.
I cannot interrupt the vote for an explanation of this kind.
Jos haluat keskeyttää BitLockerin käytön tilapäisesti, valitse Keskeytä suojaus.
To temporarily suspend BitLocker, tap or click Suspend protection.
Päätimme lokakuussa keskeyttää presidentti Lukašenkaa koskevan maahantulokiellon.
In October, we decided to suspend the entry ban for President Lukashenko.
Jos tässä on puutteita, täytyy olla rohkeutta myös keskeyttää avustaminen.
If this is not achieved, we must have the courage to suspend the aid.
keskeyttää (myös: lopettaa, lähdettää)
Miten kovasti siis jäsen Vasco Graça Moura haluaakin tämän keskustelun keskeyttää, hän ei siihen pysty.
Mr Graça Moura may, therefore, wish all he likes to abort this debate, but he has no way of doing so.
keskeyttää (myös: erottaa, repiä erilleen)
keskeyttää (myös: lopettaa)

Esimerkkejä "keskeyttää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishItalia keskeyttää ulkomaan valuuttojen viralliset noteeraukset suhteessa liiraan.
Italy suspends the official quotation of foreign currencies against the lira.
FinnishSe voi esimerkiksi keskeyttää kyseisten elintarvikkeiden markkinoille saattamisen.
This includes, for example, the suspension of introducing products onto the market.
FinnishAion olla erittäin tiukkana ja keskeyttää puhujat tarkalleen minuutin kuluttua.
I am going to be very strict and cut speakers off after exactly one minute.
FinnishJuuri sillä hetkellä kaasu kuitenkin loppui, ja ruoanlaitto piti keskeyttää.
Right at that moment, however, the gas ran out and there could be no more cooking.
FinnishTällä hetkellä Euroopassa joka kuudes nuori keskeyttää koulun ilman tutkintoa.
Today in Europe, one in six young people still leaves school without qualifications.
FinnishRanska keskeyttää yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) rahoittamista koskevat neuvottelut.
France halts the negotiations on financing the Common Agricultural Policy (CAP).
FinnishKorostamme myös tarvetta keskeyttää köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten käyttö.
We also stress the need for a moratorium on impoverished uranium munitions.
FinnishTeille ei ole annettu puheenvuoroa, ettekä voi keskeyttää muita puhujia tuolla tavalla.
You do not have the floor and you may not disrupt other speakers in this way.
FinnishOlen pahoillani, parlamentin jäsen Wurtz, mutta minun on pakko keskeyttää teidät.
I am sorry, Mr Wurtz, but I am afraid that I must cut you short. Everything is political.
FinnishMinun täytyy keskeyttää teidät, rouva Breyer, koska emme aio käydä uutta keskustelua.
I have to stop you there, Mrs Breyer, because we are not going to have another debate.
FinnishKello on seitsemän, ja minun on valitettavasti pakko keskeyttää kyselytunti.
It is now 7 p.m. and I am afraid I have to bring Question Time to an end.
FinnishSitä ei tietenkään voi keskeyttää puutteen takia.
It does not concern bank credit, which of course cannot be interrupted because of a defect.
Finnish(Puhuja keskeyttää puheenvuoronsa ja jatkaa sitä sitten puhemiehen pyynnöstä.)
(The speaker stops and then resumes at the invitation of the President)
FinnishNeuvotteluja ei pitäisi ainoastaan keskeyttää, vaan ne pitäisi katkaista lopullisesti.
The negotiations should not just be suspended, they should be broken off indefinitely.
FinnishOlympiarauha on mielestäni muutakin kuin pelkkä vaatimus keskeyttää konfliktit.
I believe that the Olympic truce is more than a mere call for an interruption of conflicts.
FinnishOlin itse sitä mieltä, että Prodin lausumaan liittyvää keskustelua ei voitaisi keskeyttää.
Personally speaking, I would rather not have the debate with Mr Prodi interrupted.
FinnishVoit keskeyttää yhden tai usean jonossa olevan tulostustyön ja jatkaa sitä tai niitä.
You can pause and resume printing a single document—or multiple documents in the queue.
FinnishKolme ihmistä on loukkaantunut, ja YK on päättänyt keskeyttää kaikki toimensa alueella.
Three people have been injured and the UN has decided to shut down all its operations.
FinnishKuten tiedätte, komissiolla ei ole toimivaltaa keskeyttää testejä.
As you know, it is not within the Commission's competence to shut down the tests.
Finnish(Puhemies antoi asian parlamentin päätettäväksi, ja parlamentti päätti keskeyttää äänestykset.)
(The President put the proposal to the House which decided to end voting time)