"katsoa" - Englanninkielinen käännös

FI

"katsoa" englanniksi

FI katsoa
volume_up
[katson|katsonut] {verbi}

1. yleinen

Voimme katsoa jälleen eteenpäin ja tarkastella, mitä on saavutettava Durbanissa.
We can look forward again and we can look at what we need to achieve in Durban.
On hyvä katsoa muita, mutta toisinaan on syytä tarkastella myös omaa tilannetta.
It is good to look elsewhere, but sometimes it is good to look at one's own situation.
Arvioidessamme menneitä 50 vuotta meidän on tärkeää katsoa myös tulevaisuuteen.
In taking stock of the past 50 years, it is important that we look to the future.
katsoa (myös: vilkaista)
Sen selvittämiseksi täytyy katsoa tarkemmin hämähäkin kehruunystyjen seutua.
To answer that, you have to look a lot closer at the spinneret region of a spider.
Tarvitsee ainoastaan katsoa Euroopan toimielimiä itseään.
You only have to look at the European institutions themselves.
Meidän täytyy ehkä katsoa asiaa uudelleen, ei niinkään sen periaatteita, vaan yksityiskohtia.
Maybe we have to look at the detail, if not the principle involved, again.
katsoa (myös: nähdä, käsittää)
Voit myös katsoa, miltä tulostettu sivu näyttää, valitsemalla Tulostuksen esikatselu.
You can also see what the printed page will look like by selecting Print Preview.
Annamme itsellemme aikaa katsoa, otetaanko tämä kiireellisyys todella huomioon.
We are giving ourselves time to see whether this urgency is in fact taken into account.
Mielestäni meidän pitäisi myös katsoa asiaa hieman kirkkaammassa valossa.
My feeling is that we ought also to see the situation somewhat more 'greenly' .
Mielestäni on tärkeää ensin katsoa, miten rahoitusosuutemme käytetään.
I think that it is very important to first take a look at what happens to the contribution.
Tarkoitukseni ei ole toistaa sitä, mitä on kirjattu raporttiin, vaan katsoa myös tulevaisuuteen.
My intention is not to repeat the content of the report, but to take a look at the future.
The Union, however, should also take a look in the mirror.
katsoa (myös: nähdä, vilkaista)
Valokuvat-sovelluksella voit katsoa ja jakaa valokuvia ja kotielokuvia.
The Photos app lets you view and share your photos and home movies.
Tämän uuden tilanteen johdosta emme enää voi katsoa maailmaa samalla objektiivisuudella.
This new situation forces us no longer to view the world with the same detachment.
Me emme saa katsoa vallitsevaa järjestelyä pysyväksi.
We should not view the current arrangement as permanent one.
Napsauta Visualisoi, niin voit katsoa visualisointia musiikin toiston aikana.
Click Visualize to watch a visualization while the music plays.
Ajatuksena on, että kuka tahansa voi katsoa näitä elokuvia Euroopan unionissa.
The idea is that everyone can watch these films in the European Union.
katsoa suoraa TV-lähetystä yhdeltä kanavalta samalla, kun tallennat toisen kanavan ohjelmaa
Watch live TV on one channel while recording a show on a different channel.
katsoa (myös: nähdä)
volume_up
to behold [beheld|beheld] {v.} [kirjaim.]
Behold the unmasked EU!
Silloin voimme katsoa keskuudessamme olevaa vierasta niin, ettei hän ole muukalainen, vaan ihmisperheen, Jumalan perheen, veli tai sisar.
Then do we behold the stranger amongst us not as an alien, but as a brother or sister in the human family, the family of God.

2. "esim. sanakirjasta"

Meidän tarvitsee kuitenkin vain katsoa asiaankuuluvia Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia.
All we have to do, though, is to look up the relevant International Labour Organisation Conventions.
Kun katson teitä ja näen teidät kaikki täällä, tuntuu, että teitä on paljon enemmän, kuin mitä näin paikalta 131, jossa istuin aikaisemmin.
As I look up and see you all here - from down here there seem to be so many more of you than looking from seat 131 where I used to sit.

