"kehittyä" - Englanninkielinen käännös

FI

"kehittyä" englanniksi

FI kehittyä
volume_up
[kehityn|kehittynyt] {verbi}

Tasapainoinen tietoyhteiskunta ei voi kehittyä pelkästään markkinavetoisesti.
A properly balanced information society cannot develop if it is merely market-driven.
Syyt eivät ole pelkästään taloudelliset, vaan kyse on mahdollisuuksista kehittyä.
The reasons are not only purely financial; it is about being able to develop.
Niiden on voitava kehittyä asteittain toimiviksi kansallisiksi talouksiksi.
It must be possible for them gradually to develop a functioning national economy.
Tilanne on oikaistava, jotta alue voi kehittyä tasapainoisesti.
This situation must be rectified so that the region can grow harmoniously.
Vastavuoroiselle kiintymykselle on annettava aikaa kehittyä.
The feeling of reciprocal affinity has to grow.
Myös heillä on oikeus kehittyä ja tulla terveiksi aikuisiksi niin sielultaan kuin ruumiiltaan.
They also have the right to grow up to become healthy adults, both in body and soul.
Kehittynyt tekniikka ei ole pahitteeksi maaseudulle.
Advanced technology does no harm to rural areas.
Kaikki tämä osoittaa meille, että olemme kehittymässä entistä riippuvaisemmiksi tällaisesta kehittyneestä teknologiasta.
All of this shows us that we are becoming more and more dependent on such advanced forms of technology.
Parlamentti pitää tätä seikkaa erityisen tärkeänä, koska talouden ja kaupan on voitava kehittyä samaa tahtia kuin vapauden, demokratian, naisten aseman ja tiedonvälityksen vapauden.
Parliament is persevering on this point since the economy and trade must be able to advance at the same pace as advances in freedom, democracy, the role of women and freedom of information.
kehittyä (myös: edetä, syttyä, edistyä, kytkeytyä)
Palaan mielelläni takaisin huomautukseenne siitä, että meissä itsessämme olevan tietoisuuden tulee kehittyä.
I would like to come back to your idea that awareness needs to develop inside our heads.
Miesten ja naisten palkkaerot alkavat komission omien palkkatilastojen mukaan kehittyä, kun lapset tulevat kuvioihin mukaan.
Pay differences between men and women begin, according to the Commission's own pay statistics, when children come along.
Yhteiskuntarauhan työkaluna sosiaaliturva tarvitsee kehittyäkseen kansakuntia, ja sen on kuuluttava jokaisen valtion vastuualueeseen.
As a tool for social peace, social welfare must have the nation as a development framework and must come under the responsibility of each state.

Esimerkkejä "kehittyä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTämän takia ne voivat kehittyä kaikkialla Euroopassa; tämä on Euroopan ongelma.
And therefore they could spill over in all Europe; this is a European problem.
FinnishTalous ei voi kehittyä ilman luottamusta sekä eettistä ja moraalista perustaa.
If the economy lacks trust and an ethical and moral base, it cannot be developed.
FinnishSisämarkkinoilla on mahdollisuus kehittyä maailman suurimmiksi vähittäismarkkinoiksi.
The internal market has the potential to become the world's largest retail market.
FinnishJos ylivaraaminen olisi ainoa ongelmakohta, luullakseni lentoyhtiö voisi kehittyä.
If overbooking was the only fault then I suppose the airline could improve.
FinnishJuuri tällä tavoin yhteiskunta voi kehittyä ja uudistua ja avata uusia uria.
That is how our society will work in new directions, opening up new paths.
FinnishJos tämä suuntaus jatkuu tulevaisuudessa, se voi vain viedä Kiinan kehittyä eteenpäin.
If this can be maintained in the future it will only help boost China's development.
FinnishPaljon on silti vielä tehtävä, jotta Tšetšenia voisi kehittyä demokraattiseksi ja vakaaksi.
But much more needs to be done if Chechnya is to progress to democratic stability.
FinnishAutoteollisuudella on valtavat mahdollisuudet kehittyä vihreään suuntaan.
In the automotive sector there is an enormous potential for moving in a green direction.
FinnishUskon, että ydinfuusiosta voi kehittyä yksi tulevaisuuden tekniikka.
I believe that nuclear fusion can be developed as a future-proof technology.
FinnishEi kuitenkaan ole syytä sille, ettei se voisi kehittyä täysin itsenäiseksi virastoksi.
There is no reason, however, why it should not evolve into a completely independent office.
FinnishArvoisa komissaari, tämä voi kehittyä samanlaisiin mittasuhteisiin kuin BSE-tauti.
Commissioner, all this could take on the same dimensions as BSE.
FinnishMeidän on suojeltava köyhiä maita, jotta ne voisivat ylipäätään kehittyä.
We need protection for the poorer countries so that they can first catch up in development.
FinnishMenetelmät voivat kehittyä tavoitteesta ja sen saavuttamisen takeista riippumatta.
Methods can evolve without the objective and the guarantee of achieving it allowing them to do so.
FinnishVain kollektiivista kokemusta vaalivat instituutiot voivat kehittyä.”
Only institutions that preserve the collective experience can mature.'
FinnishOttakaamme siis esimerkkiä, niin tästä voi kehittyä hyvä asia.
Let us therefore follow that example and this can become a good achievement.
Finnish"Smart sourcing" -käsitteellä on hyvät mahdollisuudet kehittyä vuoden 2005 inhotuimmaksi uudissanaksi.
‘Smart sourcing’ has every chance of becoming 2005’s least popular new phrase.
FinnishSe voi kehittyä näin itsenäisesti ja saada aikaan korkean yhteiskunnallisen tuoton.
It can do this on its own and produce a high social return.
FinnishYK ei voi kehittyä tällä tavoin. Moni asia riippuu nyt Euroopan unionista.
All this hinges to a great extent on the European Union today.
FinnishNeuvosto ei saa kehittyä niin kutsutuksi valtioksi valtion sisällä.
The Council cannot be turned into a so-called state within a state.
FinnishTarvitsemme kuitenkin perusteellista uudistamista, jotta köyhimmät alueet voivat todella kehittyä.
However, we need thorough reform, so that the poorer regions can actually make progress.