Esimerkkejä "katsoa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSeuraavassa parlamenttivaalien kampanjassa on vaikea katsoa valitsijoita silmiin.
It will be difficult to face the electorate at the next parliamentary election.
FinnishNapsauta Toista kuvat, niin voit katsoa kuvien diaesitystä musiikin toiston aikana.
Click Play Pictures to start a slide show of your pictures along with the music.
FinnishVoidaanko katsoa, että mainitsemanne päätös kilpailee tämän direktiivin kanssa?
Is the decision you mention to be seen in any way as competing with this Directive?
FinnishVoimme siis katsoa, että mietinnön käsittelyä on puoltanut toinenkin puhuja.
This means, then, that there are two speakers in favour of postponing the debate.
FinnishKoska Venäjä toimii näin, sen voidaan katsoa menettäneen asemansa Euroopan kumppanina.
By failing to do so, Russia has forfeited the right to be deemed Europe's partner.
FinnishLisäksi taajuuksista saatavia tuloja ei saa koskaan katsoa piiloveroiksi.
In addition, the proceeds of the wavebands should never be seen as a stealth tax.
FinnishTätä seikkaa ei voida muuttaa, ja tässä suhteessa mitään ei saa katsoa läpi sormien.
This fact cannot be altered and on this score, nothing should be overlooked.
FinnishSe voi ilmetä esimerkiksi terrorismina, jota emme tietenkään voi katsoa läpi sormien.
One way that happens is through terrorism, which obviously we cannot ignore.
FinnishMeidän on tiedostettava Kiinaa arvostellessamme, että meidän pitäisi katsoa itseemme.
We have to be aware when criticising China that we ought to be looking at ourselves.
FinnishMe eurooppalaiset emme saa katsoa tätä läpi sormien, vaan meidän on otettava vastuuta.
We Europeans must not turn a blind eye, but instead must take responsibility.
FinnishEikö olisi hyödyllistä joskus katsoa, mitkä ovat olemassa olevien lakien tulokset?
Would it not be useful to consider the results of all the existing laws?
FinnishSillä suojataan älykortteja, joiden avulla on mahdollista katsoa maksullisia TV-ohjelmia.
It provides for protection for the smart cards which will allow access to pay TV.
FinnishErityisesti ihmisoikeuskysymyksissä me emme voi katsoa Turkin tilannetta läpi sormien.
In Turkey’s case, we cannot turn a blind eye to the matter of human rights.
FinnishEU voi katsoa, ettei Venäjä ole vielä riittävän kypsä WTO:n jäseneksi.
The EU might feel that Russia is not yet mature enough to be a member of the WTO.
FinnishTämän vuoksi komission voidaan katsoa olevan unionin täytäntöönpanoelin.
The Commission can therefore be considered the executive branch of the Union.
FinnishTämän vuoksi voimme katsoa tämän mietinnön osaltaan vähentävän byrokratiaa.
Therefore I believe that we can put this report in the context of reducing bureaucracy.
FinnishEi siis voida katsoa, että Turkki kunnioittaisi kovinkaan hyvin ihmisoikeuksia.
It follows that its record on observance of human rights cannot be a particularly good one.
FinnishLopuksi toteaisin, että kannattaa aina katsoa, millä asialla ratsastaa.
My final comment is that one must always be careful what high horse one gets up on.
FinnishVerovapaa myynti voidaan siis katsoa yhdeksi liikenteen alan toimintatuen muodoksi.
Tax-free sales could therefore be regarded as operating subsidies in the transport sector.
FinnishMielestäni on selvää, että teurastettavaksi tarkoitettuja eläimiä ei saisi katsoa tuotteiksi.
It is clear to me: animals intended for slaughter should not be seen as products.